Familiebetrokken­heid bij de behandeling van oudere oncologie­patiënten

  • Onderzoeksproject
Familiebetrokkenheid oncologie patiënten

Met de sterke stijging van het aantal ouderen stijgt ook het aantal oudere patiënten met een oncologische aandoening. Besluitvorming over de behandeling is bij oudere oncologie patiënten een complex proces waarin veelal familieleden een belangrijke rol vervullen zowel voor, tijdens als na de consulten met artsen en verpleegkundigen. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de rol die familie hierbij heeft, welke factoren hierop van invloed zijn en hoe verpleegkundigen, artsen en andere zorgprofessionals familieleden optimaal kunnen betrekken in het proces van besluitvorming over de behandeling.

Vraagstelling

De centrale onderzoeksvraag is: "Hoe kunnen familieleden van oudere oncologie patiënten optimaal betrokken worden in het besluitvormingstraject rondom de behandeling?".

Dit wordt onderzocht vanuit drie perspectieven: de oudere oncologie patiënt zelf, de familieleden en de zorgprofessional (verpleegkundigen, artsen en andere betrokken zorgprofessionals).

In een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt op verschillende momenten in het besluitvormingstraject (voor/tijdens en/of na de behandeling en/of opname) gekeken naar de rol van familieleden en factoren die van invloed zijn op deze rol.

Impact

De resultaten uit het onderzoek kunnen bijdragen aan het optimaliseren van het besluitvormingstraject over de behandeling van oudere oncologie patiënten. Een zorgvuldig en goed besluitvormingstraject is belangrijk voor patiënten, familieleden en artsen en verpleegkundigen. Een goed doorlopen besluitvormingstraject heeft effect op hoe de patiënt het ziekteproces ervaart en de ervaringen van de familie en de wijze waarop zij de patiënt kunnen ondersteunen.

Valorisatie

Uitkomsten uit dit promotieonderzoek kunnen gebruikt om het besluitvormingstraject te optimaliseren en verpleegkundigen, artsen en mogelijk andere betrokken professionals bij te scholen.

Samenwerkingspartner

Team

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid