Thuis, ook in de laatste levensfase

  • Onderzoeksproject
thuis ook in de laatste levensfase

Pijn is vaak ondergerapporteerd bij ouderen en dit ligt deels aan hun overtuigingen dat pijn een normale consequentie is van het ouder worden. In dit project wordt onderzocht wat verpleegkundigen kunnen bijdragen in pijnmanagement bij thuiswonende kwetsbare ouderen in de laatste levensfase.

Pijn is vaak ondergerapporteerd bij ouderen en dit ligt deels aan hun overtuigingen dat pijn een normale consequentie is van het ouder worden. Deze leeftijdsnormatieve overtuigingen zijn niet of minder aanwezig bij andere schrijnende symptomen in de laatste levensfase. Effectief monitoren van pijn bij ouderen kent daarbij nog een aantal uitdagingen, zoals het onderrapporteren van pijn door patiënten, juiste beoordeling van pijn en atypische uiting van pijn (bijv. door het ervaren van andere symptomen).
Het verpleegkundig proces met betrekking tot goed pijnmanagement heeft als taken: (her)beoordeling, implementatie, evaluatie, voorlichting geven en helpen en ondersteunen van de patiënt in haar wensen. Verpleegkundigen die zorg leveren in de laatste levensfase aan patiënten met pijn spelen daarbij dus een significante rol. In dit onderzoeksproject ligt de focus op de rol en competenties van verpleegkundigen met betrekking tot pijnmanagement bij thuiswonende kwetsbare ouderen in de laatste levensfase.

Vraagstelling

Wat kunnen verpleegkundigen bijdragen in pijnmanagement bij thuiswonende kwetsbare ouderen in de laatste levensfase? Deze vraag heeft betrekking tot het eerder signaleren van pijn, het inzetten van verpleegkundige interventies en tot de benodigde samenwerking in de eerstelijnszorg.

Doel

Vanuit verpleegkundige perspectief worden processen weergegeven die invloed hebben op het adequaat omgaan met pijnmanagement bij thuiswonende kwetsbare ouderen in de laatste levensfase.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek zal meer inzicht geven voor verpleegkundigen om eerder pijn te kunnen signaleren bij thuiswonende kwetsbare ouderen in de laatste levensfase. Dit wordt binnen het onderzoeksproject gedaan door het ontwikkelen van een predictiemodel met voorspellende symptomen voor pijn en het krijgen van inzichten in leeftijdsnormatieve opvattingen en pijnovertuigingen die het ervaren en uiten van pijn beïnvloeden.

Tevens gaat het onderzoek in op het zorgcomponent van pijnbehandeling namelijk, welke complementaire zorginterventies verpleegkundigen kunnen inzetten om pijn te verlichten en welke ondersteuningsmogelijkheden zij nodig hebben om pijnmanagement toe te passen. In de zorg ben je niet alleen verantwoordelijk voor zorg- en behandeling en daarmee wordt er gekeken naar de invloed van interprofessioneel samenwerken binnen eerstelijnszorg voor het adequaat omgaan met pijnmanagement.

Impact

Ieder jaar overlijden wereldwijd ongeveer 25 miljoen mensen met pijn. Door de vergrijzing komen er meer ouderen bij die ook langer thuis blijven wonen en zorg thuis zullen ontvangen, ook in de laatste levensfase. Door het eerder signaleren, samenwerken of interveniëren bij pijn door verpleegkundigen kan de impact van ervaren pijn bij thuiswonende kwetsbare ouderen in de laatste levensfase worden verminderd. Omdat de verpleegkundige veelal frequent cliëntcontact heeft is zij key speler binnen pijnmanagement.

Valorisatie

Het verwerven en delen van kennis in het kader van ‘zo goed mogelijk thuis blijven wonen’ is essentieel voor de doelen van ZuidOostZorg. De verpleegkundige zorg rondom pijnmanagement draagt bij aan dat ouderen ook thuis kunnen blijven wonen in de laatste levensfase. Het onderzoek sluit daarbij ook aan bij de leeropdracht binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanze Hogeschool en Verpleegkundig wetenschap en educatie van het UMCG.

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid