IWP VO in beweging

Voortgezet onderwijs in beweging

De Innovatiewerkplaats Voortgezet onderwijs in beweging is een lerend netwerk waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan complexe vraagstukken die te maken hebben met de afname van beweeggedrag onder jongeren. De afname van beweeggedrag onder jongeren kent meerdere oorzaken, waarvan we er drie belangrijke uitlichten: motivatie, kansenongelijkheid en competentie.

Met de IWP ‘VO in beweging’ beogen we vanuit bestaande verbindingen een nauw netwerk te ontsluiten: we nemen de Bslim-scholen, Groninger Opleidingsscholen en Ommelanden Opleidingsscholen als startpunt voor een duurzame learning community waarin gedreven (LO-)leerkrachten, sportaanbieders, studenten, gemeentes en andere schools/kennisinstellingen nauw samenwerken aan ontwerpgericht onderzoek en implementatievraagstukken bij te dragen aan de complexe vragen die voorliggen. 

​Doel 

VO in beweging heeft als doel dat jongeren gedurende de lesweek veelvuldig gestimuleerd worden tot bewegen (en niet alleen in de verplichte uren in de gymzaal). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een systeemaanpak met integrale aandacht voor beweegmogelijkheden en leefstijl op diverse niveaus binnen de school te weten: vanuit het curriculum, de sociale en fysieke omgeving, én het beleid. 

Thema's, projecten en impact  

Ontwikkeling van vernieuwende inhouden en didactiek die specifiek gericht zijn op vmbo-jongeren en aansluiten bij en/of bijdragen aan: 

 • Impact 
 • Kennisontwikkeling, voor de praktijk en het onderwijs op het gebied van: 
 • de uiteenlopende deelnamemotieven en behoeften van  jongeren in het VO 

 • sociaal-culturele diversiteit (creëren van inclusie en wegnemen van drempels) 

 • de (her)ontdekking van beweegidentiteit 

 • zelfregulatie 

 • motorische, sociale en cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor een duurzame beweegparticipatie 

 • talentgerichte docent-leerling interacties 

 • beweegrijke didactiek 

 • productontwikkeling, tools en begeleidingsmagazijn 

 • om invloed uit te oefenen wordt uit gegaan van een whole school approach waarbij veranderingen optreden in de organisatie van het onderwijs 

Impact 


Systeemontwikkeling: 
synergie in de deelinterventies binnen school en wijk op de verschillende socio-ecologische  niveaus (van de jongere en het curriculum; de sociale (schoolomgeving; de fysieke (school)omgeving; en het beleid). 

Lopende Projecten: 
Bij meerdere middelbare scholen loopt ontwerpgericht onderzoek naar het faciliteren van beleidsontwikkeling, beweegrijke didactiek, het betrekken van jongeren bij beweegaanbod en –beleid, en de ontwikkeling van een alternatief, verrijkt beweegaanbod dat beter aansluit bij de interesses en voorkeuren van inactieve jongeren