Workshop 'Wat werkt in een lerende regio?'

2023 SPRONG kick-off-15.jpg

Hoe kom je tot een productieve samenwerking tussen verschillende stakeholders in een regio en welke voorwaarden moeten daarvoor worden gerealiseerd? Wat zijn de succesvoorwaarden voor de lerende Regio? Deze vragen stonden centraal in de workshop 'Wat werkt in een lerende regio?' gegeven door José Cuperus (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en Arjen Edzes (Hanzehogeschool Groningen/Rijksuniversiteit Groningen).

De komende jaren zullen grote veranderingen plaatsvinden door technologisering en digitalisering op de arbeidsmarkt, waardoor volgens een internationale studie 44% van de huidige vaardigheden zullen veranderen. Het is daarom belangrijk om het lerend vermogen in de regio te vergroten. Veranderingen op individueel, bedrijfs- en regionaal niveau dragen bij aan Human Capital Innovatie.

2023 SPRONG kick-off-18.jpg

Focus op de regio

In deze workshop staat centraal wat werkt in een lerende regio. Het is belangrijk om de focus op de regio te leggen: talent is aanwezig in de regio, het verdienvermogen en de werkgelegenheid zijn regiospecifiek, en er zijn tal van coördinatievraagstukken. Verschillen tussen regio’s leiden tot verschillen in brede welvaart. Hierdoor doet  een regio zoals Brabant het beter dan bijvoorbeeld Oost-Groningen.

Dit leidt tot belangrijke vragen: hoe kan er samenwerking plaatsvinden tussen partijen in de regio en tussen regio's? En welke interventies dragen bij aan een lerende regio? In de workshop wordt het begrip "regio" besproken en er wordt gekeken naar de definitie en afbakening ervan. Dit is nog geen eenvoudige opgave.

Mechanismen in een lerende regio

In het programma worden de mechanismen van een lerende regio besproken, waarbij kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven betrokken zijn. Hierbij worden de resultaten uit een literatuurstudie naar voren gehaald om te begrijpen wat een lerende regio is en wat werkt binnen een lerende regio.

Hoe leren we samen?

Het is belangrijk om van te voren vast te stellen waarom we willen samenwerken. In de praktijk zie je namelijk vaak dat partijen gaan samenwerken zonder na te gaan waarom dit nodig is.
Er wordt gesproken over de ambities voor samenwerking, de vorming van netwerken (welke mensen haal je er wel/niet bij?), en co-creatie en consolidatie als cyclische processen binnen een lerende regio. Daarnaast worden drie samenhangende principes of werkingsmechanismen genoemd: kennismanagement en kennistransfer, netwerkvorming en netwerkontwikkeling, en leren van de samenwerking.

De rol van het (hoger) onderwijs

Het belang van leiderschap en de rol van het (hoger) onderwijs komen ook aan de orde, evenals de uitdagingen op het gebied van governance (rechtmatigheid/kwetsbare doelgroep) en kennisinfrastructuur.