Transitie­versnellers

Hometrainer werkplekken 2022

Via onderzoek naar zogenaamde transitieversnellers wil de Hanze de impact van het praktijkgerichte onderzoek vergroten. Deze transitieversnellers zijn Citizen Science, Learning communities en Technologie & Digitalisering. 

Citizen Science

Onderzoek waarbij de burger actief betrokken is in het hele proces wordt ook wel Citizen Science genoemd. Om in complexe contexten tot effectieve en geaccepteerde interventies te komen is deze directe betrokkenheid onontbeerlijk. Burgers werken samen met professionals uit zorg, welzijn en overheid, en met onderzoekers en studenten. Als burgers op deze manier actief deelnemen aan het onderzoek, kunnen we tot interventies komen die ook door de mensen, de community, zelf gedragen worden. Zo zijn burgers betrokken en, belangrijker nog, deel van planvorming, uitvoering, implementatie en evaluatie van onderzoek en innovatie in de eigen regio.

In steeds meer onderzoek betrekken we burgers. Tegelijkertijd doen we onderzoek naar de wijze waarop citizen science (beter) kan worden uitgevoerd en naar het effect van citizen science als onderzoeksinstrument. 

Voorbeelden van citizen science projecten binnen de Hanzehogeschool zijn Bridge2Health en COP4HL.

Learning communities

Door middel van learning communities willen we op een duurzame manier samenwerken met bedrijven, instellingen, onderzoekers en kennisinstellingen. Door samen te werken aan de maatschappelijke opgaven en samen impact te creëren in onze regio kunnen we van meerwaarde zijn. We sluiten aan bij bestaande learning communities of creëren nieuwe learning communities.

Technologie & digitalisering

De Hanze wil de kennis en vaardigheden van studenten, docenten, (zorg) professionals en het MKB op het gebied van digitale innovaties in het domein van zorg en welzijn vergroten. Zo kunnen ondernemers in het dHealth Lab hun nieuwe digitale producten testen. Daar wordt een veilige en realistische omgeving gesimuleerd, waar fouten uit het product kunnen worden gehaald, zodat duidelijk wordt hoe het in de zorgpraktijk kan worden gebruikt. Digitale middelen kunnen ondersteuning bieden om het eigen gezondheidsvermogen van mensen te verbeteren en voor grotere zelfregie en samenredzaamheid zorgen.

Point of Care Technology

Door de toenemende complexiteit van de zorg en de uitbreiding van de (preventieve) behandelmogelijkheden is er meer aandacht en zijn er meer methodieken nodig om de burger (patiënten en hun directe naasten) uit te leggen hoe zij, gezien hun eigen omstandigheden, zo gezond mogelijk ouder kunnen worden.

Daarom is kennisontwikkeling noodzakelijk, om de maatschappelijke wens om de mate van 'health literacy' te verhogen, de mate van zelfregulering te verbeteren en zorgtechnologische innovaties kwalitatief te borgen bij de eindgebruikers (zorgprofessionals en burgers die geen zorgprofessional zijn).

'Point of Care Technology' betreft de ontwikkeling, validering en implementatie van (technologische) toepassingen die ondersteunend zijn bij het instandhouden van de gezondheid (preventief), het verminderen of stabiliseren van kwetsbaarheid en het streven naar een toename van de kwaliteit van leven door professionele monitoring / testing of zelfmonitoring, in combinatie met stimulerende effectieve innovaties die leiden tot gewenste gedragsaanpassingen.

Dit vraagt, met name in het domein van kwetsbaarheid en zorg, om een samenwerking met disciplines uit de biomedische wetenschappen, de technologie en de ICT. Maar ook de grenzen met engineering, artificial /augmented intelligence, de kunsten en de beschouwende wetenschappen (filosofie, ethiek) moeten nadrukkelijker verkend worden.

Lees verder