Jaar 2 Supervisie en coaching & Fenomenologisch onderzoek

In het tweede leerjaar van de opleiding Begeleidingskunde leer je je eigen keuzes te maken bij het opzetten van leertrajecten voor individuen of kleine groepen tijdens de de leergang Supervisie en coaching. Dit doe je op grond van de vragen die er spelen, de context waarin je werkt en je eigen talenten en voorkeuren. 

Supervisie en coaching zijn manieren van begeleiden van mensen in ervaringsgerichte leer- en veranderprocessen, deels overlappend en deels verschillend. Begeleider en begeleide werken samen om ervoor te zorgen dat er geleerd wordt maar de regie ligt bij de begeleide. Supervisie gaat over leren leren rond professionele vraagstukken. De nadruk ligt op reflectie. Bij coaching ligt het accent meer op het realiseren van professionele doelen. De aanpak is meer actief. De methoden vullen elkaar aan en daarom biedt supervisie en coaching beide.

Doel
Je leert leertrajecten inrichten en uitvoeren voor individuen of kleine groepen. Dit doe je samen met de begeleide(n) en opdrachtgever, met oog voor de context waarbinnen de begeleiding plaatsvindt. Bij een goede begeleiding onderzoek je steeds wat, gezien de omstandigheden, het meest passend is om te doen.

Na het volgen van deze leergang:

  • kan je samen met degene(n) die je begeleidt en je opdrachtgever een duurzaam leertraject vormgeven, contracteren, uitvoeren en evalueren voor individuen en kleine groepen
  • beheers je diverse methoden en werkvormen op het gebied van supervisie en coaching
  • heb je je eigen visie op de organisatie en/of samenleving als context voor leren en ontwikkelen en als bron voor professionele en persoonlijke vraagstukken
  • ken je je eigen professionele en persoonlijke kwaliteiten die je meeneemt in de ontmoeting en weet je deze zichtbaar te maken naar je omgeving
  • kan je je registreren als supervisor en/of coach bij de LVSC

 
Opbouw en Inhoud

De leergang Supervisie en coaching bestaat uit lesdagen, Fenomenologisch onderzoek, een begeleidingspraktijk en leersupervisie. Je rondt de leergang af met een digitaal profiel.

Lesdagen
Er zijn negen lesdagen, waarin je dieper ingaat op de stof van leergang  Ambacht van het begeleiden (coachen, moreel beraad, supervisie, intervisie, dialoog). Je leert omgaan met leerdynamiek (grondhouding, gewaar zijn, organisatie als context voor leren, parallelle processen, ethiek). Je bouwt je eigen profiel als professioneel begeleider op: waar sta je voor, voor wie wil je werken, welke methoden spreken je aan?

Dag van de Begeleidingskunde
Deze dag wordt in samenwerking met LVSC Noord georganiseerd voor cursisten en LVSC geregistreerde professionals.

Dialoogsessie
Tijdens dialoogsessies doe je ervaring op met voorbereiden, begeleiden van en deelnemen aan verschillende vormen van leren in groepen, zoals begeleide intervisie, dialoog en moreel beraad. 

Digitaal profiel
Je rondt de leergang af met een digitaal profiel waarin je laat zien wie jij bent als professioneel begeleider, voor wie je wilt werken en wat je daarbij voor ogen staat.

Praktijk en leersupervisie
Tijdens het volgen van de lesdagen heb je een eigen begeleidingspraktijk, die bestaat uit twee supervisietrajecten en een aantal coachtrajecten. Mocht je geen registratie als coach willen, dan kun je de coachpraktijk achterwege laten. Over je begeleidingspraktijk krijg je individuele leersupervisie.
De begeleidingspraktijk kun je organiseren in je eigen organisatie. Je kunt ook je supervisiepraktijk doen op de Hanzehogeschool Groningen of NHL Stenden bij bachelor-studenten in hun stageperiode, het zogenaamde gesloten-beurs-systeem.

Supervisie over coachpraktijk
Vanaf september 2026: Mocht je je na afronding van de opleiding niet alleen als supervisor, maar ook als coach willen kunnen registreren, dan volg je tijdens deze leergang ook supervisie over je coachpraktijk. 

Fenomenologisch onderzoek
Het fenomenologisch onderzoek is een intensief proces waarin je in jezelf afdaalt aan de hand van een ervaring of waarneming die je geraakt heeft in een begeleidingssituatie. Als je in een eerdere opleiding fenomenologisch onderzoek hebt gedaan, dan kun je daarvoor mogelijk een vrijstelling krijgen.