Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen

Depressieve gedachten (online).jpg

Studenten en medewerkers die persoonlijk wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen kunnen een klacht indienen bij de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. Denk bijvoorbeeld aan intimidatie, agressie of geweld, al dan niet seksueel getint, verbaal en psychisch geweld zoals pestgedrag of opzettelijk negeren.

Procedure voor (ex)-studenten

Een klacht dient te voldoen aan een aantal voorwaarden; het klaagschrift is gesteld in de Nederlandse of Engelse taal, wordt ondertekend en bevat ten minste: naam en adres van klager, dagtekening, omschrijving van de klacht en tegen wie deze is gericht met de motivering. Het klaagschrift kan gedurende een periode van één jaar, nadat de situatie zich heeft voorgedaan, worden ingediend. Studenten kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Buitenlandse studenten kunnen de Klachtencommissie Ongegewenste Omgangsvormen verzoeken om een tolk die hun in de procedure zal bijstaan. Engelstalige stukken worden door de Commissie ongewenste omgangsvormen vertaald. Na de ontvangst van het klaagschrift ontvangt de klager een ontvangstbevestiging en wordt, indien de klacht juist is ingediend, de verweerder in de gelegenheid gesteld om binnen een daartoe aangegeven termijn een verweerschrift in te dienen. Dit verweerschrift en de eventuele andere stukken wordt in afschrift aan de klager gezonden. Vervolgens worden de partijen in een gesloten zitting gehoord. De klachtencommissie heeft de mogelijkheid om getuigen te horen. Binnen veertig dagen na ontvangst van de klacht doet de Klachtencommissie schriftelijk een uitspraak, bij de uitspraak kan zij tevens een advies voegen. Deze termijn kan zo nodig met twintig werkdagen worden verlengd.

De uitspraak met het eventuele advies wordt verzonden aan het College van Bestuur. Partijen ontvangen daarvan een afschrift. Het College van Bestuur neemt binnen twee weken een beslissing op grond van het uitgebrachte advies en deelt zijn besluit zo spoedig mogelijk mede aan klager, verweerder en de klachtencommissie.

Procedure (ex-)medewerkers

Een klacht dient te voldoen aan een aantal voorwaarden; het klaagschrift is gesteld in de Nederlandse of Engelse taal, wordt ondertekend en bevat ten minste: naam en adres van klager, dagtekening, omschrijving van de klacht en tegen wie deze is gericht met de motivering. Het klaagschrift kan gedurende een periode van één jaar, nadat de stuatie zich heeft voorgedaan, worden ingediend.

Contactgegevens 

Postadres Bureau Klachten en Geschillen
Postbus 70030
9704 AA Groningen

Bezoekadres
Zernikeplein 7
9747 AS  
Kamernummer T5.008

Telefoonnummer: 050 5954049
Mailadres: [email protected]