De docent als mentor en coach

Docenten Sportstudies in kantine 2022.jpg

​Als je als beginnend docent eenmaal met die klas voor je neus staat, dan sta je vaak eerst in de overlevingsstand. Wat moet je doen? Wie ben jij als docent, maar ook als mentor of coach? Waarom en hoe voer je een interventie uit op je groep? Of op een individuele leerling? Op welke manier kun je een constructief gesprek met ouders voeren? 

Inhoud

In deze module is er specifiek aandacht en een verdere verdieping op het reguliere programma voor wat betreft groepsprocessen, de docent als mentor, de meldcode en de meldplicht met betrekking tot (huiselijk) geweld en kindermishandeling, beroepsethiek van de docent.   

De begeleiding zal bestaan uit zowel hoorcolleges en werkcolleges met verschillende activerende werkvormen om te komen tot verdieping in de thematiek. 

Leeruitkomst

In deze module leert de student:  

  • De groepsdynamische kenmerken en aandachtspunten in de klas te analyseren, met behulp van verschillende instrumenten en theoretische modellen.  

  • Een handelingsplan op te stellen en gerichte interventies te ontwerpen ten behoeve van een positief en veilig sociaal klimaat.  

  • De taken, doelen en (een selectie van) inhouden van het mentorschap (o.a. respect en zelfvertrouwen, studievaardigheden, sociale vaardigheden).  

  • De (theoretische) achtergronden van de meest voorkomende leerling problematiek.  

  • De zorgbehoevende leerling in de klas te herkennen, met behulp van observaties en gesprekstechnieken.  

  • Verschillende typen gesprekken met leerlingen en ouders te voeren.  

  • Kent de signalen omtrent (huiselijk) geweld, kindermishandeling of verwaarlozing en kent de meldprocedure/meldplicht. 

Beoordeling 

Gedurende de keuzemodule krijgt de student verschillende opdrachten om op stage mee aan de slag te gaan. Aan het einde van het semester toont de student in het performance assessment dat hij/zij bijdraagt aan de bijbehorende leeruitkomsten en op welke wijze dit is gedaan

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 2. De bijeenkomten vinden plaats op de woensdagmiddag bij Sportstudies, Zernikeplein 17. 

Voorwaarden

Er moet een groep zijn waar je de rol van mentor en coach in de praktijk kunt toepassen (trainingsgroep, meer…)

Aanmelden

Voor deze module kun je je niet meer aanmelden. 

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].