Experiment Maatschappelijk verdienvermogen voor Studenten Welzijn met Citizen Science

  • Onderzoeksproject
Experiment Maatschappelijk verdienvermogen voor Studenten Welzijn met Citizen Science .jpg

In dit experiment bouwen de samenwerkingspartners VitaalNed, Hanzehogeschool Groningen-studenten en docent-onderzoekers en Gemeente Groningen kennis en ervaring op over de successen en belemmeringen van een gezamenlijk innovatieproces dat leidt tot een voor partijen gewenst en aantrekkelijk leefstijlaanbod.

Introductie

Het Ministerie van VWS geeft aan dat de komende twee decennia ingezet moet worden preventie en leefstijl in de zorg. Het doel daarvan is psychische problemen en bijbehorende de maatschappelijke kosten terug te dringen. De aanleiding is een breed waarneembare trend in toename van psychische problemen in Nederland.
Studenten maken onderdeel uit van deze trend: een recent uitgevoerde landelijk studie liet zien dat 51% van hen angst- en depressie-syptomen ervaart, waarvan 12% in ernstige mate. Bovendien lijken studenten zich vaak niet open op te stellen over hun mentale problemen, uit angst voor stigmatisering en een negatieve impact op hun academisch functioneren.
Het innoveren met gezondheidsaanpakken wordt vaak top-down, expert-gedreven gedaan, zonder de context van de beoogde doelgroep adequaat mee te nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat de impact van dergelijke interventies minimaal zijn. In dit experiment beogen we een Citizen Sience ecosysteem-aanpak. We willen in een collectieve inspanning met betrokken studenten binnen een ecosysteem van relevante stakeholders in de regio Groningen rondom de doelgroep komen tot bruikbare, op eigen context afgestemde effectieve interventies ter verbetering van psychosociaal en fysiek welzijn van hbo-studenten.

Vraagstelling

Uit een in 2020 gehouden survey onder Hanzestudenten vanuit het lectoraat Rehabilitatie blijkt dat 20% van de respondenten (N=2.531) rapporteerde dat zij een officiële psychiatrische diagnose hebben. De survey liet ook zien dat de meest voorkomende psychische problemen onder Hanzestudenten depressie, angst en ADHD waren.  

Om deze reden zijn beoogde kernpartners in het ecosysteem Hanzestudenten zelf, docent-onderzoekers van twee Hanzelectoraten (Praktijkgericht Sportwetenschap/Sportstudies en Rehabilitatie/Social studies) en een parktijkpartner (VitaalNed) gespecialiseerd in Leefstijlaanbod. De vragen die centraal staan in dit experiment zijn:

  1. Hoe richten we een gezamenlijk innovatieproces in dat leidt tot een voor partijen gewenst en aantrekkelijk leefstijlaanbod? 
  2. Welke impact heeft een op principes van Citizen Science ingericht innovatieproces op het psychosociaal welzijn van hbo-studenten? 
  3. Hoe vertaalt deze impact zich naar maatschappelijke kosten in (langdurig) zorggebruik, arbeidsverzuim en algehele kwaliteit van leven op langere termijn voor de doelgroep? 

Doel & Resultaten

In bredere maatschappelijke zin draagt dit experiment bij aan de transitie van ‘cure’ naar ‘care’ denken in vooral de zorg, tevens ondersteund door de transitie van zorgconsumptie naar zorgparticipatie. Ook aan de transitie van ego-systeem naar eco-systeem draagt dit experiment bij: niet ik- of jij-eerst, maar wij-samen. Concrete resultaten aan het einde van het experiment zijn:

  1. Een onderbouwd en gevalideerd plan van aanpak voor de implementatie van een op studentenbehoefte en evidentie gebaseerde innovatie ter verbetering van psychosociaal en fysiek welzijn van Hanzestudenten (potentieel N=33.000). Dit plan is gekoppeld aan een (grove) inschatting van vermindering van maatschappelijke kosten op gebied van zorg en arbeidsverzuim; 
  1. Inzicht in de successen en belemmeringen van een gezamenlijk innovatieproces om tot een passend welzijnaanbod voor studenten te komen, alsmede in de eco-systeem/Citizen Science aanpak als versneller voor innovatie; 
  2. Een business case voor de private partner VitaalNed voor effectief leefstijlaanbod. VitaalNed innoveert met de nieuwe kennis en deze vertaalt naar diverse producten, diensten en doelgroepen die efficiënt en effectief zijn, die vergoed kunnen worden door o.a. zorgverzekeraar, gemeente etc.

Impact

Vanuit het perspectief van de maatschappij levert het experiment winst op in termen van voorkomen van studievertraging en -uitval en hoge, langdurige kosten in zorggebruik en arbeidsverzuim.  Vanuit het perspectief van de student (citizen) levert het experiment handvatten op voor het voeren van eigen regie op verbetering in welzijn in de breedste zin van het woord. Welzijn wordt hier gedefinieerd als kwaliteit van leven op verschillende terreinen (psychisch, sociaal en fysiek), die een multidisciplinaire aanpak vereist. Regie is hierin ook een belangrijke term: de Citizen Science aanpak houdt expliciet in dat studenten middels hun ervaring en inzichten leidraad geven voor de te ontwikkelen innovatie, maar ook dat zij voor zichzelf kunnen bepalen wat ‘beter welzijn’ of ‘een stapje vitaler’ betekent. Vanuit het perspectief van de (private) praktijkpartner levert het experiment een businesscase op om leefstijlinnovaties effectiever te maken op inhoud en duur. Bij de gehanteerde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is dit niet gelukt; daarom is men op zoek naar nieuwe aanpakken en innovatie om dit wel te realiseren. Vanuit het perspectief van de Hanzehogeschool levert het experiment inzicht in de doelgroep op waarmee de student beter bediend wordt als deze met verminderd welzijn te maken krijgt; dit heeft naar verwachting ook effect op voorkomen van vertraging en uitval van studenten waarmee forse kostenbesparing kan plaatsvinden. Tevens wordt meer ervaring verkregen met de eco-systeem/Citizen Science aanpak als versneller voor het verbeteren van studentenwelzijn, maar ook als methode om bij andere projecten en doelgroepen de kennis-naar-actie mismatch te voorkomen. 

Valorisatie

Het project zorgt voor valorisatie door de betrokkenheid van VitaalNed als kernpartner in het ecosysteem. De praktijkpartner biedt ervaring in het begeleiden van diverse doelgroepen en neemt deze ervaring mee in de ontwikkeling van innovatie/interventies. Daarnaast kan de praktijkpartner professionals leveren die de daadwerkelijke interventies uitvoeren. 
De businesscase voor leefstijlaanbod is een expliciet doel voor de praktijkpartner; hiermee wordt toegezien op een innovatie tot stand brengen die daadwerkelijk commercieel haalbaar is.

Samenwerkingspartner

Team

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding
  • Sport en Gezondheid