Commissie van advies voor beroep- of bezwaarschrift

Docent Janco Nolles legt uit 2022.jpg

Een personeelslid van de Hanzehogeschool Groningen die door een besluit in zijn belang is getroffen, kan tegen dat besluit een voorziening vragen bij de Commissie van advies voor beroep- of bezwaarschrift. Op deze pagina lees je meer over de procedure en de verschillende leden van de commissie.

Binnen de Hanzehogeschool wordt het van groot belang geacht dat geschillen tussen personeelsleden en hun leidinggevende zoveel mogelijk op de werkvloer worden opgelost. Personeelsleden kunnen alleen gebruik maken van de Algemene Regel voor Beroep- en bezwaar voor het personeel als een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken.

Het vragen van een voorziening tegen een besluit geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij de leidinggevende van degene die het besluit heeft genomen dan wel, in het geval het besluit afkomstig is van het College van Bestuur, door het indienen van een bezwaarschrift bij het College van Bestuur.

De termijn voor het indienen van een beroep- bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag, na die waarop de verklaring als bedoeld in artikel 1.2.2. aan de belanghebbende is bekend gemaakt.

Het beroep wordt in behandeling genomen door een Commissie van Advies. De commissie bestaat uit deskundigen en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De commissie brengt advies uit aan degene tot wie het beroep of bezwaar is gericht. Deze doet uiteindelijk uitspraak en heeft de mogelijkheid om (gemotiveerd) van het advies af te wijken.

Contactgegevens

Postadres Bureau Klachten en Geschillen
Postbus 70030
9704 AA Groningen

Bezoekadres
Zernikeplein 7
9747 AS  
Kamernummer T5.008

Telefoonnummer: 050 5954049
Mailadres: [email protected]

Commissieleden

De Commissie bestaat uit een externe voorzitter, een externe plaatsvervangend voorzitter en zes interne leden; zij worden voor een termijn van vier jaar door het College van Bestuur benoemd. De externe leden zijn: 

  • De heer mr. G. Ham, voorzitter
  • De heer mr. drs. J.H. Kuiper, plaatsvervangend voorzitter

De interne leden van de commissie zijn:

  • Mevrouw C. Joosse                                                  
  • Mevrouw W. Steijn                                    
  • Mevrouw E.W. de Vries                             
  • Mevrouw C.S. van der Woude