1+1=3 ’t PASST Samen

  • Onderzoeksproject
t passt samen

Hoe kunnen leerkrachten en jeugdhulpverleners meer handelingskracht krijgen om in goede samenwerking met elkaar leerlingen met een autismespectrumstoornis te stimuleren in hun betrokkenheid bij het leren?

In het project 1+1=3 ’t PASST Samen nemen professionals uit de praktijk (Team050, RENN4, Cosis, Accare en Openbaar Onderwijs Groningen) deel aan een professionaliseringstraject om het handelen rondom kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) in de klas en het interprofessioneel samenwerken te versterken. De Rijksuniversiteit Groningen voert samen met het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving, leeropdracht Diversiteit in Leren en Gedrag het onderzoek uit.

De Wet passend onderwijs (2014) zou er voor moeten zorgen dat alle kinderen een goede onderwijsplek krijgen. Echter, voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) die substantiële ondersteuning nodig hebben, is dat lastig te realiseren. Zij laten problemen zien in hun betrokkenheid bij de leertaak, wat gerelateerd is aan lage schoolprestaties en voortijdige uitval. Deze leerlingen hebben baat bij een goede gezamenlijke ondersteuning van leerkracht en jeugdprofessional, een integrale aanpak. Leerkrachten en jeugdhulpverleners kunnen elkaar versterken, maar er is nog te vaak sprake van figuurlijke afstand en gebrek aan verbondenheid. Bovendien is er vanuit onderzoek nog weinig bekend over interprofessioneel samenwerken in het onderwijs.
Professionalisering is nodig, gericht op het versterken van het handelen van leerkrachten en jeugdhulpverleners in de klas en hun interprofessionele samenwerking. Op basis van vooronderzoek ’t PASST WEL! is een professionaliseringstraject ontwikkeld en tijdens 1+1=3 ’t PASST Samen wordt het traject doorontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Vraagstelling

Vanuit onderzoek is nog weinig bekend over hoe een professionalisering gericht op het handelen in de klas en interprofessioneel samenwerken rondom leerlingen met ASS eruit zou moeten zien. Er is behoefte aan good practices op dit terrein. 1+1=3 ’t PASST Samen is een ontwerponderzoek gericht op de volgende vraag:

  • Hoe draagt een professionaliseringstraject bij aan het versterken van het handelen in de klas en het interprofessioneel samenwerken van leerkrachten en jeugdhulpverleners, zodat zij een integrale aanpak kunnen vormgeven waarmee de betrokkenheid van leerlingen met ASS in de klas wordt vergroot?

Doel

In het professionaliseringstraject van 1+1=3 ’t PASST Samen werken leerkrachten en jeugdhulpverleners van TEAM050, Cosis, Openbaar Onderwijs Groningen, Accare en RENN4 aan het versterken van hun handelen en hun interprofessionele samenwerkingsvaardigheden. Het doel van dit professionaliseringstraject is om het handelen in de klas en het interprofessioneel samenwerken van leerkrachten en jeugdhulpverleners te versterken als het gaat om het ondersteunen van leerlingen met ASS. Hierdoor ontwikkelen zij meer handelingskracht om een integrale aanpak vorm te geven. De aanpak beoogt de betrokkenheid van leerlingen met ASS bij de leertaak te vergroten en daarmee lage schoolprestaties en voortijdige uitval te voorkomen.

Onderzoeksresultaten

Op basis van observaties gericht op het handelen in de klas, dagboeken over interprofessioneel samenwerken, waardecreatieverhalen en validatie van bevindingen in de teams, wordt het professionaliseringstraject doorontwikkeld. Het beoogde resultaat van 1+1=3 ’t PASST Samen is een optimaal professionaliseringstraject gebaseerd op werkzame principes. Daarnaast levert het project een pakket met (e-) tools op waarmee (aanstaande) leerkrachten en jeugdhulpverleners hun handelen in de klas en interprofessioneel samenwerken kunnen versterken.

Impact

Het project 1+1=3 ’t PASST Samen draagt bij aan het professionaliseren van leerkrachten en jeugdhulpverleners, waardoor zowel het handelen in de klas rondom leerlingen met ASS van deze professionals worden versterkt, als ook de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening in de praktijk wordt verbeterd.

Wat levert het project op?

Het project levert uiteindelijk een toepasbaar professionaliseringstraject met (e-)tools rondom good practices voor de (opleidings-)praktijk op. Deze producten bieden onderbouwde en overdraagbare oplossingen voor problemen waar leerkrachten en jeugdhulpverleners tegenaan lopen bij het integraal vormgeven van hun aanpak bij leerlingen met ASS. Deze producten zullen via het lectoraat, de betrokken praktijken en op een eindsymposium gedeeld worden.

Lees hier het laatste nieuws over het onderzoek

Team

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding