student diploma

Human Capital

Het lectoraat Human Capital richt zich primair op de wisselwerking tussen de werking van de arbeidsmarkt en de regels rond arbeid, onderwijs & scholing en economie. Het lectoraat kent twee leeropdrachten: de leeropdracht Human Capital (lector dr. Harm van Lieshout) en de leeropdracht Regionale Arbeidsmarkt (lector dr. Arjen Edzes).

Het lectoraat Human Capital richt zich in de volle breedte op human capital vraagstukken en hun bijdrage aan de responsiviteit, de zekerheid en flexibiliteit van ondernemers en hun (potentiële) werknemers, en de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt.

Succesvol ondernemerschap vereist een goed gekwalificeerde beroepsbevolking. De arbeidsmarkt is de voedingsbodem voor regionaal economische groei en brede welvaart. De (internationale) concurrentiepositie van Noord-Nederlandse ondernemers is daar in belangrijke mate van afhankelijk. Tegelijk zetten de demografische transitie, technologische ontwikkelingen en globalisering de arbeidsmarkt onder druk, verandert de banen- en beroepenstructuur en is een nadruk op loopbanen, transities en leven lang ontwikkelen onvermijdelijk in de toekomstige regionale arbeidsmarkt. Het lectoraatsonderzoek draagt kortom bij aan de hele regionale economie en (regionale) arbeidsmarkt.

Het thema human capital staat altijd in verbinding met andere kennisdomeinen, instituten en lectoraten, en overheden en economische sectoren. Zowel intern binnen de Hanzehogeschool als extern met (inter)nationele en regionale partners. Het gaat om human capital als factor om tot 'Krachtig MKB' te komen maar ook om de vraag of en hoe innovatie-ecosystemen de productie van human capital en de kracht van dat MKB kunnen versterken. Waar onze regio regionale speerpunten kiest (zoals Healthy Ageing, Energie, Digitalisering), doet ze dat om niet alleen ondernemerschap, maar juist ook werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in onze regio te stimuleren.

In dit lectoraat kiezen we voor de bestudering van de wisselwerking tussen instituties en regels en de werking van de arbeidsmarkt. Daarbij worden inzichten uit diverse disciplines – arbeidseconomie, recht, bestuur - met elkaar verbonden waaronder die van 'multi-level governance'. Europese, nationale, sectorale, regionale en bedrijfsspecifieke regels beïnvloeden immers het (meer of minder gewenste) gedrag van actoren die op hun beurt weer tot meer of minder gewenste sociaaleconomische effecten leiden.