'Als facultatief onderdeel van de studie ging ik een half jaar naar Noorwegen'

  • Alumnus aan het woord
Ervaringsverhaal Ygerne AOLB foto2.jpg

Ygerne Imhoff (28) deed de Academische Pabo (AOLB), waarna ze twee masters afrondde. Het bereidde haar voor op een veelzijdige en uitdagende toekomst: ze geeft les aan kleuters aan de dr. Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden, is daarnaast intern begeleider én begeleidt als schoolopleider pabostudenten. Ook denkt ze mee over de onderwijskwaliteit.

“De Academische pabo is interessant doordat praktijk en theorie elkaar versterken. Enerzijds is er door stage en theorie focus op het ‘leerkracht worden’, met Pabo-vakken zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie, drama en pedagogiek. Anderzijds krijg je bredere theoretische achtergronden en vaardigheden: een wetenschappelijke verdieping in de ontwikkeling van leerlingen, in zorg voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen en ook statistiek en onderzoek. Eigenlijk volg je in vier jaar tijd twee opleidingen. En je kunt makkelijk doorstromen. Na de Academische pabo volgde ik een master Pedagogische Wetenschappen en een master Onderwijswetenschappen.”

Verwondering in het kleuteronderwijs

“Tijdens de opleiding loop je in alle groepen stage. Zo kwam ik erachter dat ik het kleuteronderwijs leuk vind. Je kunt kleuters veel leren, waarbij je kunt aansluiten bij de ontwikkeling van elk kind. En je kunt er je eigen creativiteit in kwijt, doordat je de invulling van de leerdoelen makkelijk koppelt aan zelfgekozen thema’s. Bijvoorbeeld je samen met de kinderen verwonderen over hoe sneeuw ontstaat, of filosoferen over dino’s.”

Half jaar in het buitenland

“Als facultatief onderdeel van de studie ging ik ook een half jaar naar het Noorse Trondheim, waar ik vakken aan de universiteit volgde en op excursie ging naar scholen. Noorwegen heeft een inclusiever onderwijssysteem waarin alle kinderen naar dezelfde school kunnen, ondanks eventuele beperkingen. Ook viel op dat er veel buiten plaatsvindt. Ze trekken er lekker op uit de natuur in. Binnen de Nederlandse Pabo’s ligt de focus natuurlijk op ons eigen onderwijssysteem. Het was interessant om ook eens te kijken hoe het in een ander land gaat.”

Focus op onderwijskwaliteit

“Hoewel ik kleuteronderwijs erg leuk vind, wist ik al vrij snel dat ik meer wilde dan alleen voor de klas staan. Mijn directrice gaf me op jonge leeftijd al kansen om mijn ambities te volgen. Zo ben ik als intern begeleider onder andere verantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij ons op school en maak ik analyses van de toetsresultaten. Daarnaast denk ik graag mee over de onderwijskwaliteit op bovenschools niveau, waardoor ik het strategisch beleid mag vertalen naar concrete acties.
De Academische Pabo (AOLB) heeft me daar goed op voorbereid, omdat ik er leerde om met een kritische onderzoekende houding naar allerlei ontwikkelingen in het onderwijs te kijken. Kortgeleden werd bijvoorbeeld het digitale rekenen op tablets op veel scholen geïmplementeerd. Voor de verwerking van de instructie komen sommige scholen daar nu toch van terug. Met mijn academische achtergrond onderzoek ik of dit soort onderwijsvernieuwingen een hype zijn of dat wetenschappelijk aangetoond is dat het daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.”