kansengelijkheid door talentontwikkeling

Kansengelijkheid door talentontwikkeling

In deze innovatiewerkplaats werken studenten van verschillende opleidingen, samen met docenten van diverse opleidingen en met onderzoekers van het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving in onderzoek over kansengelijkheid door talentontwikkeling.

De inhoudelijke kern is dat je als educatieve professional bij kan dragen aan het bieden van kansengelijkheid door onder meer het gebruikmaken van pedagogisch-didactische strategieën, die alle kinderen uitnodigt om hun talentvol gedrag te laten zien. Samen onderzoeken en nieuwsgierig zijn is de basis voor leerprocessen, waarbij ieder kind de kans krijgt om zijn of haar potentieel te laten zien. In deze innovatiewerkplaats worden innovatieve educatieve praktijken ontwikkeld en getest, waarbij kinderen/jongeren worden uitgedaagd hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

De focus ligt op de participatie van studenten die opgeleid worden tot educatieve professionals, waarbij er wordt aangesloten bij de opleidingen die vallen binnen de Hanze Educatie Academie. Er wordt gewerkt aan verschillende deelonderwerpen. Op basis van diverse vragen vanuit het (onderwijswerk-)veld wordt de reeks aan deelonderwerpen gaandeweg uitgebreid. Deze deelonderwerpen omvatten altijd diverse onderdelen die met kansengelijkheid door talentontwikkeling te maken hebben.

Voorbeelden van thema’s waar we op dit moment aan werken:

 • Talentontwikkeling in het onderwijs
 • Kinderen in het speciaal onderwijs (samen met RENN4)
 • Communicatie en interactie versterken door STEAM-onderwijs (STEAM is een Engelse afkorting en staat voor Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics, dus: wetenschap, technologie, ontwerp, kunst en toegepaste wiskunde. STEAM onderwijs stimuleert competenties als programmeren, samenwerken, creatief denken en onderzoeken.)
 • Integrale aanpak voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS): handelen en interprofessionele vaardigheden van onderwijszorgprofessionals versterken
 • Interactie in de klas met leerlingen met ASS
 • De  mentale gezondheid van kwetsbare leerlingen: samen bouwen aan veerkracht
 • Werken met vluchtelingenleerlingen op school: tips en tricks
 • Hoogbegaafd en dan?
 • De rol van Empathie bij kinderen
  1. Als middel tegen agressie
  2. Hoe werkt het programma Roots of Empathy?

Wij werken samen met:

Primoraat Kansengelijkheid door talentontwikkeling – Openbaar Onderwijs Groningen.
Een primoraat is een onderzoeksgroep binnen het primair onderwijs. Hierin werken collega's, lio's, lerarenopleiders en onderzoekers samen om met behulp van praktijkonderzoek een gezamenlijke visie en praktische handvatten voor de thema's te ontwikkelen. Het Primoraat Kansengelijkheid door talentontwikkeling wil bijdragen aan goed onderwijs op de scholen en doet dit vanuit een onderzoekende houding.

 • De Hanze Educatie Academie biedt naast het reguliere studieaanbod ook spannende cross-overs en leerroutes tussen verschillende opleidingen waarmee je een lerarenopleiding combineert met een ander vakgebied.

Contact