Procedure Klachtenmeldpunt Aanbestedingen

01-Hanzehogeschool-Droninger.jpg

Een klacht kan worden ingediend door de ondernemers die belang hebben bij de verwerving van een specifieke opdracht van de aanbestedende dienst.

​De aanbestedende dienst vermeldt bij iedere aanbesteding waar de ondernemer een klacht kan indienen onder vermelding van de contactgegevens van het klachtenmeldpunt. Onder de noemer ondernemers vallen alleen:

  1. geïnteresseerde ondernemers;
  2. (potentiële) inschrijvers en gegadigden;
  3. onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden;
  4. branceorganisaties en -gerelateerde adviescentra van ondernemers.

De ondernemer dient de klacht schriftelijk, eventueel per e-mail, in bij het klachtenmeldpunt. De klacht vermeldt duidelijk dat het om een klacht gaat, de aanbesteding waarop de klacht berust en hoe volgens de ondernemer het knelpunt zou kunnen worden verholpen.

De klacht vermeldt voorts: De dagtekening, de naam en het adres (en mailadres) van de ondernemer. Het anoniem indienen van een klacht is niet mogelijk. Het klachtenmeldpunt bevestigd per omgaande de ontvangst van de klacht.

De behandelaar stelt de ondernemer en de aanbestedende dienst schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht. Het oordeel vermeldt of de klacht (geheel of gedeeltelijk) gegrond dan wel ongegrond is.

Contactgegevens

Postadres Bureau Klachten en Geschillen
Postbus 70030
9704 AA Groningen

Bezoekadres
Zernikeplein 7

9747 AS  
Kamernummer T5.008


Telefoonnummer: 050 5954049
Mailadres: [email protected]