Drentsche Aa

20220511_120655513_iOS-bijgesneden.jpg

Het Nationaal Park Drentsche Aa is anders dan de andere nationale parken in Nederland, in plaats van focus op natuur ligt de focus op het concept van een Levend Landschap. Dit is een gebied met landschappelijke, natuurlijk en cultuurhistorische waarden waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Een dynamisch samenspel van veel partijen die samen zorg dragen voor behoud én ontwikkeling.

Energietransitie & Participatie

Het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa is een samenwerking van veel organisaties die hun beleid afstemmen voor behoud én ontwikkeling. Voor de energietransitie zijn ze nog op zoek naar handvatten. Op dit moment zijn er kaders: er is wat ruimte voor kleinschalige energieopwekking, maar dan moet worden invulling gegeven worden door of in samenspraak met lokale gemeenschappen.

De natuur- en Milieufederatie Drenthe en de BOKD voeren voor het Overlegorgaan een programma Energietransitie & Participatie uit waarin door de ondersteuning van dorpen inzichtelijk gemaakt kan worden wat mogelijkheden zijn en hoe deze oplossingen tot stand komen. Het kenniscentrum NoorderRuimte is betrokken bij dit programma.

 

Visies, plannen en kennis delen

Het programma bestaat uit drie deelstudies waarin de Hanzehogeschool op verschillende manieren inbreng biedt:

  1. Inwonersvisies: hoe denken inwoners over de energietransitie in het park? Dit is in kaart gebracht door een bureauonderzoek, vragenlijst en gesprekstafels. Hier vindt u het rapport Inwonersvisies Landschap & Energie en de Vragenlijst Landschap & Energie
  2. Energiedorpsplannen: hoe geven inwoners concreet vorm aan energie voor hun dorp? Dorpen is het Werkboek Wij doen het! aangeboden, zij beslissen in hoeverre zij onderdelen gebruiken voor hun projecten. Daarnaast monitoren we de voortgang van de dorpen op periodieke basis
  3. Kennissessies: welke kennis kan gedeeld worden tussen en aan dorpen? Via studentstudies wordt kennis verzameld en worden enkele gebouw- en gebiedsstudies uitgevoerd. Daarnaast ondersteunen we kennisdeling door het organiseren van bijeenkomsten en/of het verzorgen van inhoudelijke lezingen.

 

Praktische zaken

Looptijd programma: september 2021 – December 2023.

Betrokken partijen: de Natuur- en Milieufederatie Drenthe is penvoerder van het programma Energietransitie & Participatie. De BOKD en het Kenniscentrum NoorderRuimte verzorgen de uitvoering.

Financiering: het programma wordt in de basis bekostigd met een RVO-subsidie. Werkzaamheden van de Hanzehogeschool Groningen worden gefinancierd uit een SIA KIEM subsidie en NPO-gelden. Daarnaast zijn voor inhoudelijke werkzaamheden andere partners betrokken zoals Het Oversticht, Dijkoraad en ZuinigWonen.