Brugfunctio­naris zorgt dat kinderen mee blijven doen en hun talenten kunnen ontwikkelen

  • Onderzoeksproject
de brugfunctionaris.jpg

Ruim tien jaar zijn er in Groningen brugfunctionarissen aangesteld op verschillende scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De brugfunctionaris slaat een brug tussen school, kind en gezin en zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen blijven doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Door vroegtijdig problemen in de thuissituatie te signaleren en daar wat aan te doen, werkt het concept preventief en draagt het bij aan gelijke kansen voor ieder kind.

De brugfunctionaris

In Groningen zijn ruim 11 jaar geleden de eerste brugfunctionarissen aangesteld op basisscholen. Inmiddels zijn meer dan 20 brugfunctionarissen actief om ouders te ondersteunen bij bijvoorbeeld het aanvragen van bijvoorbeeld sport-en cultuurlessen, of andere fondsen en regelingen. Daarnaast zorgt de brugfunctionaris ervoor dat ouders meeleven met wat er op school gebeurt en het leren van hun kind ondersteunen, bijvoorbeeld door ze leerstofbegeleiding in groepsverband te geven of door ze uit te nodigen voor koffieochtenden. Op die manier draagt de brugfunctionaris eraan bij dat kinderen kunnen meedoen, op school en daarbuiten.
Sinds ruim een jaar zijn ook drie brugfunctionarissen in het VO aangesteld met als doel om een doorgaande lijn te creëren van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. 
De brugfunctionarissen zijn actief op de volgende scholen:

  • Werkmancollege VMBO
  • Leon van Gelder
  • Kamerlingh Onnes

    Om huidige (vaak startende) brugfunctionarissen te ondersteunen in hun werk en om nieuwe brugfunctionarissen goed in te werken, is behoefte aan een scholingspakket. Daarnaast wil de gemeente graag inzicht in de meerwaarde van de brugfunctionaris in het VO. Aan het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving is daarom gevraagd een scholingspakket te ontwikkelen en een evaluatie uit te voeren naar de inzet van de brugfunctionaris in het VO.

Brochure 'De Brugfunctionaris op school' lees hier

Vraagstelling

In twee evaluatiestudies onderzoeken we 1) de meerwaarde van de inzet van een brugfunctionaris in het VO en 2) de ervaringen met het scholingspakket voor brugfunctionarissen. De vragen die we daarbij beantwoorden luiden: 

1a. Wat zijn de ervaringen van professionals, ouders en jongeren met de inzet van de brugfunctionaris en wat zijn eventuele verbeterpunten (proces-evaluatie)?
1b. Wat zijn de ervaringen met de werkzaamheid van de brugfunctionaris VO (interventie-evaluatie)?
2a. Hoe ziet een scholingspakket voor brugfunctionarissen eruit?
2b. Wat zijn de ervaringen van (startende) brugfunctionarissen met de ontwikkelde scholing?

Doel

Met dit onderzoek willen we onderbouwing bieden en de eventuele meerwaarde laten zien van de inzet van een brugfunctionaris in het voortgezet onderwijs. Om bij te dragen aan de verdere professionalisering van de functie ontwikkelen en evalueren we een scholingspakket voor brugfunctionarissen (po en vo).

Onderzoeksresultaten
 

Werkveld
Na afloop van de evaluatie is er meer inzicht in de meerwaarde van de inzet van een brugfunctionaris in het vo. Daarnaast is er een scholingspakket voor (startende) brugfunctionarissen beschikbaar.

Onderwijs
In dit project wordt nauw samengewerkt met docenten en studenten van de gecombineerde pabo/social work opleiding. Gedurende het project wordt studenten van verschillende opleidingen (pabo, social work, toegepaste psychologie) de mogelijkheid geboden een (afstudeer)opdracht uit te voeren. Op die manier zorgt het project voor professionalisering van studenten, zowel in hun onderzoekende houding als hun inhoudelijke kennis van het samenwerken met ouders en het omgaan met gezinnen in armoede.

Onderzoek
Na afloop van het project worden resultaten in een rapportage aan de gemeente teruggekoppeld.

Impact

Inzicht in de meerwaarde van de brugfunctionaris in het VO. 

Scholingspakket dat bijdraagt aan de (verdere) professionalisering van brugfunctionarissen in het PO en VO.

Valorisatie

De uitkomsten van het project leveren onderbouwing van de meerwaarde van de inzet van een brugfunctionaris op en input voor de verdere professionalisering van brugfunctionarissen.

Team

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding