(UN) Framed: perspectief & dialoog; verhalen vormgeven met film

Zwei Studentinnen unterhalten sich im Forum

In een wijkcentrum of buurthuis in Groningen leg je contact met mensen uit die wijk. Je gaat elkaar je verhalen vertellen, en die verhalen samen vormgeven door film (en andere manieren van beeld maken) in te zetten. Dat kan op heel veel manieren. Je werkt samen met de film-hub van het Forum en docenten van Academie Minerva.

Inhoud

Studenten en deelnemers leren hun eigen blinde vlekken te ontdekken in open dialoog met elkaar. Door elkaar te leren kennen, met en van elkaar te leren, geven we in een gezamenlijk maakproces vorm aan vragen als: wat levert een gewijzigd perspectief op (letterlijk en figuurlijk), hoe kan je je verplaatsen in een ander, wat is de rol en betekenis van verhalen vertellen, hoe kan je de betekenis en de verhalen van een plek verbeelden?

Op basis van een caleidoscopische verzameling van bronnen uit de wereld van storytelling, de film(geschiedenis en – analyse), kunstgeschiedenis, ‘community art’, filosofie en educatie en het sociale domein worden thema’s verkend als diversiteit, sociale cohesie, deep democracy, pluriversiteit, kansen(on)gelijkheid en ‘belonging’ verkend.

Op deze ontmoetingsplek in het sociaal domein, werken studenten met verschillende achtergronden in dialoog met bewoners of deelnemers van die plek, naar een gezamenlijke presentatie toe: op die plek, over die plek.

Op deze plek in één van de wijken in Groningen (denk aan een buurthuis, een wijkcentrum en de directe omgeving ervan), vormen verhalen van de bewoners, de deelnemende studenten, gastdocenten en samenwerkingspartners de aanleiding voor onderzoek en verbeelding; ook de plek zelf, zijn geschiedenis en karakteristieken krijgen een stem. Film en animatie zijn bij uitstek geschikte middelen om verhalen te vertellen. Artistiek onderzoek en maken (met filmische en andere beeldende middelen), samen leren in een ‘community of learners’, en gevoeligheid voor de betekenis van een plek in de samenleving vormen de componenten van deze Off Course.

We werken samen met de Filmhub Noord, het Floreshuis, Humanitas en Bij Vrijdag.

Leerdoelen van de keuzemodule

Je leert op een daardwerkelijk participatieve en empatische manier een dialoog op te zetten en een project vorm te geven.

Je verhoudt je vanuit een artistieke visie tot de gegeven sociale context en maakt eigen werk, waarin je filmische en andere beeldende middelen onderzoekt.

Je maakt vanuit een open en in ontwikkeling zijnde artistieke (en educatieve) visie een onderbouwde keuze voor de wijze waarop je je eigen invulling geeft aan dit project.

Je neemt hierin een enthousiaste, nieuwsgierige en flexibele houding aan waarin je je ondernemend opstelt en openstaat voor experiment.

Je weet de (educatieve), artistieke en contextuele kennis toe te passen in je project.

Je onderzoekt wat een leeromgeving in deze sociale context kan zijn en onderzoekt wat deze van jou vraagt.

Je probeert het project continue in een bredere maatschappelijke, educatieve, theoretische en artistieke context te plaatsen met gebruik van passende bronnen.

Je werkt samen in een collectief van deelnemers met diverse achtergronden.

Je weet de resultaten te delen en hierop te reflecteren.

Programma

De definitieve vorm van het programma van deze Off Course wordt vormgegeven in samenspraak met studenten en deelnemers ter plekke. Er is een afwisseling van activiteiten die het ritme vormen van de 16 weken. Zo staan er afwisselend op het programma:

  • een ontmoeting met een bewoner/deelnemer van de plek, in de wijk;
  • ophalen en delen van verhalen in de groep zelf;
  • samen artistiek maken en experimenteren vanuit filmische middelen;
  • bestuderen en bespreken van bronnen.

Elke week ligt de focus op één van de vier hierboven genoemde punten.

Ook is er input van gastdocenten: uit het sociaal domein, uit de wereld van de film (zowel inhoudelijk als technisch), en gespreksvoering gericht op gelijkwaardigheid (bv. ‘socratische gespreksvoering’).

Elke bijeenkomst heeft een vaste structuur; een gezamenlijke start waarbij een verhaal van een deelnemers gedeeld wordt, input (gastles, wijkexcursie, experimenteren en maken, bespreken van bronnen) en een gezamenlijke afsluiting waarin wordt gekeken naar de opbrengst van de ochtend/middag en een vooruitblik naar de volgende keer.

Halverwege de periode (week 9) is er een presentatie van pitches, waarna studenten en deelnemers in twee- en drietallen een eindproject formuleren. De rest van de tijd geven ze zelf vorm aan de uitvoering, de planning, de organisatie daarvan.

De keuzemodule (of Off Course) besluit met een gezamenlijke presentatie. Dat kan een filmfestival zijn, een ‘wijksafari’, een kunstroute, een congres, een educatief filmprogramma, lezingenreeks, etc. de uiteindelijk vorm wordt gezamenlijk bepaald. De kern is dat de verhalen die in de wijk zijn opgehaald worden teruggegeven aan de wijk.

NB. Afhankelijk van welke studenten zich opgeven, en de achtergrond van de deelnemers, is het mogelijk dat deze offcourse/LAB in deels in het Engels gegeven zal worden. De module vindt overwegend op locatie plaats; een aantal gastlessen (op en buiten Minerva) en een excursie behoren ook tot het aanbod.

Kosten

Studenten kunnen gebruik maken van de werkplaatsen media (video & stop motion) en fotografie voor het lenen van apparatuur en andere (digitale) faciliteiten.

Kosten voor studenten: museumjaarkaart; film kijken; Openbaar vervoer OV kaart

Voorwaarden

Ervaring met film/video is niet nodig; een open en nieuwsgierige houding wel: naar mensen en situaties in en buiten de kunstwereld. Deze off course doet een beroep op empathisch vermogen, samenwerkingsvaardigheden en flexibiliteit. Contact maken, een open en gelijkwaardige dialoog voeren en samen (willen) werken zijn belangrijke voorwaarden.

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze module via OSIRIS. Vol = vol.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].