Aanvullende toelatingseisen

Sportstudies gebouw binnen 2.jpg

Om toegelaten te worden tot de ALO-Pabo zijn deelname aan de Pabo landelijke toelatingstoetsen, de Motorische vaardighedentest en een Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO) verplichte onderdelen van de toelatingsprocedure.

Pabo landelijke toelatingstoetsen

Je moet kunnen aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Dit kun je doen door het maken van de landelijke toelatingstoetsen die wij als ALO-Pabo aanbieden òf door aan te tonen dat je de eindexamenvakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie of natuurkunde hebt gevolgd op minimaal havo niveau. Vwo'ers hoeven niet deel te nemen aan deze toelatingstoetsen. Voor MBO-ers zijn de toelatingstoetsen altijd verplicht. 

Na aanmelding voor de ALO-Pabo via Studielink ontvang je van ons per e-mail een bericht met daarin alle informatie voor het inschrijven en de richtlijnen. In het bericht staat ook een link voor de directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak je een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken. 

De Pabo landelijke toelatingstoetsen zijn uitdrukkelijk geen examens. Ze zijn bedoeld om te meten of je over voldoende kennis over de betreffende vakken beschikt om in te stromen. 

Kijk voor actuele informatie hierover op goedvoorbereidnaardepabo.nl 

Motorische vaardighedentest

Tijdens de Motorische vaardighedentest wordt bekeken over welke vaardigheden je beschikt en welke je je eigen kunt maken. Basisvaardigheden van de domeinen Gym/Turnen, Zwemmen, Atletiek, Spel en Bewegen & Muziek staan centraal. Hierbij gaat het om het demonstreren van een eigen voorbeeld en om het hanteren van andere rollen, de zogeheten meervoudige deelnamebekwaamheid. Er wordt gekeken hoe je nieuwe informatie verwerkt en welk resultaat dit oplevert. Tot slot zijn aspecten als attitude, instelling, opstelling, lichaamstaal, interactie, gedrag in de groep en omgaan met feedback mede bepalend voor selectie en advies. Om deel te mogen nemen aan de Motorische vaardighedentest en om toegelaten te kunnen worden tot de ALO dien je in het bezit te zijn van een zwemdiploma.  

Na aanmelding via Studielink ontvang je van ons automatisch een uitnodiging voor de Motorische vaardighedentest en meer informatie over het programma. 

Lees hier meer over de inhoud van de Motorische vaardighedentest en hoe je deze kunt voorbereiden. 

Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO)

De opleiding stelt i.v.m. de inhoud van het programma een Sportmedisch geschiktheidsonderzoek verplicht, om enerzijds risico’s voor de student als gevolg van gezondheidsproblemen te vermijden. Anderzijds om te bepalen of de gezondheidstoestand van de student zodanig is dat een succesvolle studieloopbaan niet gehinderd wordt. 

Nadat je hebt deelgenomen aan de Motorische vaardighedentest ontvang je een oproep voor het SMGO via de administratie van de opleiding. 

Inhoud van het SMGO in het kort: 

  • Wordt uitgevoerd door een sportarts van het Martiniziekenhuis 

  • Het SMGO bestaat uit een screenend orthopedisch, internistisch en neurologisch onderzoek en is specifiek gericht op de belasting van de studie 

  • Duur van het onderzoek is ongeveer 40 minuten 

De kosten bedragen circa € 135,- incl. BTW, zijn voor rekening van de kandidaat, betaling hiervan wordt rechtstreeks voldaan aan het ziekenhuis. 

Naar aanleiding van de verzamelde gegevens worden er eventueel schriftelijke adviezen gegeven om de fysieke conditie te optimaliseren. De uitslag wordt in de meeste gevallen direct bekendgemaakt. De uitslag omtrent de geschiktheid wordt (zonder medische details) ook aan de directie van de opleiding bekendgemaakt 

Kandidaten die recent (minder dan 12 maanden voor aanvang van de studie) geschikt verklaard zijn via sportmedisch onderzoek bij een SMA (Sport Medisch Adviescentrum) of Sportmedische Afdeling in verband met toelating tot een andere sportopleiding hoeven niet opnieuw deel te nemen, maar moeten wel het vragenformulier opsturen en een (kopie van het) onderzoeksverslag. 

Resultaten toelatingstoetsen ALO-Pabo

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je zowel de Pabo landelijke toelatingstoetsen, de Motorische vaardighedentest als het SMGO met een positief resultaat afsluiten. 

Uitslag & certificaten Pabo landelijke toelatingstoetsen 
De uitslag van de pabo landelijke toelatingstoets wordt uiterlijk 3 weken na de laatste dag van de toetsperiode per post naar jou persoonlijk verzonden, de opleiding ontvangt hiervan geen bericht. Je moet daarom zelf een scan van de behaalde certificaten digitaal versturen aan de Studentenadministratie (STAD): [email protected]

Mocht je meer dan 1 certificaat hebben ontvangen, dan graag deze verzamelen in 1 mail, onder vermelding van "certificaat toelatingstoetsen Pabo". 

Uitslag Motorische vaardighedentest 
Omdat deze test intern wordt afgenomen zijn de uitslagen hiervan direct bekend bij de opleiding.  

Uitslag Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO) 
De opleiding ontvangt automatisch de uitslag van het sportmedische geschiktheidsonderzoek. 

Als je aan alle aanvullende eisen hebt voldaan ontvang je hiervan een bewijs van de opleiding ALO-Pabo. 

Inschrijfverplichtingen voor 1 september in orde

De inschrijving is pas definitief op het moment dat je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan. Zowel het voldoen aan de aanvullende eisen, de betaling van het collegegeld en het uploaden van je diploma moet uiterlijk 1 september in orde zijn.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding
  • Sport en Gezondheid