Ondervoeding en sarcopenie komen vaak voor bij ouderen en hebben een negatieve invloed op gezondheid, zelfstandig functioneren, welbevinden en kwaliteit van leven.

Ondervoeding en sarcopenie komen vaak voor bij ouderen en hebben een negatieve invloed op gezondheid, zelfstandig functioneren, welbevinden en kwaliteit van leven. Dit leidt tot valincidenten, vaker huisartsbezoek en meer kans op opname in zieken-, verzorgings-, en verpleeghuis.
Knelpunten geuit door ouderen en professionals (te weinig kennis, bewustzijn en vaardigheden, te weinig afstemming met ouderen en tussen professionals, onduidelijke taak- en rolverdeling) vragen om een interprofessionele, regionale eerstelijnsaanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie.

In het project participeren thuiswonende 65+ ouderen, huisartsen/praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, casemanagers dementie en welzijnswerkers uit de eerste lijn uit Drenthe, Friesland, Amsterdam en Nijmegen.

InterGAIN legt de basis voor een regionale interprofessionele eerstelijnsaanpak tegen (risico op) ondervoeding en sarcopenie bij thuiswonende ouderen in Nederland, om persoonsgerichte zorg te optimaliseren.

Vraagstelling

Wat is de meerwaarde van interprofessionele samenwerking tussen thuiswonende 65+ ouderen, huisartsen/praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten in de aanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie in relatie tot gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg, werkplezier en kostenbeheersing?

Doel

Het doel van dit project is het bepalen van deze meerwaarde van interprofessionele samenwerking. Met de voorgestelde interprofessionele aanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie beogen we de persoonsgerichte zorg voor de ouderen te optimaliseren.

Onderzoekslijn

InterGAIN is een onderzoeksproject binnen drie leeropdrachten in het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing: 1) Malnutrition and Healthy Ageing; 2) Ageing and Allied Health Care en 3) Kortdurende zorg en interprofessioneel samenwerken bij Kwetsbare Ouderen.
Binnen de leeropdracht Malnutrition and Healthy Ageing valt InterGAIN onder de onderzoekslijn Interprofessionele samenwerking, waarin wordt onderzocht hoe optimale interprofessionele samenwerking rondom ondervoeding en sarcopenie eruit dient te zien en welke effecten en impact een dergelijke samenwerking heeft in de dagelijkse praktijk.

Onderzoeksresultaten

InterGAIN beoogt positieve resultaten te behalen in relatie tot gezondheid, kwaliteit van zorg, werkplezier en kosten (Quadruple Aim). Op basis van de resultaten bij ouderen en professionals, beschrijven we tevens generieke en regio-specifieke succes- en faalfactoren voor de interprofessionele eerstelijnssamenwerking en stellen direct implementeerbare adviezen op voor ouderen, professionals, beleidsmakers en financiers.

Impact

InterGAIN legt de basis voor een regionale interprofessionele eerstelijnsaanpak tegen (risico op) ondervoeding en sarcopenie bij thuiswonende ouderen in Nederland, om persoonsgerichte zorg te optimaliseren.

Valorisatie

Met InterGAIN wordt extra bewustwording gegenereerd over ondervoeding en sarcopenie bij zowel ouderen zelf, als professionals, beleidsmakers, studenten en docenten.

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid