Aanmelden

Toelatingseisen en bijzonderheden Toegepaste Psychologie

Soort opleiding Dagopleiding (vier jaar) start in september.
Toelatingseisen

Om te kunnen starten met de opleiding Toegepaste Psychologie moet je een havo-, vwo- of mbo-(niveau 4) diploma hebben. Alle profielen zijn toelaatbaar; uitzondering: voor het havo profiel C&M alleen met wiskunde A of B in je pakket. De opleiding Toegepaste Psychologie laat studenten met een deficiëntie niet toe en biedt geen ruimte om de deficiëntie weg te werken.

De minister van OCW is van plan het toelatingsrecht van mbo'ers voor een hbo-bacheloropleiding gedeeltelijk te beperken. Voor het studiejaar 2014-2015 zal de Hanzehogeschool Groningen mbo'ers met niveau 4 nog zonder beperking toelaten.

De opleiding TP biedt zelf geen zomercursus wiskunde aan.

Wanneer je niet voldoende wiskunde (basis)-kennis hebt, of je hebt het HAVO profiel Cultuur & Maatschappij zonder wiskunde, kun je bijvoorbeeld door middel van een avondopleiding het wiskundecertificaat op HAVO-niveau behalen om alsnog toelaatbaar te zijn. Bij de opleiding Toegepaste Psychologie is bekend dat er bij Babel en Boswell Bèta in Utrecht cursussen op vwo-niveau worden aangeboden waarmee je je deficiëntie weg kunt werken. Dit moet een cursus wiskunde A zijn met als afsluiting een voldoende op het examen.

Nieuwsbrief DUO over beschikking havo oud profiel en propedeuse hbo


Vanaf schooljaar 2013-2014 geldt voor de opleiding Toegepaste Psychologie een decentrale selectie. Dat houdt in dat de opleiding 192 studenten selecteert waarvan wij inschatten dat ze de beste kans maken de studie succesvol te doorlopen.

Algemene voorwaarden
Naast de decentrale selectiecriteria, die door de opleiding Toegepaste Psychologie worden vastgesteld, gelden ook de algemene voorwaarden voor de centrale loting:

 • Je meldt je tijdig aan via Studielink, uiterlijk 21 april 2014.
 • Je toont tijdig bij DUO aan dat je aan de (nadere)vooropleidingseisen voldoet. Dit betekent dat je wettelijk verplicht bent je cijferlijst en diploma op te sturen.
 • Je mag je tegelijkertijd maar voor één opleiding of instelling die decentrale selectie hanteert aanmelden.
 • Ben je na de decentrale selectie niet ingeloot, dan kun je je volgend studiejaar opnieuw aanmelden.

De selectiecriteria vinden plaats op basis van het maken van een assessment. Uiteindelijk wordt er een plaatsingsrangorde gevormd.De eerste vier onderdelen worden door middel van testen en vragenlijsten in kaart gebracht.

 • Cognitieve capaciteiten
 • Motivatie voor de studie
 • Persoonlijkheid
 • Beeld van de studie en toekomstig beroep
 • Genoten vooropleiding

100% decentraal
Wij selecteren 100% van het aantal beschikbare plaatsen door middel van een decentrale selectie, met uitzondering van de rechtstreeks geplaatsten. Deze worden in mindering gebracht op het aantal plaatsen voor de decentrale selectie.
De rechtstreeks geplaatsten zijn:

 • Studenten die een gemiddeld eindexamencijfer van een 8 of hoger hebben behaald.
 • Studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten die een zogenaamde ministersplaats toegewezen hebben gekregen.
 • Studenten die vorig jaar (onder voorbehoud) een plaats voor studiejaar 2012-2013 hebben gekregen.

Proces na aanmelding

 • Aanmeldingen via studielink tussen 1 november 2013 en 1 maart 2014, ontvangen begin maart 2014 een uitnodigingsbrief voor de selectiedagen van 24 t/m 27 maart 2014. 21+ kandidaten doen tevens mee aan de selectiedagen van 24 t/m 27 maart 2014.
 • Aanmeldingen via studielink tussen 1 maart en 1 april 2014, ontvangen begin april 2014 een uitnodigingsbrief voor de selectiedagen van 14 t/m 17 april 2014.
 • Aanmeldingen via studielink tussen 1 april en 21 april 2014 (uiterlijke aanmelddatum), ontvangen een uitnodigingsbrief voor de selectiedagen van 2 t/m 5 juni 2014.
 • Overleg met je eigen school, om vrij te krijgen om deel te nemen aan één van de selectiedagen.
 • Mocht je onverhoopt door omstandigheden niet kunnen (bijv. ziekte), meld je dan met reden van afmelding af per e-mail: hbotp@org.hanze.nl. We zullen kijken of je op een ander moment kan worden ingepland. Helaas kan het zijn dat het niet mogelijk is om je in te plannen.
 • De selectiedagen vinden plaats op het Zernikeplein 23 te Groningen. Op één van deze dagen word je uitgenodigd om deel te nemen aan het assessment. De testen nemen ongeveer 4 uur in beslag en vinden plaats in computerlokalen.
 • Indien er bij jou sprake is van een functiebeperking die je belemmert bij het studeren, dien je een officieel bewijs per post bij de opleiding Toegepaste Psychologie aan te leveren (meer uitleg wordt in de uitnodigingsbrief gegeven)
 • De opleiding maakt begin juli 2014 de rangorde bekend aan potentiële studenten en Dienst Uitvoering en Onderwijs (DUO). Ben je decentraal geselecteerd dan houdt dit niet automatisch in dat je decentraal geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van de beschikbare plaatsen dat beschikbaar is gesteld voor de decentrale selectie. Het aantal rechtstreeks geplaatsten kan van invloed zijn op het aantal beschikbare plaatsen voor de decentrale selectie.
 • DUO laat op eind juli, naar aanleiding van de opgestelde rangorde, studenten instromen (maakt bekend), daarna dien je je inloting te laten verzilveren (voldoen aan alle voorwaarden van Studielink).

Visie decentrale selectie
Door invoering van de nieuwe Wet op het hogeronderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), en het Hoofdlijnenakkoord, waarbij prestatiecontracten met onderwijsinstituten zijn afgesloten, wordt er extra gewicht toegekend aan de kwaliteit van het aangeboden onderwijs, het niveau van de afgestudeerden en het rendement van opleidingen. Voor studenten en onderwijsinstellingen in het Hoger Onderwijs wordt het belangrijker om binnen een kortere periode studenten op te leiden en klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.
Afgelopen jaren selecteerden wij op basis van loting (rangorde gemiddeld hoogst eindexamencijfer), het nadeel van deze wijze van 'selecteren' is dat er, naast passende vooropleidingseisen op groepsniveau, geen belangrijke kenmerken van de individuele aankomend studenten worden geselecteerd. Loten heeft weinig voorspellende waarde als het aankomt op valide selecteren van studenten.

Meer informatie over de decentrale selectie kun je vinden op www.hanze.studielink.nl.

Toelatingsassessment 21 jaar en ouder
Ben je 21 jaar of ouder, denk je competent te zijn om de opleiding Toegepaste Psychologie te volgen, maar beschik je niet over de vereiste vooropleiding om toegelaten te worden? Dan is een toelatingsassessment 21+ mogelijk.

Een 21+ toelatingsassessment is een instroom-assessment dat in principe uit 3 onderdelen bestaat:
1. vragenlijsten en testen (cognitieve capaciteitentest, persoonlijkheidstest, motivatie- en leerstijlvragenlijst en een toets over je kennis van de opleiding)
2. een portfolio
3. een gesprek (criteriumgericht interview)
Afhankelijk van je resultaat op het eerste onderdeel; testen en vragenlijsten, wordt besloten of je door mag naar de onderdelen twee en drie (portfolio en het gesprek). Op basis van deze drie onderdelen wordt besloten of je alsnog voldoet aan de vooropleidingseisen voor het volgen van de opleiding toegepaste Psychologie. Een positief resultaat op je instroom-assessment betekent nog niet dat je daadwerkelijk mag starten met de opleiding (de opleiding hanteert immers en numerus fixus en decentrale selectie). Dit is afhankelijk van hoe jouw score zich verhoudt met die van studenten die deelnemen aan de decentrale selectie die de opleiding voor het komend studiejaar heeft ingesteld . De onderdelen van het instroom-assessment hoef je echter maar één keer te maken.
Voorbereiden
Een goede voorbereiding voor het instroom-assessment is aan te raden. Naast het bezoeken van de Open-dag(en) en Meeloop-dagen adviseren we de website van Toegepaste Psychologie goed te bestuderen. Voor de cognitieve capaciteitentest kan je je voorbereiden aan de hand van testvoorbeelden die je, na je officiële aanmelding, per post krijgt toegestuurd. Tevens wordt dan duidelijk wat je voor je portfolio allemaal dient te verzamelen en te ordenen. Uiteraard is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst, zowel schriftelijk als mondeling. Ben je van buitenlandse afkomst, dan dien je te beschikken over het staatsexamen NT2-II diploma waarvan een kopie moet worden meegestuurd.

Hoe aanmelden en wanneer kan ik getest worden?
Het assessment wordt per kandidaat éénmaal afgenomen. Er is geen sprake van herkansing. Het portfolio kan thuis in alle rust worden ingevuld en bewijzen kunnen in kopie worden bijgevoegd.

Ben je van buitenlandse afkomst dan dien je te beschikken over het diploma staatsexamen NT2-II, waarvan een kopie moet worden meegestuurd.

Aanmelden moet vóór 1 maart 2014.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Voor vragen over het 21+ toelatingsexamen kun je contact opnemen met Petra Bolt (p.bolt@pl.hanze.nl)

Nogmaals: voor deze opleiding geldt een numerus fixus en vindt decentrale selectie plaats. Dit houdt in dat je op basis van een positief resultaat van het 21+ assessment niet automatisch geplaatst bent. Je doet dan dus nog mee aan de decentrale selectie, de assessmentdagen voor 21+ vinden tussen 24 en 27 maart 2014 plaats.

Voor alle andere vragen met betrekking tot inschrijving, toelatingseisen en dergelijke verwijzen we je naar www.hanze.studielink.nl

Herinschrijven:
Wanneer je bent gestopt tijdens je studie bij Toegepaste Psychologie, kun je je opnieuw aanmelden via www.hanze.studielink.nl. Herinschrijver neemt contact op met de instroomcoördinator voor het opstellen van een studieplan. Na advies en akkoord van de instroomcoördinator, wordt het studieplan voor akkoord naar de examencommissie gezonden. De student mag gedurende het studiejaar bij de start van een periode instromen, mits het studieplan (6 weken voor de nieuwe periode aanleveren) wordt goedgekeurd.

Vrijstellingen/versnellen:
Kom je voor onderstaande in aanmerking, of heb je een andere (voor)opleiding die aansluit bij wat TP biedt waardoor je vrijstellingen denkt te kunnen krijgen, neem dan contact op met R. Wester, 050-595 31 43.
Of mail je verzoek met de bewijzen (diploma's, propedeuses, cijferlijsten) naar r.s.j.wester@pl.hanze.nl

Instroom tot de hoofdfase is mogelijk na aanmelding via studielink. Instromer neemt contact op met de instroomcoördinator om de bewijzen voor vrijstelling van het eerste jaar/tweede jaar te bespreken. De student start aan het begin van het studiejaar.

Een propedeuse van andere hbo-opleidingen: (dit geldt ook voor MWD/SPH of andere HBO Psychologie opleidingen) heeft te weinig overeenkomsten om in het 2e jaar in te stromen. Je moet dan in het eerste jaar instromen, mits je ingeloot wordt. Vervolgens kun je via de Examencommissie vrijstellingen aanvragen. Wel mag je als de vrijstelling is gehonoreerd, tweedejaars vakken gaan volgen (versnellen), mits het rooster het toelaat.

Propedeuse van de universiteit Psychologie: Je kunt in het tweede jaar instromen. Wel moet dit via de Examencommissie bevestigd worden. Je krijgt dan vrijstellingen voor alle eerstejaars vakken.

Onvolledig propedeuse van WO Psychologie:
Indien de student alle propedeuse onderdelen van Psychologie
WO behaald heeft, behalve de Geschiedenis van de
Psychologie en Statistiek 1B, krijgt de student vrijstelling van
alle eerstejaars studieonderdelen.

Propedeuse van HBO Toegepaste Psychologie behaald;
opleidingen die verbonden zijn aan het landelijk
opleidingsoverleg Toegepaste Psychologie verbonden aan
de HBO-raad: Je kunt in het tweede jaar instromen. Wel moet
dit via de Examencommissie bevestigd worden. Je krijgt dan
vrijstellingen voor alle 1e jaars vakken.

Losse programma-onderdelen van Toegepaste Psychologie volgen is niet mogelijk i.v.m. de numerus fixus en decentrale selectie.

Voor alle andere vragen met betrekking tot inschrijving, toelatingseisen etc. verwijzen we je naar www.hanze.studielink.nl.

LET OP: Vanaf 8 februari 2010 kun je via Studielink uitsluitend nog met DigiD een verzoek tot inschrijving indienen. Op www.hanze.nl/inschrijving vind je hierover meer informatie.