Ligt er een nieuwe carrière in het medisch domein voor u in het verschiet?

Als verpleegkundige of paramedicus bent u toe aan een nieuwe uitdaging. U heeft in uw huidige beroep een professioneel plafond bereikt en heeft het gevoel iets anders te willen. Als u zich herkent in de woorden: integer, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, pionier en leergierig, en u daarnaast de stap wilt maken van 'care' naar 'cure', dan is de opleiding tot physician assistant zeker wat voor u! De physician assistant heeft een zelfstandige bevoegdheid. Belangrijk is het overwegen of u deze verantwoordelijk kunt en wilt dragen. Als physician assistant houdt u zich immers bezig met de medische zorg voor de patiënt, maar ook met alles wat nodig is om anderen de beste zorg te kunnen laten leveren. U wordt een spin in het web van medische patiëntenzorg.

Vraag een brochure aan of meld u aan voor de informatieavond.

 

Competentiegericht

Met de hbo-masteropleiding Physician Assistant leiden we u in tweeënhalf jaar op tot physician assistant. De opleiding heeft een duaal karakter, wat betekent dat u zowel studeert aan de Hanzehogeschool als werkt in de beroepspraktijk binnen een medisch specialisme. 
Voor het gedeelte waarbinnen u studeert aan de Hanze, geldt dat alle studenten van deze masteropleiding in de eerste twee opleidingsjaren hetzelfde curriculum  volgen en dezelfde examens afleggen. In de medisch-specialistische praktijk werkt u op basis van een competentie-ontwikkelplan (COP) gericht toe naar uw uiteindelijke beroepsprofiel. Dit gebeurt in samenwerking en overleg met uw werkgever. U schrijft dit COP, in samenspraak met de leermeester, aan de hand van de zeven beroepsrollen die tijdens de opleiding Master Physician Assistant centraal staan. Deze beroepsrollen en de invulling daarvan zijn landelijk vastgelegd in het "Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant". De beroepsrollen zijn ontleend aan de "Canadian Medical Education Directives for Specialists". Deze beroepsrollen vormen ook in Nederland het raamwerk voor de medische vervolgopleidingen.

Waarom kiezen voor de opleiding MPA in Groningen?

Naast Groningen zijn er nog vier andere hogescholen die de opleiding tot Master Physician Assistant aanbieden.
Unieke kenmerken van de opleiding in Groningen zijn de volgende:

  1. Het curriculum is georiënteerd op tractus-gerichte patiëntproblemen en niet op patiëntencategorie gerichte problematiek. Wij sluiten hierbij aan op het geneeskunde curriculum G2010 van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit betekent dat u de medische kennis en kunde modulair aangeboden krijgt, gericht op de tractus van het menselijk lichaam. Voor een overzicht van de leerlijnen en modulen zie Curriculum overzicht en beschrijving.

  2. Als tweede punt zetten we sterk in op de wetenschappelijke vorming. Dit valt samen met onze wens om zorgprofessionals af te leveren die op een gedegen manier 'evidence based' weten te handelen. Uiteraard zult u zich als physician assistant conformeren aan landelijk geldende standaarden en richtlijnen, maar bent u na het volgen van onze opleiding ook een waardige gesprekspartner voor de academisch geschoolde medisch specialist, juist op momenten wanneer de standaard niet toereikend blijkt. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Theorielessen

U krijgt onderwijs in (medisch-)wetenschappelijk onderzoek, organisatie- en verandermanagement en ondernemerschap. Dit maakt dat u als Master geschoolde professional evidence based weet te handelen, uw handelen kunt legitimeren en daarover kunt reflecteren. Ook wordt van u verwacht dat u een voortrekker kunt zijn in het verbeteren of veranderen van processen op de werkvloer, door u op te stellen als een proactieve innovator.

De theorie van de medische vakken wordt aangeboden in de vorm van colleges, gevolgd door onderwijsbijeenkomsten in kleinere werkgroepen. De colleges worden gegeven door medisch specialisten die hun eigen werkkring buiten de opleiding hebben. Ook vaardigheden worden in kleine werkgroepen getraind. Elke medische module sluit u af met een proeve van bekwaamheid, die bestaat uit het voeren van een consult en het schrijven van een casestudy en verslagen.

Leren in de praktijk

Uw individuele opleidingstraject in de praktijk wordt ingericht via zogeheten Entrustable Professional Activities (EPA). EPA's zijn beroepsgerichte activiteiten die een Physician Assistant na diplomering mag uitvoeren. Vanuit de opleiding worden 5 generieke EPA's (GEPA's) opgelegd en vanuit de leerpraktijk worden 6-8 specialistische EPA's (SEPA's) geformuleerd.

De GEPA's dienen te worden uitgevoerd onder supervisie van een medisch specialist/ huisarts.
Voor het behalen van de GEPA's dient de student zowel in studiejaar 1 als in studiejaar 2 twee stages te lopen á 140 uur.

Daarnaast dienen studenten de 6-8 specialistische EPA's (SEPA's) te behalen. Studenten ontvangen na afronding een bekwaamheidsverklaring, die aantoont dat zij na diplomering op zelfstandige wijze medische taken bekwaam kunnen uitvoeren.

Iedere student krijgt tijdens de studie een coach toegewezen. Deze coach komt regelmatig op bezoek op de werkplek en geeft in overleg met de leermeester het uiteindelijke cijfer voor het praktijkgedeelte van de opleiding. Zelf houdt u een portfolio bij waarin de ontwikkeling van uw competenties te zien is, zodat evaluatie mogelijk wordt.

Curriculumoverzicht

Klik hier voor het curriculumoverzicht.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}