Eigen regie en samen­redzaamheid van oudere patiënten en hun familieleden

  • Onderzoeksproject
Beeld Dizain - oudere uitsnede.jpg

Promotieonderzoek naar de ontwikkeling van een ‘collaborative practice’ tijdens een ziekenhuisopname, zodat patiënt en directe naasten optimaal betrokken zijn en de transitie in de keten optimaal wordt ondersteund.

Eigen regie en samenredzaamheid van oudere patiënten en hun familieleden: op weg naar een 'collaborative practice'.

Demografische veranderingen, zoals vergrijzing leiden tot een toenemende vraag naar zorg en tevens tot toenemende complexiteit van zorg. Tegelijkertijd is er sprake van teruglopende beschikbaarheid van gezondheidszorgpersoneel. Overheidsbeleid is er dan ook opgericht om ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te beperken en de zorg voor ouderen en chronisch zieken zo dicht mogelijk bij huis te laten plaatsvinden, primair met ondersteuning van familie en naasten en indien nodig aangevuld door zorgprofessionals.

Voor zorgprofessionals betekent dit dat hoge eisen worden gesteld aan communicatie en samenwerking in de driehoek patiënt, familie en zorgprofessionals.  De World Health Organization spreekt in dit kader ook wel van een 'collaborative practice'.

Het doel van het promotieonderzoek is te onderzoeken op welke wijze communicatie en samenwerking in de driehoek patiënt, familie en zorgprofessionals, tijdens een ziekenhuisopname en in de keten het beste vorm kan worden gegeven.

Vraagstelling

Op welke wijze kan communicatie en samenwerking in driehoek patiënt, familie en zorgprofessionals in de zorg voor ouderen opgenomen in het ziekenhuis worden vormgegeven zodanig dat patiënt en zijn familie/directe naasten optimaal betrokken zijn en optimaal ondersteund worden in eigen regie en samenredzaamheid, zodat men voorbereid is op de thuissituatie?

Doel

Het doel van het promotieonderzoek is te onderzoeken op welke wijze communicatie en samenwerking in de driehoek patiënt, familie en zorgprofessionals, vorm kan worden gegeven zodanig dat dit resulteert in

 1) optimale betrokkenheid;

 2) eigen regie en samenredzaamheid;

 3) goed voorbereid naar huis gaan van patiënt en zijn familie/directe naasten.

Onderzoekslijn

Dit promotieonderzoek is een samenwerking tussen de Leeropdracht Familiezorg (onderdeel Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek) van de Hanzehogeschool en afdeling Interne Geneeskunde van het UMCG, Prof. Rijk Gans.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek is opgedeeld in 6 verschillende deelstudies.

In deelstudie 1 wordt een systematic review uitgevoerd naar de familiebetrokkenheid tijdens de artsenvisite bij de oudere patiënt opgenomen in het ziekenhuis.

Vervolgens kijken we in deelstudie 2 en 3 wat de randvoorwaarden en rolopvattingen zijn voor een goede samenwerking en communicatie binnen een 'collaborative practice' vanuit het perspectief van patiënt, familie, verpleegkundige en arts.

Aan de hand van deelstudie 2 en 3 zal een (communicatie)training worden ontwikkeld, de effecten daarvan zullen in deelstudie 4 worden gemeten. 

In deelstudie 5 kijken we naar mogelijke digitale ondersteuning voor een 'collaborative practice' en in deelstudie 6 doen we onderzoek gericht op de overdracht van ziekenhuis naar huis, specifiek voor patiënt en familie.

Impact

Het ontwikkelen van optimale communicatie en samenwerking in de driehoek familie, patiënt en professional moet leiden tot optimale betrokkenheid van patiënt en familie, eigen regie en samenredzaamheid en een goede transitie van ziekenhuis naar huis. Al deze ingrediënten dragen bij aan optimale kwaliteit van zorg voor de patiënt en zijn directe naasten.

Valorisatie

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om een goede samenwerking en communicatie in de driehoek patiënt, familie en zorgprofessional binnen de ziekenhuissetting vorm te geven. Daarnaast zullen de verschillende betrokken disciplines (artsen en verpleegkundigen) geschoold worden

Partners