Thema's

​​Een belangrijk onderdeel in de Innovatiewerkplaats zijn de projecten. Deze vallen meestal binnen een van onze vier kernthema's, namelijk:

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Sustainable Mobility

De gemeente Ameland wil met het initiatief Duurzaam Ameland bereiken dat het eiland volledig in zijn energiebehoefte kan voorzien met duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas. Ook wil Ameland vijftien tot twintig jaar vooroplopen in de energietransitie. Het eiland vormt als afgegrensd gebied immers een prachtige omgeving om nieuwe technieken en slimme systemen te testen in real life. De Amelander bevolking denkt actief mee over haar energievoorziening. Het eiland is dan ook een ideaal startpunt voor verandering; www.duurzaamameland.nl. Een belangrijke uitdaging van Ameland is hoe toeristen van Ameland beïnvloed worden hun auto op de vaste wal (Holwerd) te laten slaan en gebruik te maken van alternatieve de mobiliteitsvoorzieningen op Ameland zoals bijvoorbeeld elektrische deelauto's. Een belangrijke recente ontwikkeling is dat Ameland mogelijk de proeftuin voor de provincie Friesland wordt voor auto-motive vervoer. Ook Schiermonnikoog wil door middel van zonne-energie en wellicht een windmolen in haar eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Toeristen mogen naar Schiermonnikoog geen eigen auto meenemen. Eilanders mogen wel een auto bezitten en gebruiken op het eiland. Voor zowel Ameland als Schiermonnikoog geldt dat de bussen voor het openbaar vervoer elektrisch zijn. Schiermonnikoog geeft aan dat er nog relatief veel vervuilende dieselbusjes rondrijden die gebruikt worden door ondernemers.

Regional Energy Transitions

De Gemeente Ameland heeft samen met het Convenant Duurzaam Ameland, waarin meerdere grote bedrijven samenwerken aan de verduurzaming van het eiland, al enkele projecten voltooid. Zo rijden de bussen elektrisch, zijn er in verschillende woningen warmtepompen geïnstalleerd en is een zonnepark gerealiseerd aan de westkant van het eiland. Om tot een volledig duurzame energievoorziening te komen moet er echter nog veel gebeuren. Het energieverbruik (~ 1150 TJ) van het eiland kan in vier verschillende sectoren worden opgedeeld: industrie (450 TJ), vervoer (200 TJ), toerisme (200 TJ) en bewoners (300 TJ). De industrie op het eiland bestaat uit drie productielocaties van de NAM, welke ongeveer zoveel gas produceren als wordt verbruikt in de provincie Friesland. De rederij voor het transport van en naar het eiland zet jaarlijks 620.000 passagiers over, waarvan een groot deel toeristen. De Amelanders zelf zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het energieverbruik. Het gaat hierbij om de invulling van de energievraag van 3600 bewoners en de niet-toeristische bedrijven, inclusief het energieverbruik in de openbare gebouwen en het transport op het eiland. Aan de verduurzamingsopgave van deze sectoren wordt door verschillende partijen gewerkt. Zo rekent het convenant Duurzaam Ameland momenteel aan een overkoepelend project ("Energienet"), waar in een innovatief netwerk vraag en aanbod van energie voortdurend op elkaar afgestemd worden. Ook het nieuwe college van de gemeente Ameland heeft in haar coalitieakkoord een belangrijk speerpunt opgenomen: 'Ameland duurzaam zelfvoorzienend: DOEN (wat nu kan)'. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen kunnen een bijdrage leveren aan de transitie door individueel of in teams te werken aan één van de actuele thema's. In de vacaturebank worden enkele deelprojecten toegelicht. Mocht je graag aan dit project je bijdrage leveren, maar je niet direct herkennen in één van de deel-opdrachten, schroom dan niet contact op te nemen!

Sustainable Buildings

Binnen dit thema wordt met ongeveer 25 stakeholders gewerkt aan een demo-school. De achtergrond van deze stakeholders is heel divers en varieert van psycholoog, architect, installatie adviseur, vastgoed adviseur, energie adviseur etc. De stelling van de bij dit project aangesloten deelnemers is dat een energietransitie mogelijk is vanuit een nieuwe zienswijze gebaseerd op onze fundamentele behoeften (en emotie). Werken aan een andere zienswijze en deze relateren aan het bouwproces en een ander gebouw typologie, zoals een dome, leidt tot andere lichtere, beving-bestendige, energetische, en ecologisch gunstigere materialen en een draagconstructie die bijdraagt tot meer flexibiliteit binnen het gebouw. Dit komt tegemoet aan veel verschillende belangen, maar levert ook nieuwe vraagstukken op. Studenten van een groot aantal verschillende opleidingen kunnen aan de opdrachten deelnemen. In 2019 willen we een demo-school gaan bouwen op het terrein van EnTranCe.

Energy Governance

Het thema Energy Governance richt zich op de vraagstukken waarmee lokale overheden (zowel provincies als gemeenten) worstelen bij de inrichting van de energiehuishouding. Overheden moeten handelen conform het 'good governance' beginsel. Rechtmatigheid en doelmatigheid, doeltreffendheid, efficiëntie en effectiviteit, transparantie en draagvlak zijn hierbij belangrijke factoren. Het begrip "governance" laat zich lastig vertalen, maar kan het best omschreven worden als "het besturen, het toezicht daarop en de verantwoording daarvan". Besturen betekent echter lang niet altijd "bepalen", maar een bepaalde stroomlijning is wel noodzakelijk. De rol van de burger (al dan niet vertegenwoordigd in lokale energie-initiatieven) wordt steeds groter en dient invloed te kunnen uitoefenen op eigen leefomgeving en daarmee op (de wijze van) de energievoorziening. De energiemix in een lokale omgeving wordt ook locatie-specifiek. Dat wil zeggen dat dit van gemeente tot gemeente kan verschillen. Andere partijen, zoals energieproducenten, netbeheerders en leveranciers zijn ook betrokken bij deze energiekeuzes. Ook dit is een onderdeel van "governance".

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}