Geïntegreerd integraal pedagogisch wijkplan

  • Onderzoeksproject
Wijkplannen

In de wijken Lewenborg, Selwerd Paddepoel, Tuinwijk, Oosterpark, Beijum en Vinkhuizen werken verschillende organisaties op het gebied van onderwijs, opvang, sport, ondersteuning, preventie en zorg en welzijn. Vanuit de wijken en de gemeente Groningen is er de behoefte om tot een samenhangende aanpak voor de jeugd te komen: een integraal pedagogisch wijkplan.

Introductie

Veel verschillende instanties en voorzieningen (onderwijs, opvang, preventie, zorg en ondersteuning) in de wijken Lewenborg, Selwerd Paddepoel, Tuinwijk, Oosterpark, Beijum en Vinkhuizen werken met dezelfde ouders en kinderen en beogen allemaal hetzelfde doel, namelijk dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien. Opdat kinderen ongeacht hun sociaaleconomische of etnische achtergrond, voldoende kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en naar eigen vermogen deel kunnen nemen aan een duurzame samenleving. 
Onder andere de eindrapportage van de Monitor Vensterscholen 2.0. van het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving in 2016 toont aan dat er mooie dingen gebeuren en dat er grote betrokkenheid van de kernpartners is, maar dat er sprake is van een lappendeken aan initiatieven. Vanuit de gemeente is er sprake van los van elkaar staande subsidiemogelijkheden. Dit leidt tot veel drukte in de wijk, het missen van overzicht in rolverdeling en een gebrek aan inzicht in de overlap in de initiatieven en blinde vlekken op dit gebied. De kernpartners willen toe naar een structureel karakter dat gericht is op de lange termijn. Om dit te kunnen bereiken is het hebben van afgestemde plannen en samenhang tussen de verschillende instanties van groot belang.
De kernpartners onderwijs, opvang, Jeugdgezondheidszorg, WIJ-Groningen, JOGG-regisseurs en andere partners werken in deze wijken steeds nauwer samen om de gezondheid en de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Samen met ouders, kinderen en jongeren ontwikkelen we een gemeenschappelijke visie op opgroeien formuleren een integraal pedagogisch wijkplan - op maat –dat richting geeft voor de toekomst. Dit pedagogisch wijkplan is een integraal onderdeel van het wijkvernieuwings- en/of gebiedsplan en maakt deel uit van de jaarlijkse monitor van de voorgang van deze plannen.

Vraagstelling

De vraag voor alle wijken is: hoe ziet een geïntegreerd pedagogisch wijkplan eruit?

Doel

Het doel van het traject is een door alle betrokken partijen gedragen geïntegreerd pedagogisch wijkplan (op maat per wijk) dat sturing geeft voor de komende vier jaar (2023-2026).

Onderzoeksresultaten

  • Een integraal pedagogisch plan per wijk dat richting geeft voor de toekomst.
  • Jaarlijkse monitor die inzicht (cijfermatig) geeft in de stand van zaken rond belangrijke thema's als de kansrijke wijk, de veilige wijk en de gezonde wijk.

Impact

  • Jeugdprofessionals die vanuit verschillende organisaties goed met elkaar samenwerken rond jeugd.
  • Gerichte samenwerking op gezamenlijke lange termijn doelstellingen.

Valorisatie

  • De uitkomst van dit project is een geïntegreerd pedagogisch wijkplan. In dit wijkplan staat op een gestructureerde manier de samenhang tussen de plannen voor de jeugd in een wijk en wat daar de komende vier jaar voor nodig is (welke instelling, voert welke activiteiten uit en wanneer).
  • Jaarlijkse monitoring van de activiteiten uit het wijkplan leidt tot lerende organisaties die sturen op resultaat.

 

Team

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding