Organisatie

Zernikecampus-46.jpg

Hanze Honours College

Het Hanze Honours College bestaat uit een klein team dat nauw samenwerkt met de schools van de Hanzehogeschool om honoursonderwijs aan te bieden aan die studenten die meer willen, kunnen en durven.

Ieder school binnen de hogeschool biedt een extracurriculair honours talentprogramma aan van 30 ec en sommige schools bieden één of meer honoursminoren aan.

Het Hanze Honours College initieert, coördineert, adviseert en begeleidt bij de ontwikkeling en uitvoering van honoursonderwijs, monitort de kwaliteit en het niveau ervan en stimuleert de community vorming. Daarbij stimuleert het Hanze Honours College multidisciplinaire samenwerking tussen schools en legt verbinding met lectoraten, innovatiewerkplaatsen en externe professionals. Samen met havo en mbo-partners geeft het Hanze Honours College vorm aan talentontwikkeling in de regio met professionaliseringstrajecten voor docenten en doorlopende leerlijnen voor talent.

Lectoraat Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving

Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar thema's die verband houden met excellentie, zoals honoursdidactiek, cultuur van excellentie, wereldburgerschap en profielen van de excellente professional in verschillende domeinen. Daarnaast verzorgt het lectoraat de leergang voor honoursdocenten: A Teacher's Road to Excellence. De lector en haar onderzoekers stimuleren kennisdeling en kennisvalorisatie op interne, nationale en internationale podia. In een consortium met drie andere universiteiten onderzoekt het lectoraat de uitstralingseffecten van honoursonderwijs naar het reguliere onderwijs. In een ander consortium doet het lectoraat onderzoek naar de doceerstrategie voor studenten die willen excelleren. Het lectoraat is nauw betrokken bij het in juni 2016 gevormde European Honors Council, een netwerk van samenwerkende universiteiten in Europa om talentontwikkeling in het hoger onderwijs te stimuleren.

Kwaliteitsafspraak 2.5

​​Kwaliteitsafspraak 2.5 is gericht op het faciliteren van schools om interdisciplinair samenwerken van studenten in de leergemeenschap vorm te geven.

Vanaf studiejaar 2020/21 zet iedere school 0,2 fte in om interdisciplinair samenwerken van studenten verder vorm te geven. Het beoogde doel is dat studenten in een optimale situatie kunnen samenwerken met studenten van andere disciplines en leren wat hun eigen rol en toegevoegde waarde is en die van anderen in een interdisciplinair team. En dat docenten ervaren dat zij gesteund en gefaciliteerd worden in het vormgeven van de leergemeenschap en het gezamenlijk daarvan leren. Afgelopen studiejaar hebben we hier hard aan gewerkt. 

De resultaten zijn te lezen in het boekje. Komend jaar gaan we de aanbevelingen ontwikkelgericht oppakken en hopen we stappen te zetten!

Hanze Honours Society

De Hanze Honours Society (HHS) is een studentenvereniging opgericht door en voor honoursstudenten van de Hanzehogeschool.

De HHS is uniek in het feit dat het een studentenorganisatie is die verschillende scholen aan de Hanze bereikt en deze studenten met elkaar verbindt. Het doel van de HHS is om een platform te bieden waar honoursstudenten van verschillende studies elkaar kunnen vinden en helpen.
 

Hanze Honours Society2.0. .jpg

De vereniging loopt voorop in het organiseren van evenementen, het creëren van een interessant netwerk en het inspireren/verbinden van honoursstudenten. De vereniging biedt een mix van formele en leuke activiteiten voor hun leden.Heb je interesse om lid te worden van de sociëteit? Ga naar www.hanzehs.nl om lid te worden en als je meer informatie wilt hebben en de aankomende evenementen wilt bekijken.

Wil jij jezelf en de Honours-community nog meer een boost geven? Wij zijn altijd op zoek naar commissieleden.

We hopen je snel te zien bij één van onze activiteiten!