Jean Monnet-leerstoel duurzame economie EU

  • Onderzoeksproject
Beata Kviatek - projectleider en senior onderzoeker Hanzehogeschool Groningen

De Jean Monnet-leerstoel in duurzame EU-economie is een onderwijs- en onderzoekspositie die door de Europese Commissie is toegekend aan Dr. Beata Kviatek en is ondergebracht bij de International Business School van de Hanzehogeschool Groningen. Het is de eerste keer dat de Jean Monnet-leerstoel door een hogeschool wordt bekleed.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Projectomschrijving

De Jean Monnet-leerstoel wordt toegekend aan hoogleraren met een uitstekend profiel en expertise op het gebied van EU-studies, nadat onafhankelijke deskundigen de kandidaat en de voorgestelde acties als uitstekend hebben beoordeeld wat betreft relevantie, kwaliteit en impact. De uitvoering van de voorgestelde acties wordt ondersteund door een driejarige subsidie, medegefinancierd door het Erasmus Plus-programma van de Europese Unie en de gastorganisatie.

Doel

De Jean Monnet-leerstoel Duurzame Economie van de EU, onder leiding van Dr. Beata Kviatek, is gericht op:

  • kennis te ontwikkelen over de inspanningen van de EU om een koolstofarme, hulpbronnenefficiëntere, sterke en veerkrachtige economie te ontwikkelen die de ontwikkeling van een klimaatneutraal, groen, eerlijk en sociaal Europa ondersteunt;
  • excellentie in onderwijs en onderzoek over Europese integratie en duurzame EU-economie aan hogescholen en met name business schools te versterken, te innoveren en te bevorderen
  • de dialoog en de uitwisseling van ideeën tussen de academische wereld, beleidsmakers, het bedrijfsleven en de samenleving in het algemeen bevorderen door een ontmoetingsplaats te bieden voor debat, het delen van kennis en een dialoog van mens tot mens over Europese integratie en duurzame EU-economie.

Valorisatie

De Jean Monnet-leerstoel Duurzame Economie in de EU is belangrijk omdat het de uitdagingen aangaat waarmee de samenleving wordt geconfronteerd door lokale en regionale acties te koppelen aan nationale en Europese doelstellingen voor duurzaamheid.

De Jean Monnet-leerstoel genereert kennis en inzichten voor beleidsmakers, bevordert uitmuntendheid in onderwijs en onderzoek, stimuleert een dialoog tussen de academische wereld en de samenleving, en bereikt een breder publiek. Op die manier creëert de Jean Monnet-leerstoel waarde voor zowel de gastorganisatie als de regio.

De Jean Monnet-leerstoel verspreidt wereldwijd kennis over het leiderschap van de EU op het gebied van duurzaamheid, daarnaast ook de prioriteiten en het beleid van de EU met betrekking tot een duurzame economie. Dit gebeurt in de klas, waarbij richtlijnen worden geboden voor een bredere integratie van deze kennis in het onderwijsprogramma van het hoger onderwijs. Hierdoor wordt innovatie en actualisering van het onderwijsprogramma mogelijk gemaakt die voldoet aan de groeiende vraag naar goed opgeleide professionals die vertrouwd zijn met een Europees perspectief.

De Jean Monnet-leerstoel biedt een platform voor ontmoeting, debat en kennisuitwisseling. Daarmee versterkt de Jean Monnet-leerstoel de maatschappelijke betrokkenheid van de Hanzehogeschool Groningen lokaal, regionaal, nationaal en internationaal en draagt het bij aan de uitvoering van de missie van de Hanzehogeschool Groningen en het Strategisch Plan. 

Het Hanze-motto "share your talent. move the world." is leidend in het werkprogramma van de Jean Monnet-leerstoel, dat onder meer het bevorderen van excellentie in onderwijs en onderzoek van een duurzame EU-economie en het delen van de opgedane ervaring en kennis met andere internationale business schools en universiteiten omvat.

Contact

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu
  • Economie en Bedrijf