Verkeerskundige effecten van realisatie Station Hoogkerk

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Govert Nieuwhof

Inleiding

Gemeente Groningen en Provincie Groningen willen in Hoogkerk graag een station, om de bereikbaarheid van de stad en binnen de stad Groningen te verbeteren. Hier wordt ook een mogelijkheid toe geopend, door het verdubbelen van de spoorlijn tussen Hoogkerk en Zuidhorn in het kader van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Hierdoor is er in de dienstregeling ruimte voor een station, wat eerder niet mogelijk was.

Aanleiding

In een eerdere studie is de locatie die het meeste reizigerspotentieel heeft onderzocht. Deze locatie is net ten oosten van een spoorwegovergang in de Zuiderweg in Hoogkerk. Deze locatie is voorgelegd aan ProRail, die eist dat de overweg in de Zuiderweg gesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer doordat de overwegveiligheid afneemt door langere sluitingstijden van de overweg. Door de sluiting van de overweg in de Zuiderweg is de verwachting dat de verkeersstromen dusdanig veranderen dat dit problemen gaat opleveren in en rond Hoogkerk.

Het doel van dit onderzoek is dan ook om de effecten van de sluiting van de overweg in de Zuiderweg voor gemotoriseerd verkeer te bepalen, en vervolgens alternatieven aandragen om de negatieve effecten weg te nemen.

Onderzoek

Het onderzoek is onderverdeeld in de analyse van de effecten van de sluiting, op de wegen in Hoogkerk én op de rotondes van de Johan van Zwedenlaan met respectievelijk het Hoendiep en de Zuiderweg, een Programma van Eisen, een studie naar alternatieven en het uitwerken van een ontwerp voor het voorkeursalternatief.

Analyse effecten sluiting overweg Zuiderweg
De analyse van de effecten van de sluiting van de overweg in de Zuiderweg voor gemotoriseerd verkeer is gedaan met behulp van het statische verkeersmodel van de gemeente en provincie Groningen door de huidige situatie in 2030 te vergelijken met de situatie waarbij de overweg is gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze analyse wordt gemaakt voor het jaar 2030 omdat een station in Hoogkerk pas in de verkennende fase zit en de verwachting is dat deze dus pas na 2025 gerealiseerd wordt. Het verkeersmodel gaat in 2030 uit van een Noord-Zuidverbinding, die de Johan van Zwedenlaan met Reitdiep verbindt, en de Aanpak Ring Zuid.

Uit de effectenanalyse blijkt dat de etmaalintensiteiten op een aantal wegvakken te hoog worden voor het type weg, zoals het Hoendiep tussen de Vierverlatenweg en de Hoogkerksterbrug. Dit leidt voornamelijk tot een afname in verkeersveiligheid, omdat deze wegvakken gebruikt worden door onder andere schoolgaande kinderen op de fiets en andere fietsers, en het dus simpelweg te druk wordt op deze wegvakken.

Voor de analyse van de rotondes is gebruik gemaakt van de cijfers uit het verkeersmodel van de provincie en gemeente Groningen in 2030 en de Meerstrooksrotondeverkenner. Deze verkenner geeft aan wanneer een rotonde doorstromingsproblemen heeft aan de hand van formules voor de verzadigingsgraad en gemiddelde wachttijd. De rotondes van de Johan van Zwedenlaan met het Hoendiep en de Zuiderweg geven beiden geen doorstromingsproblemen bij de sluiting van de overweg.

Programma van Eisen
Een programma van Eisen is opgesteld aan de hand van gesprekken met verkeerskundig ontwerpers van de Gemeente Groningen. Alternatieven zijn vervolgens op basis van deze eisen getoetst.

Alternatievenstudie
Voor de alternatievenstudie zijn twee alternatieven opgesteld, waarbij de tweede een optimalisatie van het eerste alternatief was. Dit omdat de effecten van de sluiting van de overweg vooral plaatsvonden in de directe omgeving van Hoogkerk, en er niet veel ruimte was om veel reële alternatieven uit te werken. De etmaalintensiteiten op de rotondes van de Johan van Zwedenlaan met het Hoendiep en Zuiderweg leidden op beide rotondes niet tot doorstromingsproblemen, en zullen dus ook niet aangepast moeten worden.

Vervolgens zijn de twee alternatieven beoordeeld door middel van een multicriteria-analyse, waarbij de alternatieven beoordeeld zijn op veiligheid, doorstroming, inpassing in het gebied en overige (positieve) effecten in het onderzoeksgebied. Hieruit is een voorkeursalternatief naar voren gekomen, waarna de parallelweg behorende bij het voorkeursalternatief uitgewerkt in een niveau op schetsontwerpniveau.

Conclusie

Conclusie van het onderzoek is dat een sluiting van de overweg in de Zuiderweg voor gemotoriseerd verkeer leidt tot problemen in Hoogkerk. Hierbij wordt geadviseerd om het voorkeursalternatief aan te leggen, waarbij een parallelweg wordt aangelegd net ten noorden van de spoorlijn Groningen – Leeuwarden tussen de Zuiderweg en de Johan van Zwedenlaan. Tevens wordt in het voorkeursalternatief op het Hoendiep tussen de Vierverlatenweg – Kerkstraat – Vierverlatenweg in de richting van oost naar west éénrichtingsverkeer gerealiseerd.

Titel van het afstudeerwerk: Verkeerskundige effecten van realisatie Station Hoogkerk
Naam of namen van de betrokken studenten: Govert Nieuwhof
Jaar van afstuderen: 2017
Klik hier voor de foto's

Terug

Terug naar afstudeerprijs 2016-2017 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}