Van arbeidsmatige dagbesteding naar beschut werk

Een inclusieve arbeidsmarkt is nog belangrijker geworden sinds de invoering van het VN-Verdrag Handicap. Switchen tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk kan daarbij belangrijk zijn. Wat zijn de ervaringen hiermee?

Sinds de invoering van het VN-Verdrag Handicap (14 juli 2016) is het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt (een arbeidsmarkt waarin iedereen, ook mensen met een arbeidsbeperking, mee kan doen) een hot-topic. Voor het lectoraat Juridische Aspecten van Ondernemerschap van het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen heb ik een afstudeeronderzoek gedaan naar de consequenties voor mensen met een arbeidsbeperking wanneer zij switchen tussen de voorzieningen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Hierin heb ik gekeken naar de mogelijke belemmeringen in zowel wet- en regelgeving als in de praktijk. Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek van Laura Busscher, voor de blog over de bevindingen als het gaat over het snijvlak tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk, lees:
Snijvlak beschut werk & arbeidsmatige dagbesteding 

Staatssecretaris T. van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 27 december 2018 de brief ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ gepubliceerd waarin het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ nader wordt toegelicht. Het project gaat over het wegnemen van drempels zodat mensen met een arbeidsbeperking makkelijker werk kunnen aanvaarden en zodat de overgang tussen dagbesteding, beschut werk, de Wet banenafspraak en een reguliere baan versoepeld kan worden. Het gaat niet alleen over het doorstromen van de ene voorziening naar de andere, het gaat ook over de mogelijkheid om weer terug te stromen naar de voorziening waarvan je daarvoor gebruik hebt gemaakt wanneer dit passender is. Het gaat dus over switchen tussen de voorzieningen. 

Uit mijn afstudeeronderzoek blijkt dat er overlap bestaat in de doelgroep van beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding. Ook in de praktijk is gebleken dat er geen streep getrokken kan worden tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. De criteria voor beschut werk blijken ook voor het UWV soms lastig te toetsen. Daarnaast lukt het een werkgever niet altijd om bepaald ‘werk’ als beschut werk aan te bieden omdat hiervoor enige regelmaat en een bepaalde mate van begeleiding zijn vereist. Hierdoor kan het zo zijn dat iemand ‘werk’ uitvoert via arbeidsmatige dagbesteding terwijl deze persoon wellicht ook beschut aan het werk kan.

Het doorstromen van arbeidsmatige dagbesteding naar beschut werk heeft vooral financiële gevolgen. Het doorstromen naar beschut werk kan tevens bijdragen aan de sociale positie van de cliënt. In dit onderzoek worden de bevindingen van Laura Busscher bevestigd. Het instellen van één meldpunt en het invoeren van periodieke heronderzoeken zouden kunnen bijdragen aan een vroegtijdig juiste indicatie dan wel het vroegtijdig signaleren dat iemand zou kunnen doorstromen naar een andere voorziening.

Knelpunt: beschut werk vaak lastig te realiseren bij reguliere werkgevers

Gebleken is dat het lastig en onduidelijk is hoe beschut werk het beste aangeboden kan worden. Er is immers maar een beperkt aantal plekken beschikbaar voor mensen met een indicatie beschut werk (tenzij een gemeente meer plekken beschikbaar stelt dan voorgeschreven is bij de ministeriële regeling). Ook is gebleken dat het lastig is om beschut werk bij een reguliere werkgever te realiseren. Om mensen duurzaam via beschut werk te laten werken dienen er voldoende beschutte werkplekken te zijn. Het is daarom aan te bevelen om onderzoek te doen naar hoe beschut werk bij reguliere werkgevers gerealiseerd kan worden en hoe beschut werk het beste en duurzaam kan worden aangeboden (als je kijkt naar de arbeidsvorm). Het is aan te bevelen om hierbij te kijken naar wat de reguliere werkgevers nodig hebben om beschut werk te realiseren en wat hen daarin beperkt. Wanneer er meer plekken zijn voor beschut werk kan er mogelijk meer worden doorgestroomd naar deze voorziening. Dit draagt bij aan verdere integratie tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk.


Door: Anneroos Tijms, student Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) aan het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool Groningen.
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.blogItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'BlogWidgetController_Title' | i18n}}

{{'BlogWidgetController_By' | i18n}} {{profileData.DisplayNameWithAcademicDegree}}