Actieve leefstijl

Actieve leefstijl

Het hebben van een actieve leefstijl is belangrijk voor jong en oud. Maar ondanks de inspanningen van vele partijen (zoals overheden, wetenschappers en professionals), bewegen we nog niet genoeg en heeft dit op grote schaal nog niet geleid tot een actieve leefstijl van Nederlanders. 

Belangrijke redenen hiervoor zijn dat er nog te weinig wordt gedacht vanuit een systeembenadering en dat er niet genoeg aandacht wordt besteed aan de wijze implementatie van een actieve leeftstijl. Een systeembenadering kijkt naar het individu, maar heeft ook oog voor de fysieke- en sociale omgeving en de beleids- en politieke context. Deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de praktijk. Hier zijn meerdere sectoren (sport, gezondheid, onderwijs, welzijn, ruimtelijke ordening, etc.) en actoren (burgers, professionals, onderzoekers, ondernemers, etc.) bij betrokken. 

Citizen science speelt hierbij ook een belangrijke rol. De mening, betrokkenheid en input van burgers is van belang om daadwerkelijke implementatie en impact te realiseren in de praktijk. Zo kunnen we samen met burgers zorgen voor een actieve leefstijl. 

Onze ambitie is dat we op basis van een systeembenadering, in verschillende contexten, sport- en beweeggedrag stimuleren en een actieve leefstijl bevorderen. Hierdoor leveren we een positieve bijdrage aan de gezondheid voor alle inwoners van Noord-Nederland.