Peer2Peer Student Support

 • Onderzoeksproject
peer 2peer foto.jpg

De laatste jaren wordt een toename gerapporteerd van psychische problemen bij studenten in het hoger onderwijs en deze problemen blijken een negatieve invloed te hebben op het schoolfunctioneren en daarmee de verdere loopbaan van deze studenten. Dit project richt zich op de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het Peer2Peer Student Programma waarmee studenten met psychische problemen worden ondersteund door ervaringsdeskundige studenten bij het volhouden van hun opleiding.

Veel studenten met psychische problemen (o.a. depressie, angststoornis, ADHD) ervaren, ondanks de behandeling van deze psychische problemen, belemmeringen die kunnen leiden tot voortijdig schoolverlaten. Belemmeringen omvatten zaken als stigma en discriminatie, cognitieve problemen, of psychosociale problemen zoals samenwerken in een projectgroep. Bij de ondersteuning van deze studenten is er echter nauwelijks of geen aandacht voor (het bevorderen) van de studentrol: de meeste aandacht gaat uit naar de psychische problemen zelf. Studenten waarderen de ondersteuning door onderwijsprofessionals, maar hebben daarnaast ook behoefte aan contact met peers (leeftijds- en lotgenoten) met wie zij over studiegerelateerde belemmeringen kunnen praten. Daarom willen we in dit project het Peer2Peer Student Support (P2P-)programma ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Dit is een innovatief programma waarin ervaringsdeskundige studentcoaches studenten met psychische problemen ondersteunen bij het volhouden van hun opleiding. In het bijbehorende evaluatieonderzoek willen we onderzoeken of het P2P-programma een zinvolle aanvulling is op de ondersteuning die onderwijsprofessionals al bieden. 

Vraagstelling

In dit project willen we onderzoeken of ondersteuning door peers een zinvolle aanvulling is op de ondersteuning die door professionals wordt geboden. Daartoe willen wij in dit project een programma ontwikkelen, uitvoeren en evalueren waarbij studenten met eigen ervaring op het gebied van studeren met psychische problemen, andere studenten met psychische problemen kunnen ondersteunen bij het volhouden van hun opleiding, dus bij hun studentrol.

Doel

Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het P2P-programma waarin getrainde ervaringsdeskundige studentcoaches studenten met psychische problemen ondersteunen bij het volhouden van hun opleiding, en daarmee tevens werken aan het bevorderen van het welbevinden van de betreffende studenten.

Verwachte resultaten na afronding van het project:

 • Minimaal 10 studenten ervaringsdeskundige studenten zijn geschoold in het verzorgen van het P2P-programma als P2P-studentcoach
 • Minimaal 25 studenten met psychische problemen zijn met behulp van het programma ondersteund bij het volhouden van hun opleiding.
 • Een P2P-werkboek voor studenten met psychische problemen
 • Een P2P-handleiding voor P2P-studentcoaches
 • Een training voor P2P-studentcoaches voor het verzorgen van het P2P-programma
 • Een P2P-voorlichtingsbrochure voor studenten en voor professionals
 • Een rapport waarin de opzet, uitvoering, uitkomsten en evaluatie van het project staan beschreven;
 • Artikel(en) over de resultaten zijn gepubliceerd in peer-reviewed (inter)nationale tijdschriften
 • Structurele inbedding van de interventie in het aanbod van de Hanzehogeschool

Impact

De uitkomsten van het P2P-project hebben een grote impact op de maatschappelijke participatie van jongvolwassenen met psychische problemen in het beroepsonderwijs, zowel het Mbo, Hbo als Wo. Het volhouden en afronden van een reguliere opleiding geeft deze jongvolwassenen een grotere kans op het betreden van de arbeidsmarkt en daarmee op een beter inkomen. Ook beoogt het P2P-programma een positief (preventief) effect op het psychisch welbevinden van zowel studenten met psychische problemen als van de studentcoaches.

Valorisatie

De resultaten van het project worden gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften.

Disseminatie naar andere (onderwijs)organisaties: trainingen in het gebruik van het P2P-programma aan studenten van andere (onderwijs) organisaties.

Team

Interessegebieden

 • Onderwijs en Opvoeding