Belevings­gerichte zorg en Qwiek.up

  • Onderzoeksproject
Regie over de zorg die bij je past - uitsnede.jpg

Bij mensen met dementie vormt deze ziekte een bedreiging voor de kwaliteit van leven.

Ze kunnen prikkels in hun omgeving moeilijk verwerken en onderscheiden. Dat kan leiden tot over- of onderprikkeling en het ontstaan van probleemgedrag, zoals roepen, dwangmatig gedrag, agressie of apathie. Vaak veroorzaakt dit overbelasting van de omgeving en is het aanleiding voor opname in een verpleeghuis.

Vraagstelling

Leidt inzet van de Qwiekup tot afname van onrustig, angstig of agressief gedrag, tot ontspannen ADL-begeleiding, minder gebruik van psychofarmaca en draagt het bij aan een positieve werkervaring van zorgmedewerkers ?

Interventies zoals dagelijkse activiteiten, contacten met anderen, zingeving, creëren van een herkenbare omgeving kunnen probleemgedrag verminderen en kan leiden tot een afname van antipsychotica gebruik. Om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren en zorgmedewerkers te ondersteunen, is er onderzoek nodig naar innovatieve oplossingen. De Qwiek.up, een mobiele beamer die een audiovisuele beleving creëert voor cliënten, kan aanvullend aan persoonsgerichte zorg ingezet worden om probleemgedrag te verminderen, hiermee de kwaliteit van leven verbeteren en de zorgverlener ondersteunen.

Doel

Effectieve, op cliënt aangepaste inzet van de Qwiek.up. Wanneer de geclaimde effecten worden aangetoond, zal dit bijdragen de kwaliteit van leven bij ouderen in een gevorderd stadium van dementie. Ontwikkelen van praktijkrichtlijn met betrekking tot de inzet van Qwiek.up bij probleemgedrag. Kennisontwikkeling op gebied van state of the art met betrekking tot probleemgedrag, en de toepassing van de Qwiek.up bij mensen met dementie.

Onderzoeksresultaten

Interventie met de Qwiek.up:

  • leidt tot afname onrustig, angstig of agressief gedrag;
  • leidt tot afname van een verhoogde spierspanning;
  • draagt bij aan de kwaliteit van leven;
  • duidelijkheid over wijze van borgen;
  • richtlijn inzet en gebruik Qwiek.up bij mensen met dementie is gereed.

Impact

Verbetering kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving. Draagt bij aan positieve werkervaring van zorgmedewerkers.

Valorisatie

De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen direct van belang voor de verpleeghuisbewoners met dementie en hun professionals, maar zijn ook van belang voor het onderwijs aan zorgprofessionals. Scholing van zorgprofessionals in het omgaan met probleemgedrag en de interactie met de zorgvrager draagt bij aan het verminderen van probleemgedrag. Daarbij blijkt dat reflectie op eigen handelen en gerichte aanpassingen in het contact met mensen met dementie effectief zijn (Ettema, 2016). Zorgprofessionals leren omgaan met en het toepassen van technologie kan hier mogelijk aan bijdragen.

De resultaten zijn van belang voor het gehele werkveld, zowel nationaal als internationaal. Probleemgedrag bij mensen met dementie is een actueel vraagstuk in de verpleeghuiszorg. Belevingsgerichte zorg is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een van de psychosociale benaderingen die wordt toegepast in de zorg voor mensen met dementie, vanuit het uitgangspunt dat een deel van het gedrag van mensen met dementie verklaard kan worden uit de wijze waarop de persoon met dementie omgaat met de cognitieve, emotionele en sociale uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt. De resultaten naar de meerwaarde van de Qwiekup voor het welbevinden van mensen met dementie zijn daarmee een belangrijke aanvulling in de state of the art kennis van psychosociale zorg voor mensen met dementie.
Doordat dit onderzoek wordt uitgevoerd op geleide van een concrete vraag vanuit zorgorganisatie ZuidOostZorg met daarbinnen de praktijkleerroute van het Friesland College, de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool wordt een directe verbinding met het onderwijs gelegd.         

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid