Stimuleren van zelfregulatie en motivatie

Groepswerk bij vijver Noorderplantsoen 2022.jpg

Ben jij een student die graag meer wilt weten over zelfregulatie en motivatietheorieën en hoe je deze kunt toepassen tijdens je stage? Dan is deze module iets voor jou!

Inhoud

Deze module richt zich op het stimuleren van motivatie en zelfregulatie, waarbij studenten ook aan de slag gaan met de zelfregulatie van hun leerproces als docent. De module bestaat uit hoor/werkcolleges, (deel)opdrachten en praktische ervaringen waarop wordt gereflecteerd. 

In de module worden verschillende inhouden behandeld, waaronder:  

  • Zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000) 

  • Zelfregulatie van leren (Zimmerman, 2006); 

  • Veilig leerklimaat; 

  • Begeleidingsprincipes passend bij de zelfdeterminatietheorie. 

De student bepaalt op basis van zijn eigen leerbehoefte welk product wordt ontwikkeld en op welke leersituatie deze wordt toegepast. De student gebruikt design thinking om het product te ontwerpen binnen de kaders van de opdracht en om de eigen ontwikkeling middels zelfregulatie aan te tonen. 

Leeruitkomsten

Achtergrond
Motivatie is een dynamisch proces dat gedrag in gang zet en dat nauw samenhangt met leren en ontwikkeling. Deze cursus is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci, waarbij onder andere onderscheid wordt gemaakt tussen intrinsieke motivatie (iets doen omdat je de activiteit leuk vindt) en extrinsieke motivatie (iets doen voor een externe beloning). Uit onderzoek en praktische ervaring blijkt dat intrinsieke motivatie een positieve invloed heeft op leren en ontwikkeling, terwijl extrinsieke motivatie vaak negatieve effecten geeft. Als docent kun je intrinsieke motivatie stimuleren door ervoor te zorgen dat de leerling/student enige invloed ervaart op zijn leerproces (autonomiebehoefte), het gevoel heeft iets te kunnen of te kunnen leren (competentiebehoefte) en het gevoel heeft ergens bij te horen en aan een groter geheel bij te dragen (relatiebehoefte). 

Zelfregulatie betekent volgens Baumeister dat mensen iets doen wat ze normaal gesproken niet zouden doen, maar dat ze tóch doen om hun gedrag positief te veranderen. Je gaat dus buiten je comfortzone om je gedrag te veranderen en/of iets te leren. Meer specifiek is zelfregulatie van leren de mate waarin leerlingen/studenten proactief zijn in hun leerproces, waarbij zij de regie leren te pakken op hun eigen leerproces en ontwikkeling. Hierbij wordt door Zimmerman onderscheid gemaakt in metacognitie (denken over je eigen denken, bijv. plannen en reflecteren), motivatie (iets willen leren) en gedrag (actie ondernemen om tot leren te komen). Zelfregulatie hangt sterk samen met intrinsieke motivatie en, indien goed toegepast, is er een positief verband met leren en ontwikkeling. Een belangrijke misvatting is dat zelfregulatie van leren een individueel proces zou zijn; het vindt altijd plaats in relatie tot de ander. Het is daarom essentieel aandacht te besteden de positieve kanten van de relatie met de ander en aan het kunnen omgaan met frustratie en tegenslag. 

Wat ga je doen? 
De student verdiept zich in de thema’s motivatie en zelfregulatie en leert hoe hij/zij dit kan toepassen in de praktijksituatie, die per student verschillend kan zijn. In lijn met de theoretische basis maakt de student zijn eigen ontwikkeling zichtbaar door het ontwerpen van een product, passend bij zijn leerbehoefte. Dit product wordt door de student op eigen wijze gedeeld binnen de kaders van de opdracht.  

In deze keuzemodule komen de onderstaande doelen aan bod:

  • De student toont aan het proces van zelfregulatie te kunnen toepassen binnen de eigen ontwikkeling.
  •  De student toont aan motivatie en zelfregulatie te kunnen stimuleren binnen een zelf gekozen leersituatie. 

Beoordeling

Aan het einde van het semester deelt de student het ontwikkelde product, reflecteert deze kritisch op het eigen ontwikkelingsproces en geeft hij/zij aan hoe de leeruitkomsten zijn gerealiseerd.

Locatie, contacttijd en duur

Deze keuzemodule wordt gegeven op de woensdagmiddag in blok 1 bij Sportstudies, Zernikeplein 17.

Aanmelden

Voor deze module kun je je niet meer aanmelden. 

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].