Ben je een professional in de kunsteducatie? Bijvoorbeeld op een school, in een kunstcentrum, bij een organisatie voor amateur- of professionele kunst? Werk je met jongeren, ouderen, amateurs of professionals? Ben je actief in een bestaande organisatie of juist daarbuiten, bijvoorbeeld op het gebied van community art?

Dan weet je hoe belangrijk het is om als professional ontwikkelingen bij te houden en je kennis te verbreden en te verdiepen. Om zelfstandig toegepast onderzoek uit te voeren in een werkomgeving die snel verandert. Om complexe vraagstukken uit de praktijk adequaat te kunnen aanpakken.

Die kans krijg je als je je inschrijft voor onze Master Kunsteducatie. Deze opleiding wordt verzorgd door de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Deze tweejarige deeltijdstudie leid je op tot een zelfbewuste professional die in staat is om de eigen beroepspraktijk te innoveren en versterken.​ 

Je kunt hier een brochure aanvragen. Of kijk hier voor onze actuele informatiebijeenkomsten.
In drie jaar tijd zowel je lesbevoegdheid als een master halen? Dit kan via het Combinatietraject DBKV Verkort en Master Kunsteducatie.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw van je opleiding

De opleiding

De Master Kunsteducatie is een tweejarige deeltijdopleiding voor beginnende en ervaren professionals in het kunsteducatieve veld.  Met een interdisciplinair studieprogramma biedt de opleiding verbreding en verdieping op reeds bestaande bachelor-competenties en beroepskwalificaties. Hierbij ligt de nadruk op innovatie en kwalitatieve professionalisering door actuele kennis, experiment, dialoog en onderzoek. Deze bekostigde masterstudie wordt als joint degree aangeboden door de Hanzehogeschool Groningen en de NHL Stenden Hogeschool.

Studieduur en studielast

Het is een tweejarige deeltijdopleiding van 60 EC. De wekelijkse studielast is 20 uur, inclusief colleges, begeleiding en zelfstudie. 

Mastergraad

De opleiding leidt op tot de internationale erkende mastergraad 'Master of Education'. Deze mastergraad levert geen 1e graads lesbevoegdheid op omdat in de kunsten de lesbevoegdheid door de bacheloropleidingen wordt afgegeven. Veel onderwijsinstellingen stellen – naast de lesbevoegdheid - de mastergraad verplicht, met name in de bovenbouw vo.

Lestijden en locaties

Lestijden en locaties

In het eerste jaar vinden de colleges wekelijks op maandag plaats, doorgaans van 10.00 tot 17.00 uur. Tot februari volgen de studenten een college op de dinsdagochtend bij de Rijksuniversiteit Groningen. In het tweede studiejaar zijn studenten regelmatig op maandag vrij geroosterd, zodat ze tijd kunnen besteden aan hun onderzoek. Enkele projecten en landelijke masterdagen vinden op een zaterdag plaats, ongeveer twee keer per jaar. Alle reguliere colleges vinden in Groningen plaats.

Studenten

Studenten

Onze studenten zijn afkomstig uit verschillende disciplines. Ze nemen hun eigen kennis en ervaring uit de praktijk mee. Dat geeft een extra dimensie aan de opleiding: professionals die van elkaar kunnen leren en verbindingen leggen. Dat laatste is belangrijk omdat het steeds vaker nodig is om samen te werken met professionals uit het eigen vakgebied en daarbuiten. Daarom leggen we nadruk op het creëren van een Community of Learners. Iedere student levert een actieve bijdrage aan de dialoog en wordt onderdeel van een netwerk.​

Studieprogramma

Studieprogramma

Tijdens deze master verrijk je je theoretische basis. Zo volg je colleges op het gebied van kunsttheorie, kunstpedagogiek en onderzoeksmethodologie. In de Community of Learners leg je verbindingen tussen de aangereikte theorie en je eigen beroepspraktijk. Tijdens zogenaamde LAB-dagen experimenteer je met nieuwe vormen van de kunsteducatieve praktijk en verdiep je je eigen artistiek-educatieve signatuur. Het onderwijs is vormgegeven in vier masterwerkplaatsen. Hierin wordt integraal gewerkt aan de vijf landelijke competenties: artistiek, kunstpedagogisch, onderzoekend, cultureel ondernemend en kritisch reflecterend vermogen. Het accent ligt op de rollen van kunstenaar (Artist), onderzoeker (Researcher) en educator (Teacher), waarbij in iedere werkplaats één rol centraal staat. 

Meer informatie over de inhoud van de studie klik hier​.

Keuze en begeleiding

Begeleiding en profilering

In de masteropleiding staat je eigen professionaliseringsvraag centraal. Je studiecoach helpt je om je studieroute zodanig vorm te geven dat je de vraag optimaal kan beantwoorden. Ook je medestudenten helpen je met advies en peerfeedback om je profiel te versterken en je als master te kunnen positioneren. Met de Profileringsruimte, een vrije keuzeruimte van 5 EC, heb je de kans om zelf activiteiten te ontplooien of bij bestaande programma's van andere opleidingen aan te sluiten om je eigen accenten te leggen.

Onderzoek

Onderzoek

In de 3e masterwerkplaats (Onderzoek & Innovatie) formuleert elke student een eigen onderzoeksvraag gebaseerd op een analyse van de kunsteducatieve praktijk en relevante en actuele theorieën en beleidsvraagstukken. Vanuit deze vraag wordt een passende onderzoeksmethode gekozen en een bescheiden onderzoek uitgevoerd. De opleiding biedt veel vormen van onderzoek aan, zoals actieonderzoek, ontwerponderzoek, artistiek onderzoek, case study, maar ook essayistische vormen van onderzoek zijn mogelijk. 

​​Afstuderen

Afstuderen​​​

In de laatste masterwerkplaats staat het afstuderen & positioneren centraal. In de masterperformance en masterbiografie toont u aan dat u over de benodigde mastercompetenties beschikt om met de resultaten van de studie en het onderzoek de beroepspraktijk kwalitatief te verbeteren.

​​Samenwerking met le​ctoraten

Samenwerking met lectoraten

Als joint degree onderhoudt de masteropleiding contact met verschillende lectoraten op het gebied van kunst en educatie binnen de Hanzehogeschool en NHL Stenden. Intensief contact is er met het kenniscentrum Kunst & Samenleving en de onderzoeksgroep 'Kunsteducatie' onder leiding van lector Evert Bisschop Boele. Onderzoekers van Academie Minerva, Prins Claus Conservatorium, de pabo en de Master Kunsteducatie wisselen hier ervaring en kennis uit rond actueel onderzoek. Speerpunten in het onderzoek zijn: Curious Minds, het stimuleren van talentvol gedrag in het kunstonderwijs; Curious hands, het leren door maken, idiocultureel muziekonderwijs; leergemeenschappen voor cultuureducatie met kwaliteit e.a. Terwijl de onderzoeksgroep kunstducatie met name binnen de geinstitutionaliseerde kunsteducatie (vooral po en vo) onderzoek doet, richt zich het lectoraat Image in Context (Anke Coumans) vooral op artistiek onderzoek en social design in het buitenschoolse veld.

Binnen de masteropleiding Kunsteducatie zijn de genoemde lectoren betrokken bij onderwijs en onderzoek. Als masterstudent kunt u deelnemen aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten of een bijdrage leveren aan een kenniskring van een lectoraat met uw onderzoek.

Toelating en Aanmelding

Toelating en Aanmelding

​De volgende professionals kunnen zich aanmelden voor de Master:
- kunstvakdocenten met een bachelor-opleiding
- kunstenaars die geschoold zijn op pedagogisch en didactisch gebied
- professionals in de kunsteducatie die beschikken over aantoonbaar relevante werkervaring op bachelor-niveau.

Het onderwijs wordt flexibel aangeboden, d.w.z. dat de student voor een deel zijn studietempo zelf kan bepalen door de aangeboden masterwerkplaatsen in 2, 2,5 of 3 jaar te volgen. De 2,5-jarige studieroute start in februari.

Voordat je je kunt inschrijven, voeren we een intakegesprek. We kijken dan naar je vooropleiding, beroepservaring en motivatie. Ook toetsen we je vermogen tot kritische reflectie en vakoverstijgend denken. We vragen je dan om in het kort te beschrijven wat jouw visie op kunsteducatie is.​

Klik hier voor het aanvragen van meer informatie.

Kosten

Kosten

Voor een overzicht van de tarieven van het collegegeld, raadpleeg deze pagina. Reken ongeveer op € 500,- voor bijkomende kosten.

Als je in het onderwijs werkt, kun je vanaf 1 april een lerarenbeurs aanvragen. Doe dit zo spoedig mogelijk, want 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'.  
Benodigde gegevens:
• BRINnummer 25 BE 
• ISATcode 49501

Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan kun je onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor leraren aanvragen.  Tot slot is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om vanaf 1 juni een levenlanglerenkrediet aan te vragen. Alle informatie over subsidiemogelijkheden vind je overzichtelijk op deze pagina. 

Proefcolleges

Overweeg je je in te schrijven voor deze opleiding? Je kunt alvast kennismaken met de studie, de docenten en de studenten door een (proef)college te volgen. Voor het volgen van een (proef)college maak je een afspraak via: masterkunsteducatie@org.hanze.nl.

Informatieavonden

Informatieavonden

Heb je vragen over de studieopbouw en -inhoud, toelaatbaarheid, toekomstperspectieven en de praktische kant van de studie? Kom dan naar één van onze informatieavonden! kijk voor de data hier.

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na uw afstuderen heeft u de graad Master of Education en

 • Bent u in staat om de beroepspraktijk te vernieuwen op basis van praktijkgericht onderzoek .
 • Bent u in staat een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van een interdisciplinair curriculum en kunsteducatief (onderwijs)beleid met gebruikmaking van innovatieve pedagogisch-didactische inzichten.
 • Bent u in staat om een kunsteducatieve opdracht of project tot stand te brengen in de rol van coach, facilitator of manager.
 • Bent u in staat om als intermediair onderwijs- en kunstinstellingen in het binnen- en buitenschoolse werkveld met elkaar te verbinden en nieuwe vormen van samenwerking tussen kunst, educatie en verschillende participanten te initiëren.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}