Een verrijkte schooldag. Een goede en kansrijke toekomst voor elke Groninger. Hoe kan iedere Groninger gelukkig wonen, leven en werken in onze provincie?

Tijd voor Toekomst in Stadskanaal

Film Tijd voor toekomst.jpg

Op twee scholen in Stadskanaal zag de start van Tijd voor Toekomst er zo uit:

Tijd voor Toekomst

Er zijn vele initiatieven om de strijd aan te gaan met grote vraagstukken zoals van generatie op generatie doorgegeven armoede, (sociale) eenzaamheid, sociale problematiek en ongezonde leefstijl. Toch blijkt het ook in deze regio lastig om een echte doorbraak te realiseren. Lager opleidingsniveau, verminderde kans op werk, leefstijl problematiek en zelf een lagere gemiddelde overlijdensleeftijd grijpen als een complexe kluwen in elkaar. Hoe oneerlijk is het dat een kind geboren in Oost-Groningen een veel kleinere kans heeft op een gelukkig, gezond en perspectiefrijk leven dan een kind dat elders in Nederland geboren is?
We pakken deze problematiek aan door het ontwikkelen van een verrijkte schooldag op basisscholen in de provincie Groningen. Kinderen op een Tijd voor Toekomstschool krijgen een verrijkt en verlengd programma/aanbod aangeboden op thema’s als Sport en bewegen, Kunst en cultuur, Sociaal welbevinden of Toekomstperspectief. Met als algemeen doel de talenten van kinderen te verbreden, welzijn te verbeteren en toekomstperspectief te vergroten.
Scholen werken middels een zelfgekozen ambitie en zelfgekozen thema’s aan een aanbod voor hun kinderen, geinspireerd door de lokale context van de school. Door samenwerking met lokale aanbieders te organiseren, hopen we ook de regio te versterken.

Tijd voor Toekomst is nu actief in alle gemeenten van de provincie Groningen, op ruim 40 scholen in stad en ommeland. Zowel de Stad als Oost-Groningen zijn aangemerkt als voorlopers in het programma Rijke Schooldag van de Rijksoverheid.

Organisatie

De scholen die deelnemen aan Tijd voor Toekomst worden in de ontwikkelfase van 2 jaar ondersteund om het programma op hun scholen op te zetten en door te ontwikkelen tot een structureel dagprogramma. Hiervoor krijgen ze ondersteuning van een innovatiebegeleider, die kan helpen partijen bij elkaar te krijgen en ondersteunen om gezamenlijke ambities op te stellen en pilots van het programma te evalueren. Een coalitieondersteuner voedt de school met aanbieders op de gekozen thema’s.
In de eerste twee jaar ontwikkelen de scholen 2 pilots waarin ze kijken welke thema’s en activiteiten ze willen doorontwikkelen voor een structurele fase van het programma. In deze structurele fase worden in periodes van 3x10 weken een programma aangeboden onder en na schooltijd met verrijkende activiteiten. De verbinding met de reguliere vakken staat in deze structurele fase ook centraal.

Onderzoek

Onderzoek speelt op meerdere manieren een rol binnen Tijd voor Toekomst:

1. Voor het beschikbaar en toegankelijk maken van bestaande wetenschappelijke kennis over verlengde schooldagen en gelijke kansen, en deze te vertalen naar de te ontwikkelen Dagprogrammering. Een expertteam van lectoren van verschillende schools ondersteunt in het verzamelen en ontsluiten van deze kennis.

2. Als middel om in gezamenlijkheid, met de belangrijkste stakeholders in en rondom de school, te komen tot een gedragen dagprogrammering. Bijvoorbeeld door het doen van een startanalyse en door de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een pilot.

3. In een living lab Tijd voor Toekomst Oldambt, waar wordt gewekt aan het stimuleren van de sportvaardigheid, sportdeelname en op langere termijn een actieve gezonde leefstijl van kinderen in de gemeente Oldambt. De focus ligt op samenwerking met lokale (sport) aanbieders.

4. Voor het monitoren en evalueren van het proces en de opbrengsten van Tijd voor Toekomst.

In oktober 2020 zijn de eerste pilotweken georganiseerd waarin een verrijkte schooldag op pilotschool obs Houwingaham in Bad Nieuweschans is gerealiseerd. Lees hier de uitgebreide evaluatie van de pilot op OBS Houwingaham. 

Monitoren en evalueren

Deelnemende scholen worden gedurende 2 jaar gevolgd aan de hand van vragenlijsten voor leerlingen en schoolteams, interviews met stakeholders en andere evaluatiemethoden, ingezet door innovatiebegeleiders en onderzoekers. We zoeken een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de bestaande context van de school?
 • Wat is de input van Tijd voor Toekomst?
 • Hoe verloopt het veranderproces voor de ontwikkeling van Tijd voor Toekomst?
 • Hoe ziet de verandering eruit?
 • Wat is de impact van de verandering?


Voor de scholen en gemeenten zijn in 2022 factsheets ontwikkeld met de resultaten van het proces en de uitkomsten na een eerste jaar monitoring Tijd voor Toekomst.

Valorisatie

Kennis die wordt opgedaan in het onderzoek en praktische uitvoering van het programma wordt uiteen gezet in factsheets, praatplaten en toolboxes die het programma in de praktijk ondersteunen. In een Innovatiewerkplaats Tijd voor Toekomst werken we in de praktijk samen met studenten aan het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen.

Gedurende het programma werken we vanuit een lerende evaluatie van Tijd voor Toekomst. Dat betekent dat er ten tijde van het programma al wordt doorontwikkeld en het verbeteren en bestendigen van het programma niet stilligt. Gemeenten en scholen komen hiervoor regelmatig bij elkaar.

Initiatiefnemers

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, Noordkwartier, SKSG, GGD, Hanzehogeschool Groningen, vanuit overkoepelend lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving, Huis voor de Sport Groningen, HANNN, Menzis, JOGG NL en Centre of Expertise Healthy Ageing. Ook andere organisaties kunnen zich hierbij aansluiten. 

Projectteam
Het project Tijd voor Toekomst wordt mogelijk gemaakt door samenspel tussen scholen, aanbieders (regionaal, provinciaal en nationaal), gemeenten en provincie Groningen.
Het projectteam bestaat uit:

 • Sanne Visser, onderzoekscoördinator Hanzehogeschool Groningen                                                       
 • Silke Dankers, onderzoeker en docent Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen
 • Nikki Jepkema, projectmedewerker Hanzehogeschool Groningen
 • Daan Bultje, directeur Healthy Ageing Network Noord Nederland
 • Daniëlle Bekkering, programmamanager Healthy Ageing Network Noord Nederland

 

Team

Interessegebieden

 • Onderwijs en Opvoeding
 • Sport en Gezondheid