Medezeggenschapsjournaal april 2020

​Medezeggenschap is er voor iedereen. 

Met het medezeggenschapsjournaal houden we studenten en medewerkers op de hoogte van wat er speelt op het gebied van medezeggenschap binnen de Hanzehogeschool Groningen.​

SWOT analyse CvB
Er is uitgebreid gesproken over de SWOT analyse, De HMR heeft vragen gesteld over de mogelijkheid tot inzet generatiepact, betere samenwerking noordelijke scholen en universiteiten in de regio en mogelijkheid voor een basiskwalificatie leiderschap, concurrentie en aanspreekcultuur & regie. Daarnaast is het vervolg op deze analyse aan de orde geweest.

Functiegebouw besluitvormingsdocument
De HMR vindt een modern, toekomstbestendig en goed vormgegeven functiegebouw van groot belang. De HMR heeft alle vertrouwen in het voorstel zoals dat er nu ligt. De samenwerking tussen de werkgroep en de commissie HR was goed en is als erg plezierig ervaren. De studentgeleding heeft unaniem een positief advies gegeven en tot slot stemt de personeelsgeleding unaniem in met het nieuwe functiegebouw.
 
Doordacht Plan Bachelor Leerkracht Brede Jeugdprofessional
Naar aanleiding van het advies van de AMR van SPEA is de HMR van mening dat het te vroeg is om hierover te besluiten. Er zijn met name zorgen over organisatorische aspecten. De afspraak is dat het CvB contact zal organiseren met de dean en de raad om onduidelijkheden en vragen op te lossen. Dit voorstel zal daarna opnieuw in de HMR worden besproken.

Nieuwe definitie contacttijd
Vanwege Corona en het sluiten van de HG voor fysiek onderwijs tot 1 juni is het niet mogelijk om contacttijd nu te meten. Het CvB heeft besloten dit uit te stellen naar de 12 maand rapportage.
De HMR geeft aan dat de kennis die nu wordt opgedaan over online-onderwijs wordt meegenomen, daarnaast willen ze de kenmerken voor contacttijd nader specificeren met digitale onderwijsvormen. Er wordt besloten de voorgestelde nieuwe definitie voorlopig te hanteren als een pilot en pas later definitief te besluiten over de formulering van een nieuwe definitie.

Overig nieuws uit de overlegvergadering
-  De HMR kan zich op hoofdlijnen vinden in de Profielschets voorzitter College van Bestuur en heeft alleen een tekstuele suggestie.
-   De HMR heeft de volgende documenten ter informatie ontvangen:
    - CvB besluiten
    - Aanpak en planning laptop migratie medewerkers
    - HG managementrapportage september '19-december '19 (VERTROUWELIJK)
-  Het CvB en de HMR hebben uitgebreid gesproken over de situatie rondom Corona.  
-  De kandidaatstelling voor de medezeggenschap is tijdelijk opgeschort. Uiterlijk 9 april wordt een besluit genomen over het vervolg.

De agenda en vergaderstukken van de HMR vergadering van 30 maart zijn hier te vinden.
De volgende HMR-vergadering vindt plaats op 11 mei 2020.


{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}