Hangende keukens Appingedam.jpg

Meer Gezonde Jaren voor Appingedam

De Hanzehogeschool Groningen wil graag bijdragen aan meer gezonde jaren voor de inwoners van Appingedam. Met 56,8 jaar lag de gezonde levensverwachting voor Damsters in 2016 5,8 jaar onder het landelijk gemiddelde. Een goede reden dus om in te zetten op Meer Gezonde Jaren voor Appingedam en het potentieel dat lokaal aanwezig is te benutten.

Damsters aan het roer voor Meer Gezonde Jaren

Met de Innovatiewerkplaats Meer Gezonde Jaren voor Appingedam willen we hieraan bijdragen door samen met de bewoners initiatieven te bedenken en uit te voeren om de gezondheid te bevorderen. Onder meer door de structurele inzet van studenten en het opzetten van nieuwe projecten. Er gebeurt veel in Appingedam en vanuit de Innovatiewerkplaats houden we overzicht, sturen we waar nodig bij en borgen we de continuïteit. Dat laatste is zeker belangrijk want de inzet op meer gezonde jaren vereist langdurige inspanning, terwijl we de effecten ervan pas later gaan zien.

Werkwijze

Kenmerkend voor de werkwijze is dat we van onderaf beginnen, door te kijken naar wat er in de praktijk en bij de inwoners speelt en daarbij aan te sluiten. Op deze manier willen we betrokkenheid en eigenaarschap in de gemeente bevorderen, iets dat de effectiviteit van de aanpak ten goede komt. We hanteren daarbij onder meer principes van citizen science, dus ‘burgerwetenschap’, waarbij de inwoners van Appingedam een actieve rol in het onderzoeks- en ontwerpproces hebben en op die manier bijdragen aan de kennisontwikkeling. In Appingedam proberen we burgers en andere betrokkenen binnen de mogelijkheden maximaal betrekken (van participative tot collective citizen science), waarbij inwoners ook echt invloed hebben op de vraagstelling en het onderzoeksproces.

Op weg naar onderbouwde, innovatieve interventie

Om tot een innovatieve aanpak te komen gaan we uit van de principes van design thinking. Daarbij doorlopen we continu het proces om te achterhalen wat er leeft onder de bevolking, wat de onderliggende problemen zijn en wat voor oplossingen daarvoor kunnen worden bedacht. Hier komt dan een prototype uit dat in de praktijk getoetst wordt. Een goede probleemanalyse is essentieel, en deze kan worden gedaan aan de hand van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Bij voorkeur is het een combinatie van beiden en altijd met de bewoners zelf. Dit alles moet bijdragen aan een goede onderbouwing van een interventie. Literatuuronderzoek, verkenning van bestaande theorieën/modellen en al bestaande interventies horen daar ook bij.

En onderweg blijven we leren

Evalueren van proces en uitkomst is een essentieel ondereel van de aanpak. Op basis hiervan kan bepaald worden of een interventie aan de verwachtingen voldoet en of die werkt zoals vooraf werd aangenomen. Op basis van de uitkomsten van een evaluatie kunnen we het proces bijstellen. Zo proberen we ook continu te leren van onze activiteiten, waardoor we onze (praktijk) kennis blijven uitbouwen. Het ultieme doel van Meer Gezonde Jaren voor Appingedam is een hoger gelegen doel dat we met de afzonderlijke interventies niet op korte termijn zullen bereiken. Daarom focussen we in de evaluatie ook op tussenliggende en procesdoelen. De samenhang tussen deze doelen en het ultieme doel kunnen worden weergeven aan de hand van een doelenboom of logic models, waarbij de samenhang met hoger gelegen doelen wordt onderbouwd en gevisualiseerd.

Kerngroep

De kerngroep van de Innovatiewerkplaats bestaat uit de volgende personen:

  • Nynke Walstra (directrice Cadanz Welzijn)
  • Ruald de Vries (beleidsadviseur mens en maatschappij, gemeente Eemsdelta)
  • Roland Riemersma (huisarts, eerstelijnszorg Appingedam)
  • Jaline de Boer (projectlid IWP, Cadanz)
  • Leah Schans (projectlid, gemeente Eemsdelta)


Lees hier meer over Meer Gezonde Jaren voor Appingedam

Contact