PIT-aanpak

 • Onderzoeksproject
Pit team

In de gemeente Eemsdelta is een groep jonge inwoners die om verschillende redenen kwetsbaar is en ontvankelijk voor criminaliteit. Hierdoor belanden jongeren soms in een vicieuze cirkel en komen ze in situaties terecht waar ze moeilijk uitkomen. Het Preventie Interventie Team (PIT) biedt een interventieprogramma waarmee problemen worden voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium worden aangepakt bij risico jeugd.

Doel

Het doel van de interventie is het voorkomen van problemen of in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken van problemen bij risicojeugd. Vanuit drie kernpartners is er een project ontwikkeld op twee sporen:

 1. Een preventief programma om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden.
 2. Een curatief traject waarbij risicovolle jongeren en hun omgeving actief benaderd worden zodat er een maatwerk traject geboden kan worden waardoor ze gaan inzetten op positieve kansen in hun leven.

Het Preventie en Interventie Team (PIT) is een team waar signalen op gebied van preventie, handhaving en activering samenkomen. Vanuit dit team worden er verschillende interventies aangeboden. De activiteiten zijn voor alle jongeren uit de gemeente beschikbaar waarbij kwetsbare jeugd voor zover bekend actief worden benaderd.  De interventies worden voor een periode van 3 jaar aangeboden (vanaf september 2022). Het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving voert gedurende deze periode een lerende evaluatie uit.

Vraagstelling

De volgende onderzoeksvragen zijn leidend bij de evaluatie:

 1. Wat zijn de ervaringen van de jongeren met de interventies (zowel preventief als curatief) waar ze aan deelgenomen hebben (procesevaluatie)?
 2. Hoe verloopt de samenwerking tussen de betrokken partijen (jongeren, ouders en professionals) en wat kan daar eventueel aan verbeterd worden (procesevaluatie)?
 3. Wat zijn de resultaten van de preventieve interventies, wat hebben de jongeren geleerd van de deelname, wat zijn succesfactoren en eventuele verbeterpunten (interventie-evaluatie)?
 4. Wat zijn de resultaten van de curatieve interventie, hoe hebben de jongeren hun gedrag aangepast, wat zijn succesfactoren en eventuele verbeterpunten (interventie evaluatie)?

Doel

Het doel van de evaluatie is het in kaart brengen van de resultaten van het project voor de jongeren, de succesfactoren van de interventies en het doen van eventuele verbetersuggesties. Voor de gemeente is het van belang om in kaart te brengen wat werkt en hoe de samenwerking tussen de verschillende partijen verloopt.

Onderzoeksresultaten

Werkveld
Na afloop van de evaluatie is er meer inzicht in de resultaten van de PIT-aanpak op het voorkomen en vroegtijdige aanpakken van risicogedrag bij jongeren en de werkzame factoren van de interventie.
Het jongerenwerk en de gemeente Eemsdelta kunnen op basis van deze evaluatie de aanpak aanpassen en continueren.

Onderwijs
Gedurende het project wordt studenten van verschillende opleidingen (pabo, social work, toegepaste psychologie) de mogelijkheid geboden een (afstudeer)opdracht uit te voeren. Op die manier zorgt het project voor professionalisering van studenten, zowel in hun onderzoekende houding als hun inhoudelijke kennis van preventieve aanpak van kinderen waarover zorgen zijn.

Onderzoek
Na afloop van het project worden resultaten gepubliceerd in een vakblad.
 

Impact

 • Inzicht in het functioneren van het Preventie Interventie Team. 
 • Inzicht in ervaringen van professionals, ouders en jongeren met de PIT-aanpak.
 • Handelingsbekwame jongerenwerkers.
 • Preventieve en curatieve aanpak van jongeren waarover zorgen bestaan.

Valorisatie

De uitkomsten van de evaluatie leveren verbeterpunten voor de PIT-aanpak en input voor beleidsmatige beslissingen over het continueren van het Preventie Interventie Team.

Team

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Onderwijs en Opvoeding