CvB lopend over de campus

Bestuur en organisatie

Het College van Bestuur (CvB) is het centrale bestuursorgaan van de Hanzehogeschool Groningen. Het CvB bestuurt en vertegenwoordigt de Hanzehogeschool Groningen in de breedste zin van het woord en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De taken van het CvB zijn vastgelegd in de wet en de statuten van de Stichting Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast liggen de taken en bevoegdheden vast in het Bestuursreglement van de Hanzehogeschool.