De intergrale Tram: onderzoek naar Trans-disiplinaire Planning

{{'Article_PortalPlacedIn' | i18n}} {{vm.articleCollection.Items[0].SiteTitle}} {{'Article_Portal' | i18n}} {{'Article_PortalAt' | i18n}} {{vm.articleCollection.Items[0].Date | date:'fullDate'}}

​​In 2016 wordt, als de plannen doorgaan, het eerste tracé van de nieuwe tram door Groningen in gebruik genomen. Openbaar busvervoer en autoverkeer in de stad worden gereduceerd met minder verkeersopstoppingen, parkeergarages, energieverbruik en CO2-uitstoot als gevolg.
In samenwerking met de Academie van Bouwkunst (penvoerder Integrale Tram) onderzoekt het lectoraat Popular Culture, Sustainability & Innovation hoe een integrale en trans-disciplinaire aanpak nieuwe perspectieven en kansen kan bieden voor ontwikkeling van de stad.
Kan de tram meer voor de stad betekenen dan alleen een duurzaam nieuw vervoersmiddel, hoe waardevol op zich ook? Liggen er kansen voor de tram om in (delen van) de stad sociale cohesie te brengen, nieuwe banen of de leefkwaliteit te verhogen? Factoren als de ruimtelijke en sociale samenhang van de stad en de tramreis als ervaring of verbinding kunnen daarbij belangrijke aankopingspunten vormen.
In december 2011 vond de aftrap plaats voor 'De Integrale Tram: Onderzoek naar Trans-disciplinaire Planning'. In januari gaf de internationaal gerespecteerde Taiwanese mediakunstenaar Shu Lea Cheang een lezing en workshop voor de deelnemende studenten. Trans-disciplinaire teams werken in januari en februari 2012 in workshops aan hun concepten en plannen.

Aanpak en doelen

De insteek voor het onderzoek is de vraag of met de Groninger tram als casestudy een aanpak kan worden gevonden, die ook bij grootschalige ruimtelijke/infrastructurele ingrepen in andere steden toe te passen is. Uitgangspunt is dat samenwerking in transdisciplinair verband met deskundigen op verschillende terreinen, tot innovatieve toepassingen kan leiden, die de functie van de tram voor de stad ten goede kan komen. 
Doel van het onderzoeksproject De Integrale Tram is om de mogelijkheden, die dit type samenwerking met zich meebrengt, te onderzoeken. Studenten van verschillende achtergronden (van o.a. ontwerp- kunst-, media-, economie- opleidingen) van de eigen hogeschool, gaan aan de slag met het tramtracé als als aanleiding om de stad te onderzoeken. Deze multidisciplinaire groepen worden begeleid door architecten uit het werkveld en het team van lector Anne Nigten van het lectoraat 'Popcultuur, Sustainability & Innovation'.

Atlas van Mogelijkheden

De bevindingen van de deelgroepen worden over elkaar heen gelegd en geanalyseerd op hun bruikbaarheid, mate van innovatie en duurzaamheid. Welke ideeën zijn steekhoudend, wat verdient aanscherping en waar raken of overlappen de verschillende ideeën elkaar? Dit gezamenlijke onderzoek resulteert in een 'Atlas van Mogelijkheden' voor het tracé, eventueel ondersteund met een gezamenlijke maquette. De 'Atlas van Mogelijkheden' wordt op presentatieniveau vormgegeven.

Methodieken en toepassing in het onderwijs

Enerzijds wordt toegewerkt naar een concreet advies of adviezen aan de gemeente Groningen met betrekking tot de verdere planontwikkeling van de Regiotram. Anderzijds vormt het onderzoek aanleiding voor het uitwerken van een concrete methodiek of 'toolbox' voor een meer integrale planontwikkeling van stedelijke ontwikkelingsprojecten. Uitgangspunt van deze benadering is dat stedelijke doelstellingen worden gekoppeld aan en effectief gemaakt op lokaal niveau.
Voor het lectoraat PSI is met name de trans-disciplinaire toepassing in dit type projecten van belang en de vertaling daarvan naar het curriculum van de kunstvakopleidingen.

{{'DocumentsWidget_Title' | i18n}}

{{'DocumentsWidget_FileAndFolders' | i18n}}
{{'DocumentsWidget_Modified' | i18n}}

{{'FooterNav_RelatedPagesHeader' | i18n}} {{tab.Title}}

{{category.Title}}

{{category.Title}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}

{{'AttachmentsWidget_Intro' | i18n}}