Jongeren WoonLab

  • Onderzoeksproject
Woonlab grafittimuur op Suikerterrein.JPG

​​Nederland kent een omvangrijke groep dak- en thuisloze jongvolwassenen. Deze problematiek beperkt zich niet tot de grote steden, ook in Noord-Nederland hebben veel jongeren geen adequate huisvesting. Het ontbreken van een veilige en stabiele woonplek zet jonge mensen op een cruciaal moment in hun leven op achterstand. Het belet ze om toekomstplannen te maken en zichzelf te ontplooien, en heeft daarmee niet alleen grote gevolgen voor de jongere zelf maar ook voor de samenleving als geheel.

In het Jongeren Woonlab werken (junior-)onderzoekers vanuit verschillende disciplines (vastgoed, recht, welzijn, kunst, techniek) samen aan integrale oplossingen voor deze complexe problematiek. We onderzoeken en ontwikkelen woonconcepten die aansluiten bij de behoeften van de (vaak kwetsbare) doelgroep. Daarbij kijken we naar de huisvesting, zowel de fysieke als sociale (leef)omgeving, maar ook naar betaalbaarheid, welzijn, regelgeving en naar de institutionele organisatie die ervoor nodig is om dit mogelijk te maken. Het Jongeren Woonlab werkt samen met de Gemeente Groningen in het kader van de Transformatieagenda Jeugdhulp Groningen en diverse partijen in de regio. Op deze manier is het de bedoeling dat de resultaten van het onderzoek een directe bijdrage leveren aan een verbetering van de situatie voor deze doelgroep.

Vraagstelling

Hoe kan worden voorzien in passende en betaalbare huisvesting voor dak- en thuisloze jongvolwassenen, rekening houdend met de specifieke behoeften van deze doelgroep?

Doel

Met dit project willen we door middel van praktijkgerichte kennisontwikkeling een merkbare bijdrage leveren aan de verbetering van de leefsituatie van dak- en thuisloze jongeren in Noord-Nederland.

Onderzoekslijn

Het Jongeren Woonlab maakt deel uit van de onderzoekslijn Inclusieve Woonmilieus van het lectoraat Vastgoed. Deze onderzoekslijn heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het beheer van inclusieve woon- en leefgebieden in Noord-Nederland en daarbij passende (nieuwe) woonvormen en -concepten.

Verwachte/behaalde onderzoeken

Nieuwe woonconcepten, en de vastgoedkundige, juridische en financiële instrumenten om deze concepten in de praktijk te kunnen implementeren.

Impact

Het Jongeren Woonlab maakt deel uit van een landelijke beweging om het aantal dak- en thuisloze jongeren terug te dringen naar nul.

Valorisatie

Door jongeren nieuw perspectief te bieden en hen in staat te stellen hun persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen levert het project een bijdrage aan diverse maatschappelijke opgaven.

Samenwerking

Het Jongeren Woonlab is een samenwerking van meerdere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, zoals de Stichting Zwerfjongeren Nederland. Er wordt gewerkt in twee zelfstandige teams: 'team Zuid' onder leiding van TU/e Urban Labs van de Technische Universiteit Eindhoven en 'team Noord' onder leiding van het lectoraat Vastgoed van de Hanzehogeschool Groningen.

Binnen de regio Noord wordt samengewerkt met de Gemeente Groningen en een netwerk van diverse maatschappelijke partijen.