Erasmus+ Programma

Erasmus+

De Hanzehogeschool Groningen participeert al sinds 1989 in het Erasmusprogramma. In de loop der jaren heeft de Hanzehogeschool niet alleen Erasmusbeurzen kunnen verstrekken, maar heeft zij ook voor andere activiteiten financiële ondersteuning vanuit het programma ontvangen. Het Erasmusprogramma is daarmee van zeer groot belang voor de internationalisering van de Hanzehogeschool.

De Hanzehogeschool participeert niet alleen in KA131 (voorheen103) projecten voor mobiliteit met andere programmalanden, maar heeft ook enkele Erasmus+ projecten met instellingen in zogenaamde partnerlanden (KA171 (voorheen107). Daarnaast neemt de Hanzehogeschool ook geregeld deel aan Erasmus+ KA2 projecten. 

In december 2020 is aan de Hanzehogeschool het Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 toegekend.  

Inter-Institutional Agreements

De Hanzehogeschool Groningen heeft Erasmus+ Inter-Institutional Agreements (IIA) met een groot aantal partnerinstellingen in het buitenland. In het kader van deze overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van studenten en docenten in het kader van het Erasmus+ programma. Het beheer van deze overeenkomsten is in handen van Team Internationale Mobiliteit. 

Samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse partnerinstellingen dienen te zijn ondertekend door de Voorzitter van het College van Bestuur. Erasmus+ Inter-Institutional Agreements worden ondertekend door de Erasmus+ Institutional Coordinator, namens het College van Bestuur.

ECTS

Het European Credit Transfer (and Accumulation) System (ECTS) is een samenhangend systeem van instrumenten. ECTS is ontwikkeld om de transparantie van studieprogramma's en studieonderdelen te vergroten en daarmee de kwaliteit van het hoger onderwijs en de internationale mobiliteit te bevorderen. Het gebruik van ECTS is een voorwaarde voor het deelnemen aan het Erasmus+ programma. Voor meer informatie over de Hanzehogeschool Groningen en ECTS, zie hier.

Recognition 

Hanzehogeschool Groningen voldoet aan de Erasmusprincipes met betrekking tot de erkenning van behaalde studiepunten tijdens een studieperiode of stage in het buitenland.

Learning Agreement 

Ruim voor het vertrek van de student wordt een Learning Agreement opgesteld, waarin het studieprogramma wordt beschreven dat de student zal volgen aan de partnerinstelling in het buitenland of, in het geval van een stage, de opdracht/taken die een student geacht wordt uit te voeren tijdens zijn/haar verblijf bij het gastbedrijf/organisatie.

Transcript of Records 

Na afronding van de studieperiode in het buitenland ontvangt de Hanzehogeschool Groningen het Transcript of Records van de gastinstelling. De door de partnerinstelling toegekende studiepunten worden door de Hanzehogeschool Groningen geregistreerd, mits de studiepunten zijn behaald voor het in de leerovereenkomst vermelde studieprogramma. In het geval van een stage bij een bedrijf/organisatie in het buitenland wordt het juiste aantal studiepunten aan de student toegekend, zodra hij/zij alle bij de stage behorende opdrachten heeft afgerond.

Als een student van mening is dat sommige of alle in het buitenland behaalde studiepunten onterecht niet zijn erkend, kan hij/zij in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Studenten.

Aankomende Erasmus uitwisselingsstudenten ontvangen een Transcript of Records van de school die hen heeft ontvangen voor hun studie in het buitenland. De Hanzehogeschool Groningen doet haar uiterste best om het Transcript of Records binnen de afgesproken termijn van 5 weken na afloop van het semester waarin de student te gast was beschikbaar te stellen.

Disclaimer
Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.