Regeling versneld voor de klas

Pabo Shoot 2019-112.jpg

Bij de Pabo Deeltijd verkort van de Hanzehogeschool Groningen wordt gewerkt met de landelijke regeling ‘Versneld voor de klas’ van het ministerie van OCW. Deze regeling is bedoeld om studenten uit de verkorte pabo als leerkracht voor de klas te kunnen zetten. Dit is een optionele regeling binnen de Pabo Deeltijd verkort, het is dus geen losstaand traject.  

Landelijke regeling

Binnen de regeling blijft de student ingeschreven als student en volgt deze het studieprogramma volgens de in de Onderwijs- en Examenregeling vastgelegde eisen, zoals elke andere student. De regels en beoordelingen van het werkplekleren blijven ook gelijk (zie ook de voorwaarden verderop in dit document). Een student van de verkorte opleiding kan, na één jaar van de studie te hebben afgerond, als leerkracht worden aangesteld door een bestuur en daarnaast de opleiding afmaken. De student kan de stagedagen (deels) combineren met de baan als leerkracht. Om aan de regeling deel te nemen hoef je dit niet te combineren met je werkplekleren. 

Tussen de student, werkgever en de opleiding wordt een tripartiete-overeenkomst afgesloten. Student dient zelf een bestuur te vinden dat hiertoe bereid is. De omvang en de inschaling zijn afspraken tussen de student en het bestuur.

Let wel: de student krijgt als leerkracht betaald, de regeling is niet bedoeld om iemand aan te stellen aan onderwijsassistent. Ook is het wettelijk niet toegestaan dat een onderwijsassistent zelfstandig voor de klas staat, dus student zal in dat geval altijd met een leerkracht moeten samenwerken. Op deze website staat meer informatie over bevoegd lesgeven in het primair onderwijs (zie kopjes ‘deeltijdstudenten met een ho-diploma' en ‘onderwijsondersteunend personeel’). 

Wanneer komt een student in aanmerking voor deze regeling?  

Hieronder de voorwaarden om Versneld voor de Klas te gaan op een rijtje. De student heeft: 

 • het eerste jaar van de Pabo Deeltijd verkort is afgerond; dit is bewezen “beroepstakenbekwaam” te zijn 

 • de WisCAT met succes afgerond en; 

 • de bijbehorende stage(s) met succes afgerond. 

Wat betekent deze regeling voor student en bestuur?  

 • De student is voor minimaal 0,2 FTE in dienst bij een bestuur.  

 • Het bestuur geeft de student een tijdelijk contract als leraar basisonderwijs. De student krijgt een tijdelijke bevoegdheid als leerkracht van 2 jaar.   

 • Het bestuur organiseert begeleiding op de werkplek voor de student.  

 • De student wordt in staat gesteld om aan te sluiten bij het begeleidings- en scholings- programma voor startende leerkrachten van het bestuur.  

 • De student moet, om af te kunnen studeren, voldoen aan alle eisen van de opleiding.  

Hoe werkt het?  

 • De student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een leerwerkplek voor het traject 'Versneld voor de klas''.  

 • De student meldt bij de opleidingsmanager en het Stagebureau dat student wil starten met dit traject. Zodra de opleidingsmanager heeft vastgesteld dat de student voldoende EC’s heeft behaald en aan de voorwaarden is voldaan, ontvangt de student een door de opleidingsmanager ondertekende tripartiete-overeenkomst.  

 • Student zorgt voor ondertekening door zichzelf en het bestuur en stuurt het vervolgens retour naar de opleidingsmanager.  

 • De onderwijsondersteuner van de opleiding archiveert het ondertekende contract in Osiris.  

 • Met een volledig ondertekend contract krijgt de student een tijdelijke bevoegdheid bij het betreffende bestuur. 

Goed om te weten 

 • De verkorte Pabostudent mag maximaal 4 perioden op 1 school stagelopen.  

 • Een student mag maximaal 2 periodes in dezelfde groep stagelopen.  

Dit geldt niet in de stage van jaar 4 voor studenten die in het SBO of SO stagelopen. Zij mogen het hele studiejaar in één groep stagelopen. 

Meer weten?  

Neem dan contact op met Femke Wind-Winkels, [email protected] 

Bronnen: 

Website Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Bevoegd lesgeven in het Primair Onderwijs