Procedure

Een student die persoonlijk wordt geconfronteerd met een vorm van
ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie, agressie of geweld, al dan
niet seksueel getint, verbaal en psychisch geweld als; pestgedrag,
opzettelijk negeren etc... 
kan een klacht indienen bij de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Procedure

Een klacht dient te voldoen aan een aantal voorwaarden; het klaagschrift is gesteld in de Nederlandse of Engelse taal, wordt ondertekend en bevat ten minste:
naam en adres van klager, dagtekening, omschrijving van de klacht en tegen wie deze is gericht met de motivering.
Het klaagschrift kan gedurende een periode van één jaar, nadat de situatie zich heeft voorgedaan, worden ingediend.

Studenten kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon

Buitenlandse studenten kunnen de Commissie ongegewenste omgangsvormen verzoeken om een tolk die hun in de procedure zal bijstaan. Engelstalige stukken worden door de Commissie ongewenste omgangsvormen vertaald.

Na de ontvangst van het klaagschrift ontvangt de klager een ontvangstbevestiging en
wordt, indien de klacht juist is ingediend, de verweerder in de gelegenheid gesteld
om binnen een daartoe aangegeven termijn een verweerschrift in te dienen.
Dit verweerschrift en de eventuele andere stukken wordt in afschrift aan de klager gezonden.

Vervolgens worden de partijen in een gesloten zitting, afzonderlijk van elkaar gehoord.
De klachtencommissie heeft de mogelijkheid om getuigen te horen.

Binnen veertig dagen na ontvangst van de klacht doet de Klachtencommissie schriftelijk
een uitspraak, bij de uitspraak kan zij tevens een advies voegen. Deze termijn kan zo nodig met twintig werkdagen worden verlengd. De uitspraak met het eventuele advies wordt verzonden aan het College van Bestuur van de HG. Partijen ontvangen daarvan een afschrift.

Het College van Bestuur neemt binnen twee weken een beslissing op grond van het uitgebrachte advies en deelt zijn besluit zo spoedig mogelijk mede aan klager, verweerder en de klachtencommissie.

Zie klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}