Partnerships

Docenten Sportstudies in kantine 2022.jpg

De Hanzehogeschool werkt intensief samen met bedrijven en organisaties. Onder andere in de vorm van netwerken en (strategische) partnerships, worden multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aangegaan. Daarbij is een gezamenlijke win-win altijd het vertrekpunt in de samenwerking. Op deze pagina vind je de netwerken waaraan we deelnemen en vind je mogelijkheden om zelf een samenwerking met ons aan te gaan.

Strategische netwerken

Universities of Applied Sciences

De Universities of Applied Sciences (UASNL) is een samenwerking van 17 hogescholen. De missie is om Nederlands praktijkgericht onderzoek en innovatie beter te positioneren in Brussel, om zo de Europese Commissie te helpen de uitdagingen van Europa aan te pakken. Om effectief aan deze opdracht te werken is er een liaison officer in Brussel, die als vooruitgeschoven post de UASNL belangen in de EU behartigd.

De centrale opgave in deze samenwerking is om te werken aan de profilering van hogescholen, het opbouwen van een internationaal netwerk en waar relevant bij te dragen aan beleidsontwikkeling op Europees niveau.

UASNL

Knowledge4Innovation
Het Knowledge4Innovation (K4I), is gelieerd aan het Europees Parlement (EP) en organiseert diverse evenementen en debatten om toekomstige innovaties in Europa onder de aandacht te brengen. Innovatie, onderzoek en nieuwe technologie zijn top prioriteit voor K4I. De organisatie heeft een groot netwerk bestaande uit regiopartners, universiteiten, steden en onderzoeksorganisaties. De organisatie wordt altijd voorgezeten door een lid van het Europees Parlement.

Jaarlijks wordt een Innovation Summit georganiseerd in samenwerking met leden van het Europees Parlement en de diverse (kennis)partners, bedrijven.

Knowledge4Innovation

Enterprise Europe Network
De Hanzehogeschool is leading partner in het Noordelijk netwerk van Enterprise Europe Network (EEN). Gericht op het helpen van ondernemers, onderzoeksinstituten, kennisinstellingen aan relevante partners om mee samen te werken. Het is een stimulerings- en matchingsprogramma gericht op bedrijfs- en innovatieontwikkeling van de Europese Commissie. Het netwerk heeft wereldwijd partners.


EEN – Enterprise Europe Network

STARS EU

Regio’s versterken. Talent ontwikkelen.  

STARS EU is een alliantie van negen universiteiten uit alle delen van Europa die dezelfde Europese waarden delen en bijdragen aan een duurzame toekomst voor Europa en de wereld. Door kennis en ideeën te delen en intensief met elkaar samen te werken, stelt STARS EU mensen in staat te leren, te groeien en hun blik op de wereld te verruimen.  

In 2019 heeft de Hanzehogeschool Groningen het initiatief genomen voor om het Europees samenwerkingsverband te starten. Sindsdien heeft de alliantie een duurzame samenwerking tussen haar partners opgebouwd en verschillende samenwerkingsvormen ontwikkeld waaraan studenten, docenten en onderzoekers deelnemen, zoals bijvoorbeeld de Blended Intensive Programmes en Thematic Interest Groups

STARS EU 

Vereniging Hogescholen
De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen. De afgelopen jaren richt de Vereniging Hogescholen zich samen met Regieorgaan SIA zich op zes thema’s van Kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s). Er zijn hbo-thematafels ingericht om de ambities uit de KIA’s samen met hbo-partners te realiseren. Het gaat om de volgende thematafels:

 • Energie en duurzaamheid
 • Landbouw water en voedsel
 • Gezondheid en zorg
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën en methodologieën
 • Maatschappelijk verdienvermogen

Vereniging Hogescholen

Universiteit van het Noorden
De noordelijke kennisinstellingen Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben onder de naam Universiteit van het Noorden de handen ineengeslagen. De samenwerking staat voor innovatie en het bevorderen van de brede welvaart in Noord-Nederland en Noordwest Duitsland. De regionale innovatiestrategie (RIS3) is het uitgangspunt voor het netwerk.

Universiteit van het Noorden

Akkoord van Groningen
Het Akkoord van Groningen is een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en ziekenhuizen in de stad Groningen. Door samen op te trekken vanuit een eenduidige visie en een gemeenschappelijke strategische agenda- vastgesteld in 2022 – ontwikkelt het Akkoord Groningen als dé kennis- en innovatiestad en -regio van Nederland met internationale betekenis. De strategische agenda van het akkoord van Groningen loopt tot 2026. De focus ligt op de inhoudelijke thema’s energie, healthy ageing en digitalisering.

Het Akkoord van Groningen

Campus Groningen
Campus Groningen staat voor innovatieve samenwerking in de regio en in de publiek private partnerschappen. Dit stimuleren ze op de Zernike Campus en de Healthy Ageing Campus in Groningen. Campus Groningen heeft een sterk vestigingsklimaat. Weinig plekken koppelen ontwikkelingsruimte aan toegang tot grensverleggende onderzoekers, toponderwijs, het talent van de toekomst, innovatief bedrijfsleven, state-of-the-art faciliteiten en toegankelijke financieringsinstrumenten. Door de goede connecties binnen en buiten de regio vinden nieuwe innovaties die op Campus Groningen ontstaan snel de weg naar de markt.

Campus Groningen

Ook samenwerken?

Werken we intensief samen om onderwijs en onderzoek te ontwikkelen (co-makership) waardoor een directe aansluiting van de inhoud op de dagelijkse beroepspraktijk wordt gerealiseerd;

 • Brengen we vraagstukken binnen jouw bedrijf/organisatie in kaart en dragen we mogelijke oplossingen aan;
 • Scholen we professionals binnen jouw bedrijf/organisatie;
 • Bied jij stageplekken voor studenten van de Hanzehogeschool aan;
 • Verrichten we praktijkgericht onderzoek. Samen werken we aan vraagstukken die om nieuwe oplossingen en innovaties vragen. Dit onderzoek draagt bij aan de kennisontwikkeling en toepassing in de beroepspraktijk en de maatschappij en leidt daarmee tot innovatie en (economische) ontwikkeling;
 • Participeert jouw bedrijf/organisatie in het onderwijs. Je kunt hierbij denken aan het verzorgen van gastcolleges en/of het inbrengen van praktische opdrachten vanuit jouw beroepspraktijk.

De Hanzehogeschool kan 1 op 1 een partnership met jou aangaan, maar er kunnen ook meerdere partijen bij betrokken worden zodat er een netwerk ontstaat. Thema gerelateerde vraagstukken zijn namelijk steeds vaker het beginpunt van partnerships. Je kunt hierbij denken aan thema's als Versterking van een leefbaar en duurzaam Noord-Nederland, transitie naar een gezonde en actieve samenleving, energietransitie en circulariteit en digitale transformatie.

Contact