Making City

  • Onderzoeksproject
Making City

​​In dit project wordt onderzocht hoe je burgers niet alleen kunt betrekken maar ook aan het roer kunt zetten bij de invulling van de ambitieuze doelstelling om als stad energieneutraal te worden.

Een Positive Energy District (PED) brengt alle elementen van de energietransitie samen op een locatie: energieopwek, energieopslag, energiegebruik, energiebesparing, balancering en transport.  Ontwikkeling, eigenaarschap en acceptatie van dit nieuwe socio-technische arrangement zijn onderwerp van het onderzoek. 

Drie helften

In het nieuwe speelveld komen volgens Grunneger Power niet 2 helften, maar drie helften bij elkaar: burgers, bedrijfsleven en overheden. Wij menen dat er nog een vierde belangrijke speler is: kennisinstellingen. Dit betekent dat een transdisciplinaire benadering van het onderzoek gewenst is, waarin het centrale thema wordt benaderd vanuit verschillende disciplines enerzijds en diverse maatschappelijke stakeholders anderzijds.

In het onderzoek wordt een aanpak ontwikkeld die aansluit bij de beleving van gewone burgers. De aanpak identificeert concrete stappen die burgers kunnen nemen en benoemt randvoorwaarden die borgen dat zij daartoe ook de ruimte krijgen. Deze randvoorwaarden hebben onder meer betrekking op het beleid van de gemeente, de manier waarop het PED, inclusief technische en sociale aspecten, wordt ingericht, welke oplossingen bedrijven aanbieden, en tenslotte hoe de lokale energiebeweging en hun achterban optimaal bij het PED betrokken kunnen worden.

Vraagstelling

Onze bijdrage is gericht op het ontwikkelen en onderzoeken van methoden om de rol van burgers te versterken bij het tot stand komen van een PED.

Doel

Making City is heeft als doel de ontwikkeling van Positive Energy Districts in de twee 'Lighthouse cities' Groningen en Oulu, en het repliceren van de aanpak en methode in zes 'follower cities' in Europa.

Onderzoekslijn

Ruimtelijke Transformatie - Duurzaamheid

Resultaten

In de publicatie MAKING-CITY: Energiepositief op z’n Gronings worden de resultaten en ervaringen m.b.t. het onderzoek en de praktijk van de eerste drie jaar van het Europese project MAKING CITY besproken.

Onze mensen