Inter­nationalisering en culturele diversiteit

Studenten in gesprek bij blauw bankje in stad Groningen 2022

In deze module komen concepten aan bod die verschillende perspectieven bieden op gebruiken en achtergronden van verschillende culturen over de wereld. Ook wordt besproken welke rol sport en lichamelijke opvoeding speelt in de wereld. Daarnaast is er aandacht voor de culturele achtergrond van leerlingen en de manier waarop de sportleraar daarmee kan omgaan in de buurt, het onderwijs, of de sport.

De begeleiding zal bestaan uit zowel hoorcolleges, werkcolleges als gastcolleges en verschillende activerende werkvormen om te komen tot verdieping in de thematiek.

Leeruitkomsten

Globalisering heeft voor het werken in de wereld van Buurt, Onderwijs en Sport consequenties voor sportprofessionals. Interculturele competenties en het ontwikkelen van een internationale oriëntatie staan dan ook in deze keuzemodule centraal. Het zijn bekwaamheden die zich richten zich op het ontwikkelen van een open houding en respect voor andere culturen. Vaardigheden die nodig zijn voor samenwerken in de huidige en toekomstige (internationale) arbeidsmarkt. Tevens dient de sportprofessional bekend te zijn met internationale thema’s en in staat te zijn om verschillende perspectieven toe te passen op vraagstukken.

We zouden kunnen stellen dat het belangrijkste doel van deze module is om een professionele identiteit te ontwikkelen vanuit het perspectief van wereldburgerschap.

Beoordeling

Aan het einde van het semester toont de student in een verslag aan welk product is ontwikkeld en dat hij/zij de betreffende leeruitkomsten heeft aangetoond en op welke wijze dit is gedaan. Eén van de opties om aan de leeruitkomsten te werken is het uitvoeren van een project vanuit een internationaal perspectief (Vluchtelingen, Minor Grotius, ISK, AZC, etc. Dit zal bij aanvang van de module worden voorgelegd.

Locatie, contacttijd en duur

De lessen zijn in periode 1, op de vrijdagochtend. De module vindt plaats bij Sportstudies, Zernikeplein 17.

Benodigdheden en eventuele kosten

Voor deze module gelden, naast de aanschaf van de verplichte literatuur, geen additionele kosten.

Verplichte literatuur;
Nunez, C., Nunez Mahdi, R. & Popma, L. (2021). Interculturele Communicatie. Van ontkenning tot wederzijdse integratie. Assen; Koninklijke Van Gorcum BV.

Overig

De module staat ook open voor exchange-studenten en studenten van Sport Studies. In het geval deze studenten deelnemen aan de module, zal de voertaal Engels zijn.

Aanmelden

Voor deze module kun je je niet meer aanmelden. 

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].