Move in Age

  • Onderzoeksproject
Move in Age.jpg

We bewegen met onze hersenen. Als een ziekte, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, de hersenen aantast, dan heeft dat ook direct effect op het bewegen.

 

Het internationale onderzoeksproject Movement-Related impairment in Ageing, kortweg 'Move in Age', is een initiatief van de onderzoeksgroep Frailty in Ageing (FRIA) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Onderzoeksgroep Healthy Ageing, Allied Healthcare and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen (HUAS) en ZuidOostZorg. Dit initiatief is voortgekomen uit het PhD-project over paratonie en Advanced Glycation Endproducts (AGE's) van Hans Drenth.
Deze international joint researchgroup (IJRG) zal een alomvattende en interdisciplinaire benadering van bewegingsstoornissen op hogere leeftijd mogelijk maken. In de eerste 3-5 jaar lag de focus op de bewegingsgerelateerde beperkingen die optreden bij patiënten met dementie. Het programma zal worden uitgebreid naar bewegingsgerelateerde stoornissen in de context van andere geriatrische ziektebeelden. De eerste onderzoekslijn zal gericht zijn op onderliggende pathofysiologische mechanismen, de gevolgen ervan bij functionele achteruitgang en de ontwikkeling van preventieve en therapeutische strategieën om paratonie bij patiënten tegen te gaan.

Vraagstelling

1) Welke mechanismen spelen een rol bij de pathogenese van paratonie?
2) Welke instrumenten en technieken zijn valide en objectief om de ernst van paratonie vast te leggen en te meten?
3) Welke interventies zijn effectief?

Doel

Onderzoek naar paratonie moet een brug slaan tussen verschillende onderzoeksvragen, gebieden, technieken en disciplines. Om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren, is intensieve samenwerking tussen verschillende onderzoeksgebieden noodzakelijk.

Onderzoekslijn

Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen/Lectoraat Healthy Ageing, Allied Healthcare and Nursing. De onderzoekslijn heeft de opdracht het verwezenlijken van toegepast onderzoek en kennisverwerving met betrekking tot de veranderende rol van verpleeghuizen in de zorg rondom kwetsbare ouderen en de interprofessionele organisatie rondom deze ouderen. De verbinding tussen praktijk en onderwijs op mbo, hbo en academisch niveau is hierbij een speerpunt. De samenwerking met de academies Gezondheidsstudies en Verpleegkunde zorgt voor een impuls aan multidisciplinair onderzoek, draagt bij aan het 'leven lang leren' van zorgprofessionals en geeft een belangrijke impuls aan de professionele ontwikkeling van zowel de verpleegkundigen/verzorgenden als aan (para) medische dienst en de interprofessionele samenwerking.

Onderzoeksresultaten

Bijdragen aan de kennis rondom de oorzaak, het betrouwbaar meten en hiermee onderzoek kunnen doen naar effectieve interventies mbt paratonie. Op dit moment heeft dit project geresulteerd in zeven internationale publicaties op het gebied van paratonie.

Impact

Op dit moment zijn er geen effectieve interventies bij paratonie. Deze IJRG is een internationaal bekende groep die zich bezighoudt op dit gebied. Resultaten vanuit dit onderzoeksproject dragen internationaal bij aan verder onderzoek naar effectieve interventies.

Valorisatie

Ondanks het feit dat paratonie uiteindelijk vrijwel alle mensen met dementie treft en leidt tot verwoestende gevolgen voor de gezondheid en een slechte kwaliteit van leven, is deze aandoening niet goed bekend bij clinici en onderzoekers. Bovendien zijn op onderzoek gebaseerde gegevens schaars en ontbreken klinische richtlijnen. Met dit project verduurzamen we onderzoek naar motorische stoornissen bij veroudering, dementie en specifiek paratonie, zodat effectieve interventies ontwikkeld kunnen worden die bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van leven van patiënten en mantelzorgers en vermindering van zorgzwaarte bij professionals.

Meer over dit project

 

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid