Leerlijn Techniek, Talent & Energie (TT&E)

HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-24.jpg

Techniek, Talent & Energie (TT&E) is een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8, die aansluit bij het Wetenschap- & Techniekonderwijs, het onderzoekend en ontwerpend leren en de talentontwikkeling van kinderen en leerkrachten. De leerlijn draait om energietransitie en neemt het Nederlandse energiesysteem als uitgangspunt. Het omvat per groep lessen met als vaste onderdelen: Kennis, Onderzoeken, Bouwen en Spel.

Energie wordt voor de leerlingen als een spannend, tastbaar en levend onderwerp gebracht. De kinderen komen in aanraking met de verschillende aspecten van energie: Van energie in je lijf, stroomkringen, energie van de zon, magnetisme en duurzaam gebruik van energie, tot de manier waarop het energiedistributienetwerk in ons land is vormgegeven. 

Het programma, dat toepasbaar is in diverse schooltypen en in combinatieklassen, sluit aan bij het wetenschap- en techniekonderwijs, vervangt een deel van het huidige curriculum en sluit aan bij de kerndoelen. Onderwijskundige uitgangspunten zijn het onderzoekend en ontwerpend leren en de talentontwikkeling van kinderen.

TT&E daagt leerlingen uit met oplossingen te komen, wordt verbonden met emotie en voorzien van opdrachten waarbij zaken als spelend leren en zelf ervaren aan de orde zijn.


Materiaal en scholing
Bij aanschaf van de leerlijn ontvangt de school het lesmateriaal (lesmappen, spellen, prentenboeken, materialen ten behoeve van de verschillende lessen) per groep in handzame plastic boxen. Tegen een meerprijs is de leskar verkrijgbaar. 

Om inhoudelijk en didactisch optimale resultaten te bereiken met de leerlijn, wordt de implementatie ervan gekoppeld aan een start-/introductiebijeenkomst voor leerkrachten. Deze bestaat uit een plenaire introductie voor het gehele team. Afhankelijk van ervaring en wensen kunnen aanvullende trainingen (didactiek en inhoud en TalentenKracht) worden verzorgd.

Daarnaast krijgt elke leerkracht toegang tot de website waar al het lesmateriaal, de achtergrondinformatie en verdiepingssuggesties (filmpjes, spellen, sites) te downloaden zijn. 

Kosten
Bij aanschaf van de leerlijn Techniek, Talent & Energie ontvangt de school:

  • Verbruiksmaterialen ten behoeve van de lessen, prentenboeken, spellen en lesmappen voor de groepen 1 t/m 8 (geleverd in een mooie houten leskar of in functionele stapelbare boxen).
  • Toegang tot de online leeromgeving waar het lesmateriaal te vinden is, maar ook aanvullende achtergrondinformatie en verdiepingssuggesties (filmpjes, spellen, sites).
  • Een start-/introductiebijeenkomst van 2 uur voor maximaal 12 leerkrachten (meer leerkrachten kan natuurlijk ook, in dat geval ontvangt u een offerte op maat).

Bovenstaand basispakket kan worden geleverd voor € 2.500 (boxen) of € 3.000,- (leskar), exclusief BTW.

Indien een school behoefte heeft aan aanvullende inhoudelijk didactische trainingen, bijvoorbeeld specifiek voor de onderbouw of bovenbouw, over TalentenKracht of een trainer op school wil ontvangen voor het verzorgen van een of meerdere gastlessen, dan kan hiervoor natuurlijk een offerte op maat worden verstrekt.

Duurzaam Drenthe
Op verzoek van de provincie Drenthe is namens Bètapunt Noord door de Hanzehogeschool en Klassewijzer, speciaal voor Drentse basisscholen de aanvullende lessenserie 'Duurzaam Drenthe' ontwikkeld. Voor de provincie Drenthe zijn energie en duurzaamheid belangrijke thema's. Dit lespakket moet bijdragen aan bewustwording onder de leerlingen over de manier waarop met ruimte en grondstoffen wordt omgegaan. Provincie Drenthe zet hiermee in op vier elkaar beïnvloedende milieu- en duurzaamheidsthema's: water, afval, kringloop en biodiversiteit. Naast bewustwording helpt deze lessenserie leerlingen bij de vraag: wat kan ik duurzaam anders doen? 

Voor meer informatie kun je mailen naar [email protected].

Wetenschap & Techniek en de leerlijn TT&E

Kinderen zijn nieuwsgierig, stellen vragen. Ze groeien op in een kennisintensieve omgeving, waar technologie een grote rol speelt. Onderwijs in Wetenschap en Technologie (W&T) sluit daar bij aan. Het motiveert en stimuleert kinderen om op onderzoek uit te gaan, antwoorden te zoeken op hun vragen, oplossingen te bedenken voor problemen, een ontwerp te maken dit te testen en te verbeteren. Het sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en start vanuit een betekenisvolle context. Naast het ontwikkelen van generieke vaardigheden gaat het om aspecten als vaardigheden in onderzoeken en ontwerpen en daarnaast om kennis en houding.

Tijdens het onderzoeken en ontwerpen werkt het kind aan verschillende houdingsaspecten. Het kind leert -aan de hand van de onderzoekscyclus- hoe een eerlijk onderzoek opgezet wordt, hoe de ontwerpcyclus gebruikt wordt om ideeën concreet vorm te geven en te testen. Het kind doet kennis op over een gebeurtenis, een gebied of organisme, een situatie, een verschijnsel of voorwerp uit de wereld om zich heen. Het maakt gebruik van een scala aan vaardigheden die het nodig heeft bij het onderzoeks- en ontwerpproces en het kind werkt zo direct aan generieke vaardigheden als taal en rekenen. Daarnaast hebben 21e-eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en Digitale geletterdheid een plek.

W&T is een manier van kijken naar de wereld, het begint bij nieuwsgierigheid en verwondering, bij de vraag: Waarom ….? Er komen vragen op, problemen worden gesignaleerd. Er volgt een zoektocht naar antwoorden die tot nieuwe kennis leidt en die soms weer nieuwe vragen oproept.

Het begrip W&T is breder dan alleen natuur en techniek. Hoewel in eerste instantie de uitwerking is gemaakt voor het leergebied 'oriëntatie op jezelf en de wereld', kan W&T in principe álle leergebieden van het onderwijs omvatten.

W&T en de leerlijn Techniek, Talent & Energie.
In de meeste lessen van de leerlijn Techniek, Talent & Energie zitten elementen van wetenschap en technologie verweven, het programma gaat uit van een activerende didactiek, een exploratieve houding van kinderen en van de mogelijkheden en talenten van kinderen en leerkrachten.
Maar werken aan wetenschap en technologie is meer dan werken aan techniek, aan talentontwikkeling en aan energie(transitie). Binnen het vakgebied 'oriëntatie op jezelf en de wereld' liggen veel kansen, maar ook binnen het taal – en rekengebied liggen mogelijkheden. Het kan ingebed worden in het reguliere programma, in bestaande methodes, thema's en projecten. Wanneer je alleen al kijkt naar de kernwoorden die genoemd worden bij het aspect houding (willen weten, willen begrijpen, willen bereiken, willen delen, kritisch zijn en creatief zijn), dan zijn er legio mogelijkheden om hier elke dag, hoe beperkt ook, aandacht aan te besteden.
Echter, er moeten wel keuzes gemaakt worden, niet alles wat kan moet ook… In de handleiding van TT&E worden hiervoor suggesties aangereikt.

Wil je als school meer informatie over W&T, scholing of ondersteuning bij het implementeren van W&T, dan zijn er veel mogelijkheden. Hiervoor kun je contact opnemen met 
[email protected].

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding