IWP beeld - Kracht van Voetbal.jpg

Kracht van Voetbal

Op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau is voetbal de sport die de meest mensen bereikt, actief en passief. Op landelijk niveau is de 'kracht van voetbal' inmiddels een gevleugelde kreet, met als basis het gelijknamige PwC rapport (2015) in opdracht van de KNVB met medewerking van diverse (nationale) partijen. In dat rapport worden de diverse waarden (financieel/economisch, gezondheid/vitaliteit, pedagogisch/vorming, sociaal/verbinding, e.d.) naar voren gebracht, die met voetbal kunnen worden gerealiseerd. Ook in Noord Nederland wordt de voetbalsport op diverse manieren benaderd. Zowel door sportorganisaties (bvo's en sportstichtingen/-verenigingen), kennis- en onderwijsinstellingen, overheden als wel commerciële/business partijen.

Het Instituut voor sportstudies heeft al lange tijd een goede band met de diverse aan de voetbalsport gerelateerde partijen in Noord Nederland. Dit uit zich in onderwijs, onderzoek en beroepspraktijken. Veel studenten hebben een baan verkregen in deze sportwereld, evenals docenten die een overstap maken naar de voetbalwereld. Concreet aangrijpingspunt voor de IWP Kracht van Voetbal (KvV) zijn de bestaande ervaringen en contacten met de noordelijke bvo's: Groningen, Heerenveen, Cambuur/Leeuwarden en Emmen. Met name wordt ingezet op een druppeleffect; om via deze organisaties andere organisaties te bereiken en via hen weer zoveel mogelijk individuen in de hele Noordelijke regio te kunnen bereiken. 

Deze IWP KvV wil dan ook een doorontwikkeling van de bestaande situatie realiseren, waarbij voetbal als katalysator wordt ingezet om met meervoudige waardecreatie een leefbaarder, duurzamer en actief Noord Nederland te realiseren. Concreet kan gedacht worden aan banencreatie in de sport, meer leefstijlbewust handelen, toename van moderne (circulaire en digitale) sportproducten en -diensten, integratie van doelgroepen, professionalisering van sport- en spelcoaching, diversiteit van (mediagenieke) publieke-private sportevents en -activiteiten ter bevordering van de regio in het algemeen. Naast deze strategische aspecten wordt met name op tactisch niveau ingezet op de speerpunten digitale transformatie en netwerkontwikkeling. 

Bij de start van deze IWP wordt vooralsnog eerst gewerkt vanuit de bvo FC Groningen. Deze bvo heeft tbv deze IWP twee thematieken centraal gesteld. Het betreft hier de praktijkvraagstukken: 1. regionale ankerpunten en 2. vrouwenvoetbal. Mogelijk daarnaast of daarbij nog vraagstukken mbt jeugdvoetbalontwikkeling, echter dat zal in relatie zijn met andere iwp's die bijv. motorische ontwikkeling/performance als onderwerp hebben. Vanuit deze genoemde praktijken zijn challenges geformuleerd als handelingsvraagstukken, waarbinnen evt. kennis/onderzoeksvragen geformuleerd kunnen worden.

Doel 

#1 Regionale ankerpunten en uitvalsbasis

Binnen dit aspect wordt naast FC Groningen ook heel nauw samengewerkt met de Stichting FC Groningen in de Maatschappij en worden er diverse stakeholders geïdentificeerd en betrokken bij challengens. Zo wordt bijv. op basis van de datasets focus aangebracht in regio's t.a.v. onder meer supporterscollectief initiatieven analoog aan FC Twente. Maar dat niet alleen, ook de initiatieven van de stichting worden regionaal "weggezet". Uiteraard behelst het hier een hoeveel activiteiten vanuit een sociaal-maatschappelijk, pedagogisch, gezondheids of business domein, die in meer of mindere mate ook weer samen komen. E.e.a. ligt daarbij vooralsnog in het verlengde van de 5 pijlers van FC Groningen, die ook regionale impact voorstaan op diverse domeinen. 

Een inventarisatie per regio is derhalve noodzaak en een eerste (lopende) challenge, waarbij de volgende regio's centraal staan: Groningen-stad, Midden Groningen, Noorderveld, Tynaarlo, Eemsdelta, Hogeland, Westerkwartier, Assen. 

#2 Vrouwenvoetbal

ontwikkeling van onderop qua leeftijd met als ambitie de realisatie van een professioneel vrouwenteam. Momenteel is dit in de programma voorbereidingsfase en dient er nog veel te gebeuren om e.e.a. te realiseren op de diverse domeinen.  

Thema's, projecten en impact 

  • Realisering regionale ankerpunten 
  • Realisering vrouwenvoetbal FC Groningen

Team IWP Kracht van voetbal